تحولات صنعت سیمان در چند سال اخیر .


تولید ، مصرف و تجارت سیمان در جهان

در جدول زیر مواردی
همچون تولید ، مصرف و تجارت جهانی سیمان از سال ۱۹۹۸ تا

۲۰۰۳
آورده شده است .همچنین طبق آمار اعلام شده تولید سیمان در سال ۲۰۰۴ معادل ۲۱۰۰
میلیون تن بوده است .

                   میلیون تن      

سال

۱۹۹۸

۱۹۹۹


۲۰۰۰


۲۰۰۱


۲۰۰۲


۲۰۰۳

تولید

۱۵۳۴

۱۶۰۵

۱۶۶۶

۱۷۱۴

۱۷۶۳

۱۸۱۷

مصرف

۱۴۹۵

۱۵۷۰

۱۶۳۹

۱۶۸۲

۱۷۲۱

۱۷۷۵

رشد
مصرف

۰۵/۰+

۲/۳+

۶/۲+

۳/۳+

۳+

تجارت
جهانی

۱۰۶

۱۱۲

۱۳۰

۱۲۶

۱۲۵

۱۲۴

 


همانگونه که ملاحظه می شود این روند هم در تولید
و هم در مصرف روندی مثبت و افزایشی است .


به طور مثال طي سال هاي۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ شاهد افزايش ۷۱ ميليون تني در
توليد سيمان و افزايش ۷۵ ميليون تني در مصرف اين كالا هستيم .

نكته جالب اينجاست كه طي سال هاي
۲۰۰۲ الي ۲۰۰۳ ميزان افزايش توليد و مصرف سيمان مقداري مساوي و برابر ۵۴ ميليون تن
بوده است .

 


پیش بینی
تولید سیمان جهان تا سال ۲۰۱۰


در این قسمت جدولي را مشاهده خواهيد كرد كه محتواي آن عبارت است از
پيش بيني توليد سيمان در سال هاي ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ در مناطق مختلف جهان از جمله آسياي
شرقي ‘ آسياي جنوب شرقي ‘ خاورميانه ‘ اروپاي متحد ‘ امريكاي شمالي ‘ آفريقا ‘
اقيانوسيه و….

 

نام
منطقه

۲۰۰۵

۲۰۱۰

درصد
نسبت به کل ۲۰۱۰


آسیای شرقی

۸/۷۹۸

۳/۸۴۴

۴/۳۴


آسیای جنوب شرقی

۲۵۵

۲/۲۷۹

۲/۱۴


خاورمیانه

۹/۷۶

۴/۷۳

۸/۳


اروپای متحد

۱/۱۹۴

۳/۱۸۹

۷/۹


دیگر کشورهای اروپایی

۲/۹۰

۷/۹۴

۹/۴


روسیه و کشورهای
مشترک المنافع

۲/۱۱۰

۲/۱۲۸

۶/۶


امریکای شمالی

۸/۹۴

۷/۹۴

۹/۴


امریکای مرکزی و
جنوبی

۴/۱۲۷

۱۴۵

۵/۷


افریقا

۷/۸۰

۵/۸۵

۴/۴


اقیانوسیه

۱/۱۱

۸/۱۱

۶/۰

مجموع

۲/۱۸۳۹

۱/۱۹۴۶

۱۰۰


همانگونه كه ملاحظه مي كنيد ‘ پيش بيني مي شود توليد سيمان
خاورميانه تا سال  2005 و 2010 به ترتيب به 9/76 و 4/73 ميليون تن برسد .


 اين رقم براي كل جهان معادل 2/1839  ميليون تن در سال 2005 و
۱/۱۹۴۶ ميليون تن در سال ۲۰۱۰ مي باشد .


با نگاهي گذرا و ساده به داده هاي جدول فوق ملاحظه مي شود مناطقي كه
بيشترين رقم توليد جهاني را به خود اختصاص خواهند داد عبارتند از :


در سال ۲۰۰۵ :


      آسياي شرقي ( 8/798 ميليون تن  ) ‘ آسياي جنوب شرقي ( ۲۵۵
ميليون تن   ) اروپاي متحد (  1/194 ميليون تن ) ‘آمريكاي مركزي و جنوبي (۴/۱۲۷
ميليون تن   )و روسيه و كشورهاي مشترك المنافع ( 2/110 ميليون تن ) .


در سال ۲۰۱۰ :


        آسياي شرقي ( 3/844 ميليون تن  ) ‘
آسياي جنوب شرقي ( ۲/۲۷۹ ميليون تن   ) اروپاي متحد (  3/189ميليون تن ) ‘آمريكاي
مركزي و جنوبي (۱۴۵  ميليون تن   )و روسيه و كشورهاي مشترك المنافع ( 2/128 ميليون
تن ) .


