تحولات بورس اوراق بهادار در روز چهارشنبه 05/07/1385

شاخص کل بورس ، روز چهار شنبه 5/7/1385 با افزایش 17.80  واحدی به رقم 9 هزار و
548.39  واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با افزایش 19.98  واحدی به رقم 9 هزار و 365.47  واحد
و شاخص کل تالار فرعی با افزایش 9.47 واحدی به رقم 9 هزار و 471.82 واحد
رسید.شرکت پتروشیمی خارک با 8.08 واحد
تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این شاخص داشت.
شاخص بازده نقدی و قیمت با افزایش 55.3 واحدی به رقم 29 هزار و 646.64 واحد و شاخص صنعت با
17.6 واحد افزایش به رقم 7 هزار و 640.77 واحد رسید.

 

عنوان شاخص ارزش
معاملات
 حجم
معاملات
 امروز روز
گذشته
 تغییرات میلیارد
ریال
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 میلیون
سهم و حق تقدم
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 واحد درصد
کل9،548.399،530.5917.800.19120.80.530.23.1
اصلی9،365.479،345.4919.980.2185.73.2-22.86.2-
فرعی9،471.829،462.359.470.1035.110.77.448.0

 

5 سهم دارای بیشترین بازده قیمت در روز چهارشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 حق تقدم توسعه صنایع بهشهر63.701682،643
2 کاغذ سازی کاوه  712.003،62220،000
3 داروسازی زهراوی4502.0022،96520،000
4 سیمان صوفیان1432.007،302238،801
5 پتروشیمی خارک2812.0014،350847،528

 

5 سهم دارای کمترین بازده قیمت در روز چهارشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 حق تقدم سیمان مازندران(350)(4.64)7،2001،032،500
2 سولیران(49)(2.00)2،40127،618
3 قنداصفهان(366)(2.00)17،95910،000
4 نیرو ترانس(47)(1.99)2،311108،424
5 قند شیرین خراسان(52)(1.99)2،56480،716

 

 

 

جزییات نرخ بهره بین بانکی (LIBOR ) مطابق جدول ذیل می باشد :

ردیف عنوان نرخ
هفته گذشته(درصد)
 نرخ
ماه گذشته (درصد)
 نرخ
یک سال گذشته (درصد)
1  نرخ
LIBOR
یک ماهه
5.335.333.82
2 نرخ LIBOR سه
ماهه
5.395.403.92
3 نرخ LIBOR شش ماهه5.445.464.06
4 نرخ LIBOR یک ساله5.435.494.17

 

جزییات ارزش معاملات (میلیارد ریال) و حجم معاملات در جداول ذیل ارایه شده است:

 نوع
معامله
 ارزش درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
 درصد
 خرد112.893.421.523.5
 بلوک8.06.620.9-72.3-
 عمده
 جمع کل120.81000.6

 

جزییات حجم معاملات :

 نوع
معامله
حجم درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
میلیون سهم درصد
 خرد28.393.74.116.9
 بلوک1.96.33.2-62.7
 عمده
 جمع کل30.21000.9

   

 

موثرترین شرکت ها در تغییرات شاخص کل و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است
:

نام شرکت مقدار تاثیر بر شاخص کل قیمت درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل پوشش حجم مبنا (درصد)
میانگین پایانی میانگین پایانی
 تاثیرات مثبت
 پتروشیمی خارک8.0814،35014،3502.02.0105.9
 صنعتی دریایی ایران1.973،7393،7392.02.0135.3
 سرمایه گذاری بانک  ملی ایران1.942،6892،6591.90.841.9
 سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات1.853،8753،8751.31.3294.9
 نفت بهران1.3915،32415،3241.81.8102.1
 سرمایه گذاری ساختمان ایران1.372،7692،7692.02.0102.3
 پتروشیمی اصفهان1.277،5327،5322.02.0104.2
 سیمان تهران1.047،0016،9152.00.737.2
 سیمان صوفیان1.037،3027،3022.02.019.4
 تاثیرات منفی
 بانک پارسیان2.59-1،3151،3181.6-1.3-82.4
 سایپا1.06-3،6083،6551.5-0.2-11.2
 سیمان کرمان1.00-16،19116،1911.9-1.9-155.9

 

نقل و انتقال های مهم روز :

نام شرکت معاملات بلوک درصد
از حجم کل نماد
 تعداد حجم ارزش (میلیارد ریال)
 کمباین سازی ایران1188،0001.135.0
 سرمایه گذاری شاهد1299،4131.327.0
 سیمان کرمان1111،2551.844.7
 مارگارین1247،0000.489.1
 ایران ارقام1324،0752.045.7
 سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات1195،0000.76.1
 سرمایه گذاری ملی ایران1585،0000.616.5

 

معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت :

تعداد برگه نرخ پایه (ریال) ارزش معاملات (میلیارد ریال)
7031.000.0000.8

 

روز چهارشنبه نماد معاملاتی شرکتهای سرمایه گذاری بیمه ، داروسازی جابربن حیان و
پگاه اصفهان به دلیل تعدیل پیش بینی سود ، متوقف بودند.

 

برخی آمار شرکت های بورسی مربوط به روز چهارشنبه 5/7/1385 در جدول ذیل ارایه شده
است :

عنوان نام شرکت مقدار
 بیشترین بازدهی روزانه (درصد) حق تقدم توسعه صنایع بهشهر3.70
کمترین بازدهی روزانه(درصد) حق تقدم سیمان مازندران(4.64)
بیشترین سهام معامله شده (عدد) سرمایه گذاری ملی3،555،682
پر طرفدارترین سهم(نفر) سرمایه گذاری معادن و فلزات307
پرمعامله ترین سهم(دفعه) سرمایه گذاری معادن و فلزات742
بیشترین ارزش معامله(میلیون ریال) سرمایه گذاری معادن و فلزات12،283

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ، روز چهارشنبه 5/ 7 / 1385 با 21
ریال افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته به قیمت 2،659 ریال رسید. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

ردیف نام شرکت قیمت(ریال) افزایش(کاهش)-ریال مقدار نوسان
(درصد)
 تعداد سهام
مورد معامله
1 پتروشیمی اراک11،09140.0411،926
2 توسعه ملی7240094،969
3 صدرا3،739731.991،017،652
4 سیمان شمال12،372000
5 سیمان کرمان16.191(317)(1.92)248،673
6 ایران ترانسفو8،027000
7 سیمان اردبیل24،467000
8 توسعه صنایع بهشهر1،20910.0849،819
9 گروه صنعتی بارز2،598000