تحولات بورس اوراق بهادار در یک شنبه 07/12/84

 

شاخص کل بورس ، روز یکشنبه 7/12/1384 برخلاف روز
معاملاتی گذشته با افزایش همراه بود و با 26/0 واحد افزایش به رقم 9 هزار و 53/868
واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با کاهش (95/0) واحدی به رقم 9 هزار و 20/583 واحد و شاخص کل
تالار فرعی با افزایش 06/5 واحدی به رقم 10 هزار و 18/65 واحد رسید. شرکت کالسیمین
با (98/0) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این شاخص داشت.
شاخص بازده نقدی و قیمت با افزایش 7/0 واحدی به رقم 27 هزار و 41/732 واحد رسید.
 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل53/9.86827/9.86826/01/425/51-0/127/44-
اصلی
20/9.
583

15/9.
584

95/0-

01/0-

9/30

7/55-

0/8

0/59-
فرعی18/10.06512/10.06006/505/02/117/570/48/81

شاخص صنعت ، روز یکشنبه با افت (4/0) واحدی به
رقم 7 هزار و 48/655 واحد رسید. شاخص صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی با رشد
20 واحدی ( از36،679 واحد به 36،699 واحد رسید ) بیشترین رشد را در بین صنایع
مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 95/0 درصدی سهام شرکت
موتوژن بود.
شاخص صنعت انتشار چاپ و تکثیر با افت (13) واحدی ( از 11،399 واحد به 11،386
واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین
دلیل آن کاهش قیمت (12/0) درصدی سهام شرکت افست بود.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:
 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد
7/37

5/89

9/14-

3/28-

بلوک
4/4
5/10

8/19-

8/81-

عمده

جمع کل

1/42
100
7/34-

2/45-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد
4/10

7/86

4/4-

7/29-

بلوک
6/1
3/13

3/5-

8/76-

عمده

جمع کل

0/12
100
7/9-

7/44-

جزییات معاملات انجام شده بر
روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
3881.000.0004/0


روز یکشنبه نماد شرکتهای سیمان هگمتان و داروسازی زهراوی به دلیل تعدیل پیش
بینی سود ، متوقف بودند.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :
 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
 
کالسیمین
98/0-
18.138

11.138

9/1-

9/1-
5/399
  سیمان صوفیان
74/0-
11.066

11.189

0/2-

9/0-
0/45
  پتروشیمی اصفهان 71/0
6.059

6.082

7/1-

3/1-
0/77

نقل وانتقالهای مهم روز :


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
  
قند نقش جهان
1
1.500.000

5/3

0/98
   زامیاد 1
100.000

9/0

8/53

برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به روز یکشنبه 7
/12/1384 در جدول ذیل ارایه شده است :

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  جوشکاب
یزد
00/2
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
حق تقدم سرمایه گذاری بیمه
(86/6)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  قند
نقش جهان
1.530.291
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  کالسیمین142
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
 
سرمایه
گذاری غدیر
277
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
کالسیمین
5.652
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
 
سرمایه
گذاری غدیر
13.226
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
19.948

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در
پایان روز یکشنبه 7 / 12 /1384 به 3،257 ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی
گذشته تغییر قیمتی نداشته است (نماد شرکت متوقف می باشد). در جدول ذیل قیمت
سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک10.627(3)
(03/0)

7.490

2

 توسعه ملی
936 0 0
0
3 صدرا4.2914
09/0

188.487
4 سیمان شمال
22.735
0

0

0
5 سیمان کرمان20.020 0
0

0
6 ایران ترانسفو
8.
920
000

7

 سیمان اردبیل

26.440

0

0

0
8 توسعه صنایع بهشهر2.149000
9 لاستیک کرمان
3.214

0

0

0