اگر بخواهيم اعداد و ارقام بالا را از منظر درصد نسبت بنگريم ‘
خواهيم ديد كه آسياي شرقي با رقم ۴/۴۳ درصد نسبت به كل ۲۰۱۰ رتبه اول را به خود
اختصاص داده و رتبه دوم با درصد نسبت به كل ۲۰۱۰ ‘ معادل ۲/۱۴ متعلق به آسياي جنوب
شرقي است .


البته از آنجايي كه چين ( عمده ترين توليد كننده و مصرف كننده سيمان
جهان ) در گروه كشور هاي آسياي شرقي قرار دارد تفاوت درصد نسبت اين گروه با ساير
گروه ها كاملا منطقي است . 

 

 


كشورهاي عمده
توليد كننده سيمان جهان
:

 

کشور

۱۹۹۵

۱۹۹۶

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹

۲۰۰۰

۲۰۰۱

۲۰۰۲

۲۰۰۳

چین

۴۷۵

۴۹۱

۵۱۱

۵۳۶

۵۷۳

۵۸۶

۶۲۰

۶۴۰

۶۶۰


امریکا

۸۷

۹۰

۹۴

۹۶

۹۸

۵/۸۳

۸/۸۸

۳/۹۰

۶/۹۲

هند

۶۶

۷۶

۸۱

۸۶

۹۸

۲/۹۴

۶/۹۳

۱۰۲

۱۱۲

ژاپن

۶۰

۶۳

۶۲

۸۱

۸۲

۳/۸۳

۵/۷۹

۵/۷۶

۶۹

کره
جنوبی

۵۵

۵۷

۶۰

۴۷

۴۸

۲/۵۱

۰۵/۵۲

۵/۵۵

۵۶

برزیل

۲۸

۳۴

۳۸

۴۰

۴۰

۶/۳۹

۹/۳۸

۹/۳۹

۴۱


ایتالیا

۳۴

۳۴

۳۴

۳۶

۳۷

۳۹

۸/۳۹

۴۰

۷/۴۰


اسپانیا

۲۸

۲۸

۳۰

۳۳

۳۶

۳/۵۱

۵۲

۵/۵۵

۵۷

آلمان

۳۳

۳۱

۳۱

۳۴

۳۶

۶/۳۵

۸/۳۱

۶/۳۰

۳/۳۰

ترکیه

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۵

۹/۳۵

۹۶/۳۹

۳/۳۰

۵/۳۲

مکزیک

۱۴

۲۹

۳۰

۳۰

۳۱

۷/۳۱

۴/۳۰

۳/۳۱

۵/۳۴

روسیه

۳۶

۲۸

۲۷

۲۶

۲۵

۴/۳۲

۳/۳۵

۳۷

۳۹


تایلند

۱۱

۲۸

۲۷

۲۳

۲۵

۲/۳۲

۵/۳۴

۲/۳۹

۴/۴۱


اندونزی

۲۱

۲۵

۲۷

۲۲

۲۴

۷/۳۰

۶/۳۳

۶/۳۴

۴/۳۴

ایران

۱۶

۱۸

۱۹

۲۰

۲۲

۹/۲۳

۶/۲۶

۶/۲۸

۴/۳۰

مصر

۱۷

۱۸

۱۹

۲۱

۲۱

۱/۲۴

۷/۲۵

۵/۲۸

۲۹


فرانسه

۲۱

۱۹

۲۰

۲۰

۲۰

۰۴/۲۰

۴۳/۲۰

۲/۲۰

۲/۲۰


تایوان

۱۱

۲۱

۲۰

۱۹

۱۸

۱۷

۱۸

۱۸

۱۸

 


 


همانگونه که در جدول نیز مشاهده می شود ، برخی
از کشور ها مانند چین دارای رشد نسبتا خوبی در طی این سال ها بوده اند .


امارات نیز در یک سال اخیر پیشرفت هایی در این
صنعت داشته است ؛ سرانه مصرف این کشور ۲۰۰۰ تن و تولید آن حدود  10 میلیون تن
می باشد .  نرخ سیمان در این کشور طی یک سال اخیر از حدود 76 دلار به 93 دلار
رسیده است .


از کشور های قدرتمند این صنعت در منطقه می توان
از ایران ، مصر ، ترکیه ، عربستان ، امارات و … نام برد .


تولید سیمان در هند در سال ۲۰۰۴  ، 130 الی
۱۴۰ میلیون تن گزارش شده است .

