تحولات بورس اوراق بهادار در روز یکشنبه 19/06/1385

شاخص کل بورس ، روز یکشنبه 19/6/1385 با افزایش 12.37 واحدی به رقم 9 هزار و
324.35 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با افزایش 13.96 واحدی به رقم 9 هزار و
102.52 واحد و شاخص کل
تالار فرعی با افزایش 6.32 واحدی به رقم 9 هزار و
390.19 واحد رسید.  شرکت سرمایه
گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با
5.25 واحد
تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این شاخص داشت.
شاخص بازده نقدی و قیمت با افزایش 38.40 واحدی به رقم 28 هزار و
951.01
 واحد و شاخص صنعت با 11.31 واحد افزایش به رقم 7 هزار و
449.65 واحد رسید.

 

عنوان شاخص ارزش
معاملات
 حجم
معاملات
 امروز روز
گذشته
 تغییرات میلیارد
ریال
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 میلیون
سهم و حق تقدم
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 واحد درصد
کل9،324.359،311.9812.370.13125.982.5-40.090.1-
اصلی9،102.529،088.5613.960.15100.685.1-32.891.6-
فرعی9،390.199،383.876.320.0725.344.9-7.252.3-

 

5 سهم دارای بیشترین بازده قیمت در روز دوشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 حق تقدم سرمایه گذاری
صنعت نفت
8325.0841445،010
2 حق تقدم توسعه صنایع بهشهر43.5411738،557
3 حق تقدم بانک اقتصاد نوین113.27347533،230
4 نوسازی و ساختمان تهران452.002،297240،000
5 آلومراد2322.0011،8458،500

 

5 سهم دارای کمترین بازده قیمت در روز دوشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 حق تقدم زامیاد(297)(9.59)2،800118،537
2 حق تقدم کابل های مخابراتی
شهید قندی
(12)(2.73)427240،455
3 فارسیت دورود(29)(2.00)1،421162،830
4 ایران یاسا(57)(2.00)2،79425،104
5 الکتریک شرق(49)(1.99)2،413207،411

 

 

 

جزییات نرخ بهره بین بانکی (LIBOR ) مطابق جدول ذیل می باشد :

ردیف عنوان نرخ
هفته گذشته(درصد)
 نرخ
ماه گذشته (درصد)
 نرخ
یک سال گذشته (درصد)
1  نرخ
LIBOR
یک ماهه
5.335.393.69
2 نرخ LIBOR سه
ماهه
5.405.473.87
3 نرخ LIBOR شش ماهه5.455.554.08
4 نرخ LIBOR یک ساله5.465.594.27

 

جزییات ارزش معاملات (میلیارد ریال) و حجم معاملات در جداول ذیل ارایه شده است:

 نوع
معامله
 ارزش درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
 درصد
 خرد112.889.971.5-38.8-
 بلوک13.110.4224.8-94.5-
 عمده299.1-
 جمع کل125.9100595.4-

 

جزییات حجم معاملات :

 نوع
معامله
حجم درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
میلیون سهم درصد
 خرد37.794.338.8-50.7-
 بلوک2.35.7177.9-98.7-
 عمده148.0-
 جمع کل40.0100364.7-

 

 روز یکشنبه نماد معاملاتی شرکت خاصی بازگشایی نشد.

همچنین در طی انجام معاملات این روز نماد معاملاتی شرکت نوسازی و ساختمان تهران به دلیل
تعدیل پیش بینی سود متوقف گردید. همچنین در پایان معاملات این روز نماد معاملاتی
شرکتهای سرمایه گذاری بوعلی و سرمایه گذاری غدیر به دلیل تعدیل پیش بینی سود و
آلومتک به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای
هیئت مدیره متوقف گردیدند.

 

موثرترین شرکت ها در تغییرات شاخص کل و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است
:

نام شرکت مقدار تاثیر بر شاخص کل قیمت درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل پوشش حجم مبنا (درصد)
میانگین پایانی میانگین پایانی
 تاثیرات مثبت
 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری5.251،9421،9422.02.0130.4
 سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات2.503،5503،5502.02.0114.9
 سرمایه گذاری مسکن1.783،3853،3851.91.9340.1
 خدمات انفورماتیک1.2010،63110،5912.01.681.2
 تراکتورسازی ایران1.067،2327،2322.02.01،128.4
 تاثیرات منفی
 پتروشیمی آبادان1.00-13،38413،3841.6-1.6-158.7

 

نقل و انتقال های مهم روز :

نام شرکت معاملات بلوک درصد
از حجم کل نماد
 تعداد حجم ارزش (میلیارد ریال)
 پتروشیمی آبادان2800،00010.979.8
 مهرکام پارس1400،0000.610.9
 لبنیات پاک1100،0000.693.1
 سرمایه گذاری ملی ایران1980،6611.030.0

 

برخی آمار شرکت های بورسی مربوط به روز یکشنبه 19/6/1385 در جدول ذیل ارایه شده
است :

عنوان نام شرکت مقدار
 بیشترین بازدهی روزانه (درصد) حق تقدم سرمایه گذاری صنعت نفت25.08
کمترین بازدهی روزانه(درصد)حق تقدم زامیاد(9.59)
بیشترین سهام معامله شده (عدد) سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری5،008،771
پر طرفدارترین سهم(نفر) سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری504
پرمعامله ترین سهم(دفعه) سرمایه گذاری ملی799
بیشترین ارزش معامله(میلیون ریال) تراکتورسازی17،139

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ، روز یکشنبه 19/ 06 / 1385 با 3 ریال
افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته
به قیمت 2،352 ریال رسید. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

ردیف نام شرکت قیمت(ریال) افزایش(کاهش)-ریال مقدار نوسان
(درصد)
 تعداد سهام
مورد معامله
1 پتروشیمی اراک10،66120.028،218
2 توسعه ملی70820.28556،672
3 صدرا3،180(1)(0.03)7،775
4 سیمان شمال12،371000
5 سیمان کرمان16،508000
6 ایران ترانسفو7،871000
7 سیمان اردبیل24،467000
8 توسعه صنایع بهشهر1،19940.33208،066
9 گروه صنعتی بارز2،600000