تحولات بورس اوراق بهادار در روز چهارشنبه 15/06/1385

شاخص کل بورس ، روز چهارشنبه 15/6/1385 با افزایش 25.11 واحدی به رقم 9 هزار و
311.98 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با افزایش 27.98 واحدی به رقم 9 هزار و 88.56 واحد و شاخص کل
تالار فرعی با افزایش 14.01  واحدی به رقم 9 هزار و 383.87 واحد رسید.  شرکت سرمایه
گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با
5.11 واحد
تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این شاخص داشت.
شاخص بازده نقدی و قیمت با افزایش 78.0 واحدی به رقم 28 هزار و 912.61
 واحد و شاخص صنعت با 17.6 واحد افزایش به رقم 7 هزار و 438.34 واحد رسید.

 

عنوان شاخص ارزش
معاملات
 حجم
معاملات
 امروز روز
گذشته
 تغییرات میلیارد
ریال
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 میلیون
سهم و حق تقدم
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 واحد درصد
کل87/9.28680/9.26407/2224/03/1162/36-0/479/27-
اصلی58/9.06011/9.03747/2326/05/743/38-8/349/35-
فرعی86/9.36994/9.35392/1517/08/410/32-2/129/11

 

5 سهم دارای بیشترین بازده قیمت در روز دوشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1حق تقدم سیمان هگمتان1804.004،68049،676
2 حق تقدم بانک اقتصاد نوین92.75336368،267
3سرمایه گذاری شاهد772.003،9281،053،926
4 تراکتورسازی1392.007،092400،314
5 فولاد کاویان432.002،195139،933

 

5 سهم دارای کمترین بازده قیمت در روز دوشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 حق تقدم کابل های مخابراتی شهید قندی(14)(3.09)439260،960
2 داروسازی ابوریحان(181)(2.00)8،87824،000
3 کابل باختر(112)(2.00)5،49811،060
4 پتروشیمی آبادان(277)(2.00)13،602428،601
5 کنتورسازی ایران(33)(1.98)1،631137،749

 

 

 

جزییات نرخ بهره بین بانکی (LIBOR ) مطابق جدول ذیل می باشد :

ردیف عنوان نرخ
هفته گذشته(درصد)
 نرخ
ماه گذشته (درصد)
 نرخ
یک سال گذشته (درصد)
1  نرخ
LIBOR
یک ماهه
33/539/569/3
2 نرخ LIBOR سه
ماهه
40/547/587/3
3 نرخ LIBOR شش ماهه45/555/508/4
4 نرخ LIBOR یک ساله46/559/527/4

 

جزییات ارزش معاملات (میلیارد ریال) و حجم معاملات در جداول ذیل ارایه شده است:

 نوع
معامله
 ارزش درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
 درصد
 خرد0/1114/959/38-0/26-
 بلوک3/56/41/27-6/83-
 عمده
 جمع کل3/1161000/66-

 

جزییات حجم معاملات :

 نوع
معامله
حجم درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
میلیون سهم درصد
 خرد3/420/903/10-6/19-
 بلوک7/40/109/7-7/62-
 عمده
 جمع کل0/471002/18-

 

 

 روز چهارشنبه نماد معاملاتی هیچ شرکتی بازگشایی نشد.

همچنین در پایان معاملات این روز نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری رنا به دلیل
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، شرکت سیمان فارس به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق
العاده به منظور تغییر سال مالی، و شرکتهای حمل و نقل پتروشیمی و سرمایه گذاری توکا
فولاد به علت تعدیل پیش بینی سود متوقف گردیدند.

  موثرترین شرکت ها در تغییرات شاخص کل و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است
:

نام شرکت مقدار تاثیر بر شاخص کل قیمت درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل پوشش حجم مبنا (درصد)
میانگین پایانی میانگین پایانی
 تاثیرات مثبت
 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری97/41.8671.8670/20/25/109
 سرمایه گذاری مسکن81/13.2583.2580/20/27/125
 سرمایه گذاری ملی ایران58/11.0251.0259/19/12/303
 زامیاد29/13.9273.9279/19/17/295
 تراکتورسازی ایران01/16.9536.9530/20/28/99

 

نقل و انتقال های مهم روز :

نام شرکت معاملات بلوک درصد
از حجم کل نماد
 تعداد حجم ارزش (میلیارد ریال)
 سرمایه گذاری ملی ایران23.500.0006/32/33
 گروه بهمن11.000.0003/10/64
 فولاد کاویان1198.4204/07/82

 

برخی آمار شرکت های بورسی مربوط به روز چهارشنبه 15/6/1385 در جدول ذیل ارایه شده
است :

عنوان نام شرکت مقدار
 بیشترین بازدهی روزانه (درصد)حق تقدم سیمان هگمتان4.00
کمترین بازدهی روزانه(درصد) حق تقدم کابل های مخابراتی شهید قندی(3.09)
بیشترین سهام معامله شده (عدد) بانک پارسیان339،377،917
پر طرفدارترین سهم(نفر) بانک پارسیان1،018
پرمعامله ترین سهم(دفعه)بانک پارسیان1،652
بیشترین ارزش معامله(میلیون ریال) بانک پارسیان542،721

 

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ، روز چهارشنبه 15/ 6 / 1385 با 10 ریال
کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته
به قیمت 2،349 ریال رسید. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

ردیف نام شرکت قیمت(ریال) افزایش(کاهش)-ریال مقدار نوسان
(درصد)
 تعداد سهام
مورد معامله
1 پتروشیمی اراک10،65930.039،964
2 توسعه ملی706(4)(0.56)652،837
3 صدرا3،181(4)(0.13)46،453
4 سیمان شمال12،371000
5 سیمان کرمان16،508000
6 ایران ترانسفو7،871000
7 سیمان اردبیل24،467000
8 توسعه صنایع بهشهر1،19510.0853،698
9 گروه صنعتی بارز2،600000