 


 

كشورهاي
عمده مصرف كننده سيمان
:

 

 

 

کشور

۱۹۹۵

۱۹۹۷

۱۹۹۸

۱۹۹۹


۲۰۰۰

۲۰۰۱

۲۰۰۲


چین

۴۳۰

۴۹۳

۵۱۱

۵۵۷

۵۶۰

۶۲۰

۶۴۰


امریکا

۹/۸۷

۹/۹۰

۵/۱۰۲

۱/۱۰۸

۵/۱۱۵

۵/۱۱۶

۳/۱۱۱

هند

۶/۶۰

۵/۷۳

۵/۸۳

۹/۵۹

۵/۱۰۵

۳/۹۰

۹۹

ژاپن

۶/۷۹

۶/۷۸

۶/۷۱

۸/۷۰

۷۰

۶/۶۸

۶۵

کره
جنوبی

۵/۵۶

۵/۶۱

۶/۴۴

۷/۴۴

۴۸

۱/۵۰

۳/۵۴

برزیل

۲۸

۱/۳۸

۷/۳۹

۲/۴۰

۴/۳۹

۵/۳۸

۵/۳۹


ایتالیا

۵/۳۲

۷/۳۳

۷/۳۴

۱/۳۶

۳۸

۵/۳۹

۳/۴۰


اسپانیا

۵/۲۵

۷/۲۶

۳۱

۶/۳۴

۷/۳۷

۲/۴۲

۸/۴۴

آلمان

۳۸

۲/۳۴

۳/۳۷

۳/۳۸

۵/۳۵

۵/۳۰

۷/۲۸

روسیه

۳/۳۵

۹/۲۵

۲۶

۴/۲۸

۲/۳۲

۳/۳۳

۳۵

ترکیه

۵/۲۸

۶/۳۲

۱/۳۴

۵/۳۱

۳۲

۳/۲۵

۲۵

مکزیک

۲۱

۳/۳۲

۲/۲۶

۵/۲۷

۴/۲۹

۳/۲۸

۲۹


مصر

۴/۱۸

۶/۲۱

۸/۲۳

۲/۲۷

۸/۲۶

۷/۲۶

۴/۲۷


فرانسه

۷/۱۸

۷/۱۸

۱۹

۲/۲۰

۲۱

۷/۲۰

۴/۲۰

ایران

۳/۱۶

۶/۱۸

۶/۱۹

۵/۲۰

۴/۲۲

۴/۲۵

۶/۲۷


اندونزی

۲۴

۵/۲۷

۱/۱۹

۱/۱۸

۳/۲۲

۶/۲۵

۱/۲۷


تایوان

۲/۲۶

۲۱

۷/۲۰

۹/۱۸

۲۰

۷/۱۶

۱۶


تایلند

۶/۳۳

۳/۳۵

۵/۲۱

۸/۱۸

۹/۱۷

۵/۱۸

۶/۲۲

 

 

 


بزرگترین
کشورهای صادر کننده سیمان جهان :

لازم به ذکر است سال گذشته
صادرات سیمان ایران ، رقمی حدود ۱۱۶ میلیون دلار گزارش شده است .

همچنین متوسط
نرخ صادرات در سال گذشته ۶۲ دلار بوده است .

 

کشور

۱۹۹۸

۱۹۹۹


۲۰۰۰


۲۰۰۱


۲۰۰۲


اندونزی

۴/۴

۹

۱۵

۹/۷

۵/۷


تایلند

۶/۹

۷/۱۰

۱۱

۲/۱۵

۸/۱۵

ژاپن

۶/۷

۷/۷

۵/۷

۶/۷

۵/۷

یونان

۴/۶

۷/۵

۱/۶

۷/۵

۶/۵

چین

۲/۸

۸/۷

۷/۵

۶

۶


کانادا

۴/۵

۶

۵/۵

۱/۵

۶/۵

ترکیه

۴

۷/۳

۹/۴

۶/۸

۲/۹

کره
جنوبی

۸/۲

۵

۹/۴

۷/۴

۳/۳


ونزوئلا

۲/۳

۴

۱/۴

۴

۱/۴

آلمان

۹/۲

۹/۲

۲/۳

۸/۳

۸/۳

هند

۷/۳

۱/۳

۳

۱/۵

۱/۵


عربستان

۴/۳

۷/۲

۳

۸/۴

۳/۴

ایران

۰۵/۲

۴/۲

۶/۲

۰۸/۱

۸۴۴/۰


اسپانیا

۱/۴

۱/۳

۴۵/۱

۵/۱


رومانی

۸/۲

۸/۱

۸/۱

۶۵/۱

۵/۱

جمع

۵۵/۷۰

۶/۷۸

۳/۷۸

۶۸/۸۲

۶۴۴/۸۱

 

 

 

بزرگترین
کشورهای وارد کننده سیمان و کلینکر :

 

 

 

