تحولات بورس اوراق بهادار در روز یکشنبه 09/07/1385

شاخص کل بورس ، روز یکشنبه 9/7/1385 با افزایش 8.04  واحدی به رقم 9 هزار و
564.09  واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با افزایش 7.97  واحدی به رقم 9 هزار و 381.66  واحد
و شاخص کل تالار فرعی با افزایش 7.69 واحدی به رقم 9 هزار و 484.80 واحد
رسید.شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با 2.76 واحد
تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این شاخص داشت.
شاخص بازده نقدی و قیمت با افزایش 24.95 واحدی به رقم 29 هزار و 695.38 واحد و شاخص صنعت با
6.24 واحد افزایش به رقم 7 هزار و 652.83 واحد رسید.

 

عنوان شاخص ارزش
معاملات
 حجم
معاملات
 امروز روز
گذشته
 تغییرات میلیارد
ریال
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 میلیون
سهم و حق تقدم
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 واحد درصد
کل9،564.099،556.058.040.08203.0120.246.385.2
اصلی9،371.669،373.697.970.09165.3144.241.1118.6
فرعی9،484.809،477.117.690.0837.753.95.216.1-

 

5 سهم دارای بیشترین بازده قیمت در روز یکشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 حق تقدم توسعه صنایع بهشهر63.451803،000
2 کابل باختر  1122.005،7135،000
3 داروسازی زهراوی4672.0023،83327،000
4 تولید سموم علف کش2751.9914،07496،485
5 کارخانجات داروپخش1771.999،05983،050

 

5 سهم دارای کمترین بازده قیمت در روز یکشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1  ایران دارو(179)(1.99)8،80516،749
2 دوده صنعتی پارس(153)(1.99)7،53125،000
3 تولی پرس(203)(1.99)10،02392،410
4 الکتریک خودرو شرق(45)(1.97)2،245129،177
5 قند هگمتان(73)(1.94)3،684114،790

 

 

جزییات نرخ بهره بین بانکی (LIBOR ) مطابق جدول ذیل می باشد :

ردیف عنوان نرخ
هفته گذشته(درصد)
 نرخ
ماه گذشته (درصد)
 نرخ
یک سال گذشته (درصد)
1  نرخ
LIBOR
یک ماهه
5.325.333.84
2 نرخ LIBOR سه
ماهه
5.365.404.01
3 نرخ LIBOR شش ماهه5.365.454.18
4 نرخ LIBOR یک ساله5.315.464.28

 

جزییات ارزش معاملات (میلیارد ریال) و حجم معاملات در جداول ذیل ارایه شده است:

 نوع
معامله
 ارزش درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
 درصد
 خرد118.758.538.848.6
 بلوک84.341.572.0575.4
 عمده
 جمع کل203.0100110.8

 

جزییات حجم معاملات :

 نوع
معامله
حجم درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
میلیون سهم درصد
 خرد30.465.78.035.7
 بلوک15.934.313.3511.5
 عمده
 جمع کل46.310021.3

   

موثرترین شرکت ها در تغییرات شاخص کل و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است
:

نام شرکت مقدار تاثیر بر شاخص کل قیمت درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل پوشش حجم مبنا (درصد)
میانگین پایانی میانگین پایانی
 تاثیرات مثبت
 سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات2.764،0274،0271.91.911.0
 سرمایه گذاری ساختمان ایران1.422،8802،8802.02.0100.0
 بانک پارسیان1.291،3461،3251.50.747.8
 سیمان تهران1.297،1007،0252.00.945.6
 نفت بهران1.1515،91415،8302.01.472.7
 سیمان صوفیان1.067،5947،5942.02.0397.3
 تاثیرات منفی
 سرمایه گذاری مسکن1.58-3،4363،4481.9-1.6-14.0
 تراکتورسازی ایران1.12-7،5457،5451.9-1.9-81.1
 سایپا1.06-3،6033،6391.2-0.2-1،257.4

 

نقل و انتقال های مهم روز :

نام شرکت معاملات بلوک درصد
از حجم کل نماد
 تعداد حجم ارزش (میلیارد ریال)
 لیزینگ ایران5838،1551.157.2
 سرمایه گذاری مسکن26،177،00021.490.5
 سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات21،190،0004.711.5
 سرمایه گذاری ملی ایران24،000،0004.090.5
 تراکتورسازی ایران1500،0003.815.9
 سازه پویش11،200،00018.396.9
 نفت بهران11،998،29931.095.0

 

معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت :

تعداد برگه نرخ پایه (ریال) ارزش معاملات (میلیارد ریال)
8271.000.0000.8

 

روز یکشنبه نماد معاملاتی شرکت نوش مازندران به دلیل تعدیل پیش بینی سود ، متوقف بود.

 

برخی آمار شرکت های بورسی مربوط به روز یکشنبه 9/7/1385 در جدول ذیل ارایه شده
است :

عنوان نام شرکت مقدار
 بیشترین بازدهی روزانه (درصد) حق تقدم توسعه صنایع بهشهر3.45
کمترین بازدهی روزانه(درصد)  ایران دارو(1.99)
بیشترین سهام معامله شده (عدد) سرمایه گذاری معادن و فلزات10،336،166
پر طرفدارترین سهم(نفر) سرمایه گذاری معادن و فلزات983
پرمعامله ترین سهم(دفعه) سرمایه گذاری معادن و فلزات1،477
بیشترین ارزش معامله(میلیون ریال) سرمایه گذاری معادن و فلزات41،571

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ، روز یکشنبه 9/ 7 / 1385 با 5
ریال افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته به قیمت 2،665 ریال رسید. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

ردیف نام شرکت قیمت(ریال) افزایش(کاهش)-ریال مقدار نوسان
(درصد)
 تعداد سهام
مورد معامله
1 پتروشیمی اراک11،09210.015،392
2 توسعه ملی7240072،981
3 صدرا3،74540.01149،863
4 سیمان شمال12،288000
5 سیمان کرمان16،205(7)(0.04)22،338
6 ایران ترانسفو8،026(1)(0.01)325
7 سیمان اردبیل24،467000
8 توسعه صنایع بهشهر1،21110.0848،558
9 گروه صنعتی بارز2،598000