تحولات قیمت متانول

 

طي هفته گذشته قيمت متانول در
بازارهاي شرق دور و جنوب شرقي آسيا افزايش يافت ولی در بازارهاي هند و كره ثابت بود.
در چين قيمت متانول ۳ دلار در هر تن افزايش يافته و به ۲۴۸-۲۴۵ دلارهرتن CFR رسيد.
در تايوان و جنوب شرقی آسیا قيمت ها با همین میزان افزایش به ترتیب به ۲۴۸-۲۳۸ و
۲۴۸-۲۴۰ دلارهرتن CFR رسيد. در هند قيمت متانول ثابت و برابر 260-250 دلارهرتن CFR
می باشد . با توجه به كمبود تك
محموله ها در بازارهاي آسيايي انتظار ميرود در هفته آتي نيز قيمتها با شيب بسيار
كندي افزايش يابد.
به طور کلی قیمت متانول از ابتدای آبان ماه روند افزایشی داشته که عمدتا ناشی از
کمبود عرضه تک محموله هاست .گفتنی است که در این فاصله زمانی واحدهای متانول خارک ،
عربستان و قطر مجددا تولید را از سر گرفته اند.
جدول زیر تغییرات قیمت متانول از شانزدهم آبان لغایت هشتم آذر را در بعضی کشورها
نشان می دهد .
 

(دلار
در هر تن CFR)

 
۱۶ آبان

۲۳ آبان

۱ آذر

۸ آذر
 چین
۲+ ۳+ ۲+ ۳+
۲۴۰-۲۳۵ ۲۴۳-۲۳۸ ۲۴۵-۲۴۰ ۲۴۸-۲۴۵
 تایوان—-—-۵+۳+
—-—-۲۴۵-۲۳۵۲۴۸-۲۳۸
 جنوب شرقی آسیا
—-
۵+
ثابت
۳+
—- ۲۴۵-۲۴۰ ۲۴۵-۲۴۰ ۲۴۸-۲۴۰
 هندثابت۱۰+۲+ثابت
۲۴۵-۲۳۵۲۶۰-۲۴۸۲۶۰-۲۵۰۲۶۰-۲۵۰
 کره۵+
—-

—-

—-

۲۷۵-۲۶۰

—-

—-

—-