تحولات بورس اوراق بهادار در روز چهارشنبه 26/11/84

 

 شاخص کل بورس ، روز چهار شنبه 26/11/1384 مانند
روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه بود و با (02/4) واحد کاهش به رقم 9 هزار و
12/862 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با کاهش (10/4) واحدی به رقم 9 هزار و 79/582 واحد و شاخص کل
تالار فرعی نیز با کاهش (29/3) واحدی به رقم 10 هزار و 59/35 واحد رسید. شرکت سیمان
تهران با (90/0) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این شاخص
داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش (4/11) واحدی به رقم 27 هزار و 95/709 واحد
رسید.
 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل12/9.86214/9.86602/4-04/0-1/791/150/264/2
اصلی
79/9.
582

89/9.
586

10/4-

04/0-

3/66

3/17

8/19

4/29
فرعی59/10.03589/10.03829/3-03/0-8/129/42/66/38-

 شاخص صنعت ، روز چهار شنبه با کاهش (3/3)
واحدی به رقم 7 هزار و 08/653 واحد رسید. شاخص صنعت ماشین آلات و تجهیزات با
رشد 7 واحدی ( از2،021 واحد به 2،028 واحد رسید ) بیشترین رشد را در بین صنایع
مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 53/1 درصدی سهام شرکت
تراکتورسازی بود.
شاخص ماشین آلات و دستگاههای برقی با افت (28) واحدی ( از 36،680 واحد به
36،652 واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که
عمده ترین دلیل آن کاهش قیمت (87/1) درصدی سهام شرکت موتوژن بود.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:
 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد
3/78

0/99

1/18

0/30

بلوک
8/00/1
7/7-

6/90-

عمده

جمع کل

1/79
100
4/10

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد
9/25

6/99

7/2

6/11

بلوک
1/0
4/0

1/2-

5/95-

عمده

جمع کل

0/26
1006/0

جزییات معاملات انجام شده بر
روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
501.000.000
05/0


روز چهارشنبه نماد شرکت کارخانجات تولیدی تهران پس از برگزاری مجمع عمومی عادی
سالیانه و افزایش سرمایه ، بازگشایی شد.
همچنین در این روز نماد شرکتهای موتورسازان تراکتورسازی ایران به دلیل برگزاری
مجمع عمومی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه و حق تقدم رایان سایپا به دلیل
پایان مهلت پذیره نویسی ، متوقف بودند.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :
 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
  سیمان
تهران
90/0-
10.830

10.986

0/2-

6/0-
6/28
  سایپا دیزل
87/0-
5.119

5.171

0/2-

0/1-
8/47
 
صنعتی دریایی ایران
77/0-
4.255

5.255

7/0-

7/0-
2/162

 

نقل
وانتقال های مهم روز :


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
 
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی
1
100.000

8/0

9/95

معاملات عمده :

 


نام شرکت

خریدار

فروشنده

تعداد سهام

معامله شده

میلیون سهم


درصد از


کل سهام

منتشره


قیمت

معامله

عمده


ارزش کل

میلیارد ریال


قیمت پایانی

امروز

کارگزار
مشتریکارگزار
مشتری
 
گاز لوله
  بانک اقتصاد نوین
  حقوقی 
  بانک اقتصاد نوین  سرمایه گذاری پتروشیمی10.000.00044/43.0000/302.969

 

 

برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به روز
چهارشنبه26/11/1384 در جدول ذیل ارایه شده است :

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  داده
پردازی ایران
98/1
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
تولیدی تهران
(61/9)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  آزمایش2.043.264
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  آزمایش206
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
 
آزمایش
432
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
سرمایه
گذاری غدیر
4.266
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
 
سرمایه
گذاری غدیر
13.053
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
12.721

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در
پایان روز چهار شنبه 26/ 11 /1384 به 3،257 ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی
گذشته تغییر قیمتی نداشته است (نماد شرکت متوقف می باشد). در جدول ذیل قیمت
سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک10.676(3)
(03/0)

8.160

2

 توسعه ملی
936 0 0
0
3 صدرا4.255(28)
(65/0)

609.743
4 سیمان شمال
22.735
0

0

0
5 سیمان کرمان20.020 0
0

0
6 ایران ترانسفو
8.
920
000

7

 سیمان اردبیل

26.440
0
0

0
8 توسعه صنایع بهشهر2.149000
9 لاستیک کرمان
3.214

0

0

0