تشکیل جلسه اضطراری شورای بورس برای بررسی بحران بازار سرمایه

دبیرکل بورس اوراق
بهادار طی گفتگویی از تشکیل جلسه اضطراری شورای بورس در روز دوشنبه هفته آینده با
حضور مقامات ارشد دولت برای بررسی و رفع بحران بازار سرمایه خبر داد.

به گزارش
خبرگزاری"مهر"، حسین عبده تبریزی درباره تشکیل جلسه

اضطرای شورای بورس برای
بررسی بحران بازار سرمایه گفت: این جلسه دوشنبه هفته جاری

 
با حضور وزیرامور
اقتصاد ودارایی،رییس کل بانک مرکزی،مقامات نظارتی واجرایی بورس

تشکیل خواهد شد.

وی افزود: دراین جلسه 
راهکارهای مناسب خروج از بحران بررسی می شود وما

امیدواریم با تصمیماتی
که دراین شورا گرفته می شود در هفته آینده شاهد بهبود شاخص

اصلی بازار باشیم.

عبده تبریزی خاطرنشان
کرد : درخواست های بورس را برای تقویت حضور بانک ها

دربازار سرمایه وهمچنین
اعطای تسهیلات بانکی برای خرید سهام به شرکتهای سرمایه

گذاری را دراین جلسه به
بانک مرکزی ارائه خواهیم کرد
.

وی افزود: وضعیت بازار
درهفته گذشته بهبود نسبی پیدا کرد ه وما درمجموع  دو روز

با صعود شاخص ها وسه
روز با افت آن مواجه بودیم
.

وی با اشاره به این که
از شاخص اصلی بورس از اول سال جاری تا کنون حدود 16 درصد

کاهش داشته است،تاکید
کرد: این کاهش برای سهامداران بازار به خصوص سهامداران جزء

وتازه وارد با توجه به
تورمی بودن کشور قابل تحمل نیست
.

وی خواستار تغییر
سیاست های دولت درزمینه برخی صنایع مانند سیمان،فولاد

وپتروشیمی شد وتصریح
کرد: ورود سیمان به سبد حمایتی نه تنها باعث کاهش قیمت آن برای

مصرف کننده نمی شود
بلکه یک بازارسیاه هزارمیلیارد تومانی درکشور ایجاد می

کند.

وی خاطرنشان کرد:
شرکتهای سیمانی حدود 15 درصد کل بورس را تشکیل می دهند واصلاح

سیاست های دولت دراین
زمینه می تواند تاثیر بسیاری بررفع بحران موجود

بگذارد.