کشور

۱۹۹۸

۱۹۹۹


۲۰۰۰


۲۰۰۱


۲۰۰۲


ایالات متحده امریکا

۱/۲۴

۴/۲۹

۷/۲۸

۹/۲۵

۷/۱۹


اسپانیا

۱/۳

۳/۴

۹/۴

۶/۶

۶/۷


بنگلادش

۱/۴

۳/۴

۷/۴

۲/۵

۶/۵


نیجریه

۳/۲

۳

۵/۳

۶

۴/۵


هنگ کنگ

۷/۳

۶/۳

۶/۳

۹/۳

۹/۳


آلمان

۲/۴

۸/۳

۴/۳

na

na


هلند

۸/۲

۱/۳

۲/۳

۸/۲

۴/۲


مصر

۹/۲

۲/۵

۳۵/۲

۱

۱۵/۰


تایوان

۸/۲

۸/۲

۶/۳

۳/۲

۳/۲


یمن

۲

۱/۲

۲۹/۲

۴۳/۰

۷/۰


فرانسه

۷/۱

۹/۱

۱/۲

۲

۲


کویت

۵/۲

۲

۱/۲

۳/۲

۹/۱

افلسطین

۸/۱

۹/۱

۸/۱

۹/۱

۹/۱


انگلستان

۵/۱

۴/۱

۱۵/۱

۹۵/۰

۷۵/۱


غنا

۸/۱

۸/۱

۷/۱

۷/۱

۹/۱

جمع

۳/۶۱

۶/۷۰

۰۹/۶۹

۹۸/۶۲

۲/۵۷

 

 

کشور های عراق ، کویت ،
افغانستان ، آذربایجان و ترکمنستان و … را می توان جزء بزرگترین
وارد کننده های
سیمان و کلینکر منطقه به شمار آورد .

 

 

سهم توليد
سيمان ايران در جهان
:

 

                                     
واحد میلیون تن

سهم
ایران (به درصد )

جهان

ایران

سال

۰۴/۰

۱۳۳

۰۵/۰

۱۹۵۰

۰۶/۰

۰۵/۲۱۴

۱۳/۰

۱۹۵۵

۱۹/۰

۲/۳۱۴

۶۱/۰


۱۹۶۰

۳۳/۰

۹/۴۳۰

۴۲/۱


۱۹۶۵

۴۳/۰

۵/۵۸۹

۵۲/۱


۱۹۷۰

۷۳/۰

۷۱۹

۲۷/۵


۱۹۷۵

۹۴/۰

۱/۸۸۱

۲۵/۸


۱۹۸۰

۱۸/۱

۵/۹۵۱

۲۴/۱۱


۱۹۸۵

۱۶/۱

۱۰۵۱

۲/۱۲


۱۹۸۸

۲/۱

۱۳۸۸

۸۳۵/۱۶

۱۹۹۰

۲۵/۱

۱/۱۳۹۶

۵/۱۷

۱۹۹۵

۴۴/۱

۱۶۰۵

۹/۲۳

۲۰۰۰

۵۵/۱

۱۷۱۴

۶/۲۶

۲۰۰۱

۶۱/۱

۱۴۶۳

۴/۲۸

۲۰۰۲

۶۷/۱

۱۸۱۷

۳۰/۵

۲۰۰۳

۲۱۰۰

۲۰۰۴

 

 


طبق برنامه توسعه چهارم افزایش ظرفیت تولید از
۳۲ میلیون تن به

 بیش از  70
میلیون تن مد نظر است و این فرصتی است که می توان این صنعت را جایگزین بخشی از
درآمد نفتی کرد .

 

 


قيمت
س
يمان در برخي
كشورهاي جهان در سال ۲۰۰۰:


قیمت  فعلی سیمان در کشورمان دارای نوسانات زیادی است
.
به طور تقریبی می توان گفت هر تن سیمان وارداتی قیمتی بین ۶۲ الی ۷۰ دلار و هر تن
سیمان تولید داخل ارزشی  بین 35 الی 40
دلار دارد .


قیمت فعلی سیمان در عراق حدود ۱۳۰ الی ۱۵۰ دلار
می باشد .


سیمان خریداری شده توسط ایران از ترکیه ۷۰ دلار
به ازای هر تن  و از ارمنستان تقریبا 68 دلار به ازای هر تن می باشد .


هر تن سیمان صادراتی کشورمان نیز  بین 75
الی ۹۵ ذلار به فروش می رسد .

 

                                                                                   
تن به دلار              


کشور


قیمت در سال ۲۰۰۰


مکزیک


۱۱۰-۹۸


امریکا


۷۶


ژاپن


۸۲


پاکستان


۸۰


مصر


۶۰


هندوستان


۵۸


اندونزی


۵۲


امارات


۴۷


چین


۳۶


ترکیه


۴۰


روسیه


۲۳


ایران


۵/۲۲

 

 

 

(منابع : مجله
سیمان و سایر مجلات
،سایت های خبری و تخصصی صنعت سیمان و گزارشات مربوط به این صنعت )