تحولات بورس اوراق بهادار در روز چهار شنبه 07/10/84

 

شاخص کل بورس ، روز چهارشنبه 07/10/1384 مانند روز
معاملاتی گذشته با کاهش همراه بود و با (69/12) واحد کاهش به رقم 10 هزار و 79 /254
واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی نیز با کاهش (18/15) واحدی به رقم 9 هزار و 11/966 واحد و شاخص
کل تالار فرعی با کاهش(61/1) واحدی به رقم 10 هزار و 20/428 واحد رسید. شرکت ایران
خودرو با (49/2) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این شاخص
داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با کاهش (7/35) واحدی به رقم 28 هزار و 42/809
واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل79/10.25448/10.26769/12-12/0-4/14438/0-0/414/29-
اصلی
11/9.
966

29/9.981

18/15-

15/0-

7/117

1/44-

0/25

2/40-
فرعی20/10.42881/10.42961/1-02/0-7/267/190/168/1-

 

شاخص صنعت ، روز چهارشنبه با کاهش (9/8) واحدی به
رقم 7 هزار و 36/954 واحد رسید. شاخص صنعت انتشار ، چاپ وتکثیر با رشد 236
واحدی ( از9،623 واحد به 9،859 واحد رسید ) بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف
بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 51/2 درصدی سهام شرکت افست بود.
شاخص صنعت فرآورده های نفتی ، کک وسوخت هسته ای با افت (61) واحدی ( از 26،487
واحد به 26،426 واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی
داشت که عمده ترین دلیل آن کاهش قیمت (77/0) درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت
نفت بود.
 

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم
معاملات در جدول ذیل ارایه شده است :

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد
4/96

8/66

2/21

2/28

بلوک

0/48

2/33

8/109-

6/69-

عمده

جمع کل

4/144
100
6/88-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد
5/25

2/62

1/2-

6/7-

بلوک

5/15

8/37

0/15-

2/49-

عمده

جمع کل

0/41
100
1/17-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت
به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
911.000.000
09/0


 


روز چهار شنبه نماد شرکت رایان سایپا پس از
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و افزایش سرمایه، بازگشایی شد.
همچنین در این روز نماد شرکتهای کارتن ایران ، صنعتی مهرام ، بانک کار آفرین ،
باما ، پارس سرام وصنعتی بهشهر به دلیل تعدیل پیش بینی سود ، متوقف بودند.
 


شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این
تغییرات در جدول ذیل آمده است :
 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
  ایران خودرو   49/2-3.0403.0835/1-6/0- 3/30
  سیمان شرق 65/1-
10.202

10.468

0/5-

5/2-
1/50
  سیمان تهران 

62/1-

12.772

13.327

0/5-

9/0-

2/17
  سیمان صوفیان
57/1-

12.869

12.893

8/1-

6/1-

9/89
  سرمایه گذاری  پتروشیمی
06/1-

2.983

3.054

0/3-

7/0-

2/32

 

 نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
  حق تقدم طیف ایران 25
6.250.000
1/00/100
 
سایپا دیزل
2827.000
7/4

7/59
  ایران خودرو 2
1.388.275

3/4

0/56
 
سایپا
1990.485
6/3

2/48
 
پتروشیمی اراک
1172.000
8/1

1/87
  حق تقدم پتروشیمی اصفهان
1100.000
6/0

1/89
  نورد آلومینیوم
1103.000
6/0

4/96
  سرمایه گذاری بانک ملی ایران
1875.000
9/2

7/76
  داروپخش 1
3.561.487

3/27

0/100
  سرمایه گذاری
پارس توشه
1250.000
6/0

2/81
  سرمایه گذاری نیرو 1
1.000.000

6/1

5/87

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز چهار شنبه 07/10/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
حق تقدم طیف
سایپا
00/100
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
رایان سایپا
(32/38)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  حق
تقدم طیف سایپا
6.250.000
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 
صنعتی پیام
341
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
 
آزمایش
568
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
سیمان خزر
68.423
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
12.675
بیشترین عرضه
(میلیون ریال )
  سیمان
هرمزگان
2.327

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز چهارشنبه 07/ 10 /1384 به 3،253
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده
است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک10.915
(
23)

(
21/0)
197.483

2

 توسعه ملی
944
(
2)

(
21/0)
208.511
3 صدرا4.53000191.331
4 سیمان شمال
22.746(49)
(
21/0)
3.308
5 سیمان کرمان20.171
(
54)

(
27/0)
5.082
6 ایران ترانسفو
8.
944
000

7

 سیمان اردبیل

26.439
0
0

0
8 توسعه صنایع بهشهر2.300(20)
(8
6/0)
191.708
9 لاستیک کرمان0
0

0

0