تحولات بورس اوراق بهادار در روز شنبه ۱۹/۹/۸۴

 

    شاخص کل بورس ، روز شنبه
۱۹/۹/۱۳۸۴ مانند روز قبل با کاهش همراه بود و با (۷۴/۶۳) واحد افت به رقم ۱۰ هزار و
۴۱ /۳۶۲ واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی نیز با کاهش(۸۰/۸۰) واحدی به رقم ۱۰ هزار و ۳۳/۹۶ واحد و شاخص
کل تالار فرعی با افزایش۳۲/۱۰ واحدی به رقم ۱۰ هزار و ۴۸/۴۳۵ واحد رسید.. شرکت
سایپا با (۳۵/۷) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این شاخص
داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با کاهش (۹/۱۷۸) واحدی به رقم۸/۲۹،۰۹۰ واحد رسید.


 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل۴۱/۱۰.۳۶۲۱۱/۱۰.۴۲۶۷۴/۶۳-۶۱/۰-۰/۱۲۰۷/۲۷-۲/۳۴۱/۲۸-
اصلی۳۳/۱۰.۰۹۶۰۸/۱۰.۱۷۷۸۰/۸۰-۷۹/۰-۱/۹۵۷/۲۹-۲/۲۲۵/۳۴-
فرعی۴۸/۱۰.۴۳۵۱۵/۱۰.۴۲۵۳۲/۱۰-۱۰/۰۹/۲۴۲/۱۹-۰/۱۲۴/۱۲-

 

در روز شنبه شاخص صنعت با افت (۳/۴۴) واحدی به
رقم ۴/۸،۰۲۴ واحد رسید. شاخص صنعت فرآورده های نفتی ، کک وسوخت هسته ای با رشد
۱۴۷ واحدی ( از۲۴،۸۵۹ واحد به ۲۵،۰۰۶ واحد رسید) بیشترین رشد را در بین صنایع
مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت ۸۶/۰ درصدی سهام شرکت نفت
بهران بود.
شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با افت (۲۸۹) واحدی ( از ۲۶،۰۲۶ واحد به ۲۵،۸۳۷
واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین
دلیل آن کاهش قیمت (۸۲/۰) درصدی سهام شرکت بانک پارسیان بوده است.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:
 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد۴/۱۱۸۷/۹۸۶/۴۲-۵/۲۶-

بلوک
۶/۱۳/۱۴/۳-۶۸-

عمده

جمع کل
۰/۱۲۰۱۰۰۰/۴۶-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد۸/۳۳۸/۹۸۷/۱۱-۷/۲۵-

بلوک
۴/۰۲/۱۷/۱-۰/۸۱-

عمده

جمع کل
۲/۳۴۱۰۰۴/۱۳-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت
به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
۵.۷۷۴۱.۰۰۰.۰۰۰۸/۵

 


روز شنبه نماد شرکتهای تولید مواد اولیه
داروپخش وگلوکزان پس از تعدیل پیش بینی سود و نماد شرکت قند پارس پس از برگزاری
مجمع عمومی عادی سالیانه ، بازگشایی شدند.
همچنین در این روز نماد شرکتهای داده پردازی ایران و فارسیت اهواز به دلیل
تعدیل پیش بینی سود ، سیمان غرب به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ، پمپ
پارس به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و نماد شرکتهای قند پارس و چینی
ایران به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب
اعضای هیأت مدیره ، متوقف بودند.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :
  


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
    تاثیرات
منفی
 سایپا ۳۵/۷-
۳.۴۹۲

۳.۶۲۴

۹/۴-

۳/۱-
۲/۲۶
 سیمان سپاهان ۲۰/۶-
۱۱.۷۹۲

۱۱.۷۹۱

۸/۴-

۸/۴-
۱/۱۳۸
 ایران خودرو ۶۴/۵-
۳.۲۸۱

۳.۳۴۶

۲/۳-

۳/۱-
۱/۳۹
 سیمان فارس و خوزستان

۲۳/۵-

۶.۶۲۸

۶.۸۸۹

۷/۴-

۰/۱-

۹/۲۰
 ایران خودرو دیزل
۳۲/۳-

۳.۸۶۵

۳.۸۶۵

۹/۲-

۹/۲-

۸/۱۰۵
    تاثیرات
مثبت
 سیمان تهران
۲۰/۸

۱۲.۳۰۹

۱۲.۳۰۸
۰/۵۰/۵
۷/۱۸۷
 تولید مواد اولیه داروپخش


۱۸/۵

۲۳.۳۳۳

۲۳.۳۳۳

۰/۳۴

۰/۳۴

 پتروشیمی شیراز ۶۹/۴
۱.۳۵۳

۱.۳۵۳

۹/۴

۹/۴
۴/۱۳۶

 

  نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
 تجهیز نیروی زنگان ۱
۲۰۰.۰۰۰

۶/۰

۲/۸۸
 نورد آلومینیوم ۱
۱۶۵.۰۰۰

۰/۱

۲/۹۴

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز شنبه ۱۹/۹/۱۳۸۴ در جدول ذیل ارایه شده است:

 

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  مواد اولیه
داروپخش
۰۴/۳۴
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  کابل باختر(۰۶/۷۹)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  پتروشیمی
شیراز
۲.۷۸۲.۱۸۷
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  پتروشیمی
شیراز
۳۷۳
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  پتروشیمی
شیراز
۶۶۹
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  سیمان تهران
۸.۸۹۵
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری مسکن
۳.۰۰۴
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
  کربن ایران
۱۱.۴۵۴

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز شنبه ۱۹/ ۹ /۱۳۸۴ به ۳،۲۳۹ ریال
رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۷ ریال افزایش قیمت داشته است.
در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری
بانک ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته
آورده شده است :
 

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

۱ پتروشیمی اراک
۱۰.۹۳۲
(۱۲۵)
(۱۳/۱)

۱۳۶.۷۲۹

۲

 توسعه ملی
۹۳۷
(۳)

(۳۲/۰)

۱۵۱.۴۱۳
۳ صدرا۴.۵۳۲
(۱۸)

(۴۰/۰)

۴۷۶.۱۰۲
۴ سیمان شمال

۲۳.۶۴۷
(۶۲۴)
(۵۷/۲)

۳۹.۰۶۰
۵ سیمان کرمان
۱۹.۹۸۰

(۲۴۹)

(۲۳/۱)

۴۳.۱۱۹
۶ ایران ترانسفو
۸.۰۹۳
۰۰
۱.۷۱۶

۷

 سیمان اردبیل

۲۶.۴۳۹

۰

۰

۰
۸ توسعه صنایع بهشهر
۲.۲۶۸

(۴۳)

(۸۶/۱)

۷۲۹.۸۱۰
۹ لاستیک کرمان
۲.۸۵۱

۱۱

۳۹/۰

۵۱.۷۰۰