تحولات قیمت متانول

 

طي هفته گذشته قيمت متانول در
بازارهاي شرق دور و جنوب شرقي آسيا افزايش يافت ولی در بازارهاي هند و كره ثابت بود.
در چين قيمت متانول 3 دلار در هر تن افزايش يافته و به 248-245 دلارهرتن CFR رسيد.
در تايوان و جنوب شرقی آسیا قيمت ها با همین میزان افزایش به ترتیب به 248-238 و
248-240 دلارهرتن CFR رسيد. در هند قيمت متانول ثابت و برابر 260-250 دلارهرتن CFR
می باشد . با توجه به كمبود تك
محموله ها در بازارهاي آسيايي انتظار ميرود در هفته آتي نيز قيمتها با شيب بسيار
كندي افزايش يابد.
به طور کلی قیمت متانول از ابتدای آبان ماه روند افزایشی داشته که عمدتا ناشی از
کمبود عرضه تک محموله هاست .گفتنی است که در این فاصله زمانی واحدهای متانول خارک ،
عربستان و قطر مجددا تولید را از سر گرفته اند.
جدول زیر تغییرات قیمت متانول از شانزدهم آبان لغایت هشتم آذر را در بعضی کشورها
نشان می دهد .
 

(دلار
در هر تن CFR)

 
16 آبان

23 آبان

1 آذر

8 آذر
 چین
2+ 3+ 2+ 3+
240-235 243-238 245-240 248-245
 تایوان—-—-5+3+
—-—-245-235248-238
 جنوب شرقی آسیا
—-
5+
ثابت
3+
—- 245-240 245-240 248-240
 هندثابت10+2+ثابت
245-235260-248260-250260-250
 کره5+
—-

—-

—-

275-260

—-

—-

—-