تحولات بورس اوراق بهادار در روز شنبه ۵/۹/۸۴

 

در روز شنبه
۵/۹/۱۳۸۴ شاخص کل پس از مدتها با افزایش قابل توجهی مواجه شد ، شاخص کل با
افزایش ۰۴/۸۳ واحدی به رقم ۹ هزار و ۹۳ /۸۹۴ واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی
نیز با افزایش ۲۲/۸۶ واحدی به رقم ۲۱/ ۹،۵۷۶ واحد رسید و شاخص کل تالار فرعی با
افزایش ۴۷/۶۲ واحدی به رقم ۳۸/۱۰،۲۲۲ واحد رسید. شرکت ایران خودرو با ۴۴/۲۹
واحد تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این شاخص داشت. شاخص
بازده نقدی و قیمت نیز با افزایش ۸/۴۹۹ واحدی به رقم۶۷/ ۲۷،۷۳۵ واحد رسید. عمده
ترین دلیل این افزایش قابل توجه ،عدم ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای
امنیت و رفع نگرانی از وضع تحریمهای احتمالی بود.


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل۹۳/۹.۸۹۴۸۹/۹.۸۱۱۰۴/۸۳۸۴/۰۰/۲۲۸۰/۱۴۱۲/۱۶۱۵/۳۸۸
اصلی۲۱/۹.۵۷۶۹۹/۹.۴۸۹۲۲/۸۶۹۱/۰۶/۱۸۶۵/۱۴۷۰/۵۲۷/۱۰۹
فرعی۳۸/۱۰.۲۲۲۹۱/۱۰.۱۵۹۴۷/۶۲۶۱/۰۴/۴۱۶/۱۱۵۲/۱۰۹۷/۱.۲۳۱

 

در روز شنبه
شاخص صنعت با رشد ۹/۶۳ واحدی به رقم ۳۷/۷،۶۴۸ واحد رسید. شاخص صنعت ماشین آلات
و دستگاههای برقی با افت (۱۳۰) واحدی ( از ۳۶،۴۸۶ واحد به ۳۶،۳۵۶ واحد رسید)
بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن
کاهش قیمت (۶۸/۰) درصدی سهام شرکت ایران ترانسفو بود ، شاخص صنعت واسطه گریهای
مالی با رشد ۲۲۰ واحدی ( از۲۴،۷۱۱ واحد به ۲۴،۹۳۲ واحد رسید) بیشترین رشد را در
بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت ۹۶/۴ درصدی سهام
شرکت بانک پارسیان بود.

  جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد۰/۱۷۳۹/۷۵۳/۹۸۶/۱۳۱

بلوک
۰/۵۵۱/۲۴۱/۳۵۴/۱۷۶

عمده

جمع کل
۰/۲۲۸۱۰۰۴/۱۳۳

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد۸/۵۱۱/۳۲۹/۲۵۰/۱۰۰

بلوک
۴/۱۰۹۹/۶۷۳/۱۰۲۸/۱.۴۴۰

عمده

جمع کل
۲/۱۶۱۱۰۰۲/۱۲۸

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
۶.۴۳۸۱.۰۰۰.۰۰۰۴/۶


در روز شنبه نماد شرکتهای صنایع مس شهید
باهنر ، پتروشیمی خارک ، ایران ارقام و سیمان فارس وخوزستان پس از تعدیل پیش
بینی سود ، شرکت سرمایه گذاری رنا پس از افزایش سرمایه و نماد شرکتهای سرمایه
گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ، سرمایه گذاری بوعلی و سرمایه گذاری صنعت ومعدن
پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و شرکتهای سیمان شمال وسیمان کرمان پس
از اعلام پیش بینی سود و نماد شرکت قند شیروان قوچان وبجنورد پس از برگزاری
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده ، بازگشایی شدند.
در این روز نماد شرکتهای مجتمع های توریستی ورفاهی آباد گران ایران به دلیل
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده و نماد حق تقدم معدنی
وصنعتی چادر ملو به دلیل پایان مهلت پذیره نویسی ، متوقف بودند.
 


شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :

 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
    تاثیرات مثبت
 ایران خودرو ۴۴/۲۹
۳.۲۹۹

۳.۳۰۰

۲/۷

۳/۷
۵/۱۳۲
 پتروشیمی خارک ۵۶/۲۴
۱۲.۵۸۰

۱۲.۵۸۰

۲/۷

۲/۷
–**
 سرمایه گذاری پتروشیمی
۹۴/۱۵

۲.۷۳۷

۲.۷۳۷

۳/۱۲

۳/۱۲

۷/۱۵۷
 بانک پارسیان
۱۹/۱۵

۲.۱۹۹

۲.۱۹۹
۰/۵۰/۵
۳/۱۵۶
 معدنی و صنعتی چادرملو
۳۵/۸

۶.۳۵۴

۶.۰۹۸
۳/۹۹/۴
۸/۵۲
    تاثیرات
منفی
 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۲۴/۷۰-

۱.۹۸۷

۱.۹۸۷

۱/۲۰-

۱/۲۰-

–**
 سرمایه گذاری صنعت و معدن
۹۸/۱۴-

۱.۹۷۲

۱.۹۷۲

۸/۱۴-

۸/۱۴-

–**
 سرمایه گذاری رنا
۵۲/۳-

۳.۰۶۱

۳.۰۶۱

۵/۲۶-

۵/۲۶-

–**


 

  نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
 رنگ سازی مشهد
۱

۳.۰۰۰.۰۰۰
۴/۳
۴/۹۴
 زامیاد۳
۱.۰۴۸.۴۴۵
۳/۹
۵/۵۷
 الکتریک خودرو شرق ۱
۱.۶۴۷.۰۰۰
۰/۷
۶/۹۰
 صنعتی دریایی ایران ۱
۹۹۰.۰۰۰
۷/۴
۸/۴۲
 سایپا دیزل۲
۶۰۸.۳۵۰
۶/۳
۶/۲۷
 ایران خودرو۱
۳۰۰.۰۰۰
۰/۱
۳/۶
 پتروشیمی اراک۱
۹۹۰.۰۰۰
۰/۱۰
۴/۷۰
 پتروشیمی فارابی ۱
۱۴۴.۳۴۸
۵/۱
۱/۴۱
 صنعتی بهشهر۱
۱.۵۳۳.۶۸۱
۸/۳۶/۹۱
 حق تقدم سرمایه گذاری بهمن۱۹۸
۹۸.۷۵۰.۰۰۰
۹/۹۷/۹۹
 بانک پارسیان۱
۴۰۰.۰۰۰
۹/۰۴/۶

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز شنبه ۵/۹/۱۳۸۴ در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  ایران ارقام۷۶/۳۴
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  قند شیروان(۶۹/۷۴)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  حق
تقدم سرمایه
گذاری بهمن
۹۹.۰۰۰.۰۰۰
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  ایران خودرو۵۶۵
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  سرمایه گذاری ساختمان۱.۰۹۸
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  سرمایه گذاری ساختمان۱۹.۵۸۶
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
۱۲.۵۵۹
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
  سرمایه گذاری ساختمان۱۶.۹۲۳

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز شنبه ۵/ ۹ /۱۳۸۴ به ۳،۱۷۵ ریال
رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۳ ریال افزایش قیمت داشته است. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده
است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

۱ پتروشیمی اراک۹.۹۷۵۳۳۰
۴۲/۳

۱.۴۰۶.۹۴۳

۲

 توسعه ملی

۹۰۴

۵

۵۶/۰

۲۹۹.۳۳۱
۳ صدرا۴.۴۷۶۱۳۹
۲۰/۳

۲.۳۱۰.۹۷۳
۴ سیمان شمال

۲۲.۹۵۷

(۵۷۱)

(۴۳/۲)

۴۷.۴۹۷
۵ سیمان کرمان۱۹.۶۲۹
(۱۰۵)

(۵۳/۰)

۶۵.۹۴۵
۶ ایران ترانسفو۷.۸۴۱(۵۴)
(۶۸/۰)

۱۰۶.۳۱۱

۷

 سیمان اردبیل

۲۸.۱۰۱

۰

۰
۰
۸ توسعه صنایع بهشهر۱.۸۵۴۱
۰۵/۰

۲۲.۸۴۵
۹ لاستیک کرمان۲.۵۵۵۰۰۰