تحولات بورس اوراق بهادار در روز چهار شنبه 05/11/84

 

   شاخص کل بورس ، روز چهار شنبه
05/11/1384 مانند روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه بود و با (22/8) واحد کاهش به
رقم 10 هزار و 06/68 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با کاهش (19/7) واحدی به رقم 9 هزار و 13/786 واحد و شاخص کل
تالار فرعی نیز با کاهش (53/11) واحدی به رقم 10 هزار و 29/232 واحد رسید. شرکت
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه با (65/1) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین
تأثیر را در افت این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش (1/23) واحدی به
رقم 28 هزار و 40/286 واحد رسید.
 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل06/10.06828/10.07622/8-08/0-4/1012/314/280/24
اصلی
13/9.7
86

32/9.793

19/7-

07/0-

3/89

0/29

4/24

4/26
فرعی29/10.23282/10.24353/11-11/0-1/124/490/41/11

 

شاخص صنعت ، روز چهار شنبه با کاهش (7/5) واحدی
به رقم 7 هزار و 26/816 واحد رسید. شاخص صنعت فلزات اساسی با رشد 12 واحدی (
از2،208 واحد به 2،220 واحد رسید ) بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف بورسی
داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 19/3 درصدی سهام شرکت کالسیمین بود.
شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با افت (37) واحدی ( از 24،549 واحد به 24،512
واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین
دلیل آن کاهش قیمت (68/2) درصدی سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن بود.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:
 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد
9/62

0/62

8/7

2/14

بلوک

5/38

0/38

3/16

4/73

عمده

جمع کل

4/101
100
7/23

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد
3/16

4/57بلوک
1/12
6/42

5/5

3/83

عمده

جمع کل

4/28
1005/5

جزییات معاملات انجام شده بر
روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
61.000.000
01/0


روز چهار شنبه نماد شرکتهای رینگ سازی مشهد به دلیل از برگزاری مجمع عمومی فوق
العاده به منظور افزایش سرمایه و قوه پارس به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی به
طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره ، متوقف بودند.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :
 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
    تاثیرات
منفی
  خدمات دریایی تایدواتر
خاورمیانه
65/1-
8.078

8.078

2/3-

2/3-
5/117
  سیمان سپاهان
07/1-
9.520

9.673

5/2-

9/0-
4/37
  سیمان بهبهان 82/0-
13.000

13.050

1/4-

8/3-
0/91
  لیزینگ
صنعت و معدن
81/0-
2.544

2.544

7/2-

7/2-
0/106
    تاثیرات
مثبت
  کالسیمین
82/1

20.720

20.720
2/32/3
5/754

 نقل وانتقالات مهم
روز:


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
  سایپا 4
4.067.525

8/15

6/78
  ایران خودرو 5
3.229.426

0/10

6/77
  گروه بهمن 1
4.400.000

0/10

2/91
  زامیاد 1
140.309

2/1

8/59
  لبنیات پاک 2
245.388

4/1

1/50

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز چهار شنبه 05/11/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  کابل باختر50/4
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
حق تقدم سرمایه گذاری سپه
(30/62)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  سایپا5.775.118
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  کالسیمین
241
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  کالسیمین 402
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
سایپا
22.459

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در
پایان روز چهار شنبه 05/ 11 /1384 به 3،257 ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی
گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود
در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها
نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک10.625000

2

 توسعه ملی
937 0 0
0
3 صدرا4.52900
257.659
4 سیمان شمال
22.734
(1)

0

20
5 سیمان کرمان20.136 0
0

0
6 ایران ترانسفو
8.
920
000

7

 سیمان اردبیل

26.440
0
0

0
8 توسعه صنایع بهشهر2.149000
9 لاستیک کرمان
3.215

0

0

0