تسهیلات ارایه شده نظام بانکی 1.5 برابر بودجه عمومی دولت است

وزیر امور اقتصادی و
دارایی اعلام کرد:حجم تسهیلات ارایه شده از سوی نظام بانکی به متقاضیان 1.5 برابر
بودجه عمومی دولت است.

به گزارش خبرنگار
اقتصادی "مهر" داود دانش جعفری درمراسم تودیع ومعارفه مدیرعامل

جدیدبانک ملی با اشاره
به نقش واهمیت نظام بانکی در رشد وتوسعه اقتصادی کشور،گفت
:
هم اکنون حجم تسهیلات
نظام بانکی که دراختیارمتقاضیان قرارگرفته است،حدود 75

هزارمیلیارد تومان می
باشد
.

وی حجم بودجه عمومی
سالیانه دستگاه های اجرایی کشوررا 54 هزارمیلیارد تومان

برآورد کرد
وافزود:برهمین اساس حجم تسهیلات اعطایی بانکها به متقاضیان 1.5 برابر

بودجه عمومی کشوراست که
این امرنشان از شکل گیری حرکتی جدید دراقتصاد کشوردارد
.

دانش جعفری درادامه به
جایگاه شاخص بانک ملی درنظام بانکی کشوراشاره

کردواظهارداشت:قدمت این
بانک ازتاسیس بانک مرکزی نیزبرتری دارد
.

وی تاکید کرد: یک سوم
حجم فعالیت بانک های تجاری و درمجموع 25 درصد حجم فعالیت

های نظام بانکی به بانک
ملی اختصاص دارد
.

دانش جعفری با بیان
اینکه حجم تسهیلات ارائه شده از سوی بانک ملی در سال گذشته

به بیش از15 هزار و500
میلیارد تومان رسید،افزود: از این میزان 32 درصد به بخش صنعت

ومعدن،15 درصد به بخش
مسکن،39 درصد به بخش بازرگانی،5 درصد به بخش صادرات وبیش از

10
درصد به بخش کشاورزی
اختصاص یافته است
.

وی به نقش مهم بانک
ملی درمتحول کردن نظام بانکی و معرفی و رواج نظام بانکداری

اسلامی در
کشورهای خارجی اشاره کرد وگفت:بانک ملی با 43 هزار نفر پرسنل سه هزارو200

شعبه دارد و این درحالی
است که تعداد شعبات برخی از بانک های کشور30 مورد می

باشد.