تحولات بورس اوراق بهادار در شنبه 06/12/84

 

شاخص کل بورس ، روز شنبه 6/12/1384 برخلاف روز
معاملاتی گذشته با کاهش همراه بود و با (35/0) واحد کاهش به رقم 9 هزار و 27/868
واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با کاهش (74/0) واحدی به رقم 9 هزار و 16/584 واحد و شاخص کل
تالار فرعی با افزایش 22/1 واحدی به رقم 10 هزار و 12/60 واحد رسید. شرکت کالسیمین
با (92/0) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این شاخص داشت.
شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش (0/1) واحدی به رقم 27 هزار و 67/731 واحد رسید.
 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل27/9.86862/9.86835/0-8/760/937/212/57
اصلی
16/9.
584

90/9.
584

74/0-

01/0-

7/69

1/99

5/19

650
فرعی12/10.06090/10.05822/101/01/79/472/24/80-

شاخص صنعت ، روز شنبه با رشد 2/0 واحدی به رقم 7
هزار و 84/655 واحد رسید. شاخص صنعت لاستیک و پلاستیک با رشد 6 واحدی (
از3،035واحد به 3،041 واحد رسید ) بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف بورسی
داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 95/1 درصدی سهام شرکت گاز لوله بود.
شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با افت (12) واحدی ( از 24،170 واحد به 24،158
واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین
دلیل آن کاهش قیمت (38/1) درصدی سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن بود.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:
 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد
6/52

5/68

2/15

6/40

بلوک

2/24

5/31

8/21

3/908

عمده

جمع کل

8/76
100
0/37

9/92

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد
8/14

2/68

9/2

4/24

بلوک
9/6
8/31

0/5

2/263

عمده

جمع کل

7/21
1009/7
2/57

جزییات معاملات انجام شده بر
روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
3031.000.0003/0


روز شنبه نماد شرکتهای دشت مرغاب و سرمایه گذاری البرز به دلیل تعدیل پیش بینی
سود ، قند شیروان ، قوچان و بجنورد به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت
افزایش سرمایه و سرمایه گذاری صنعت نفت به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده
به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره ، متوقف بودند.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :
 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
  کالسیمین 92/0-
18.484

18.484

7/1-

7/1-
1/571

نقل وانتقالهای مهم روز :

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
   معدنی و صنعتی چادرملو 2
700.000

3/4

3/81
   گاز لوله
1
5.205.161

6/15

0/57
   سایپا 1
797.000

1/3

0/57
   پتروشیمی اصفهان
1
198.000

2/1

2/61

برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به روز شنبه 6
/12/1384 در جدول ذیل ارایه شده است :

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  حق
تقدم سرمایه گذاری بیمه
25/6
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
حق تقدم آبادگران ایران
(98/3)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  گاز
لوله
9.036.193
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  گاز
لوله
312
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
 
گاز لوله
441
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
گاز لوله
27.263
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
 
سرمایه
گذاری غدیر
13.488
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
22.492

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در
پایان روز شنبه 6 / 12 /1384 به 3،257 ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته
تغییر قیمتی نداشته است (نماد شرکت متوقف می باشد). در جدول ذیل قیمت سهام
شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه
میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک10.630(10)
(09/0)

25.732

2

 توسعه ملی
936 0 0
0
3 صدرا4.2872
05/0

166.503
4 سیمان شمال
22.735
0

0

50
5 سیمان کرمان20.020 0
0

0
6 ایران ترانسفو
8.
920
000

7

 سیمان اردبیل

26.440

0

0

0
8 توسعه صنایع بهشهر2.149000
9 لاستیک کرمان
3.214

0

0

0