تحولات بورس اوراق بهادار در روز سه شنبه ۲۲/۹/۸۴

 

    شاخص کل بورس ، روز سه شنبه ۲۲/۹/۱۳۸۴
بر خلاف روز قبل با کاهش همراه بود و با (۲۲/۱۶) واحد کاهش به رقم ۱۰ هزار و ۲۰
/۳۳۷ واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی نیز با کاهش(۹۹/۱۶) واحدی به رقم ۱۰ هزار و ۴۹/۵۶ واحد و شاخص
کل تالار فرعی با کاهش (۶۰/۱۱) واحدی به رقم ۱۰ هزار و ۹۶/۴۷۰ واحد رسید. شرکت
سیمان فارس وخوزستان با (۹۰/۴) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در
افت این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با کاهش (۱/۴۷) واحدی به رقم
۲۴/۲۹،۰۲۰ واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل۲۰/۱۰.۳۳۷۴۲/۱۰.۳۵۳۲۲/۱۶-۱۶/۰-۱/۱۰۰۲/۴۱-۲/۲۷۶/۳۹-
اصلی۴۹/۱۰.۰۵۶۴۸/۱۰.۰۷۳۹۹/۱۶-۱۷/۰-۲/۸۳۰/۴۹/۱۸۰/۱-
فرعی۹۶/۱۰.۴۷۰۵۵/۱۰.۴۸۲۶۰/۱۱-۱۱/۰-۹/۱۶۲/۸۱-۳/۸۹/۶۷-

 

شاخص صنعت روز سه شنبه  با افت (۰/۱۲) واحدی
به رقم ۸۰/۸،۰۱۴ واحد رسید. شاخص صنعت فرآورده های نفتی ، کک وسوخت هسته ای با
رشد ۲۲۹ واحدی ( از۲۵،۷۵۹ واحد به ۲۵،۹۸۸ واحد رسید) بیشترین رشد را در بین
صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت ۸۱/۳ درصدی سهام شرکت
نفت پارس بود.
شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با افت (۶۹) واحدی ( از ۲۵،۴۸۳ واحد به ۲۵،۴۱۴
واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین
دلیل آن کاهش قیمت (۱۶/۳) درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری سپه بود.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد۸/۹۱۷/۹۱۴/۶-۵/۶-

بلوک
۳/۸۳/۸۶/۶۳-۴/۸۸-

عمده

جمع کل
۱/۱۰۰۱۰۰۰/۷۰-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد۶/۲۵۱/۹۴۶/۴-۲/۱۵-

بلوک
۶/۱۹/۵۲/۱۳-۲/۸۹-

عمده

جمع کل
۲/۲۷۱۰۰۸/۱۷-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت
به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
۵.۱۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰۱/۵

 


 نماد شرکت صنایع آذر آب روز سه شنبه
پس از تعدیل پیش بینی سود و نماد شرکتهای ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی ایران
و سیمان دورود پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ، بازگشایی شدند.
همچنین  نماد شرکت سیمان قاین در این روز به دلیل تعدیل پیش بینی سود ،
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و حق
تقدم نوسازی و ساختمان تهران به دلیل پایان مهلت پذیره نویسی ، متوقف بودند.

 


شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :


 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
 
سیمان فارس و خوزستان
۰۹/۴-
۶.۴۴۷

۶.۷۳۲

۰/۵-

۸/۰-
۸/۱۵
  سرمایه گذاری پتروشیمی ۴۵/۳-
۳.۰۹۹

۳.۱۹۰

۸/۴-

۰/۲-
۴/۴۱
  سرمایه گذاری سپه

۶۶/۱-

۱.۱۴۱

۱.۱۶۳

۰/۵-

۲/۳-

۸/۶۲
  صنایع رنگ ورزین طیف سایپا ۵۲/۱-
۱.۰۰۵

۱.۰۰۵

۹/۴-

۹/۴-
۴/۳۵۵
  ایران خودرو
۱۸/۱-
۳.۲۸۱

۳.۳۲۱

۵/۱-

۳/۰-
۴/۱۶

 

  نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
  مجتمع  صنعتی آرتاویل تایر
۱
۱۱۴.۴۶۰

۶/۰

۷/۹۴
  تراکتورسازی ایران ۱
۴۸۳.۰۰۰

۰/۲

۴/۲۱
  ایران خودرو دیزل ۱
۵۰۰.۰۰۰

۰/۲

۴/۶۱
  سیمان تهران
۱
۱۰۰.۰۰۰

۳/۱

۳/۳۸
  حق تقدم پتروشیمی اصفهان
۲
۴۰۰.۰۰۰

۴/۲

۴/۶۹

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز سه شنبه ۲۲/۹/۱۳۸۴ در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
دشت مرغاب
۹۹/۴
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
ماشین آلات تراکتورسازی
(۷۳/۲۶)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  تراکتورسازی۲.۲۶۰.۳۸۹
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  پتروشیمی
شیراز
۴۹۳
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  پتروشیمی
شیراز
۷۳۰
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
تراکتورسازی

۹.۳۴۶
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
۱۲.۵۳۰
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
 
اوراق مشارکت ایران خودرو
۳۸.۷۲۰

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز سه شنبه ۲۲/ ۹ /۱۳۸۴ به ۳،۲۴۶
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۲ ریال افزایش قیمت داشته است. در
جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک
ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده
شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

۱ پتروشیمی اراک
۱۰.۸۱۸
(۳۹)
(۳۶/۰)

۶۹.۰۷۲

۲

 توسعه ملی
۹۴۵
۴

۲۱/۰

۲۷۹.۷۷۹
۳ صدرا۴.۵۳۰۰۰
۲۵۲.۶۷۷
۴ سیمان شمال

۲۳.۲۳۴
(۹)
(۰۴/۰)

۲.۰۵۹
۵ سیمان کرمان
۱۹.۹۰۶

(۴)

(۰۲/۰)

۱.۰۱۸
۶ ایران ترانسفو
۸.۲۵۳
۱
۰۱/۰
۹۶۹

۷

 سیمان اردبیل

۲۶.۴۳۹

۰

۰

۰
۸ توسعه صنایع بهشهر
۲.۲۸۱
۴
۱۸/۰

۲۰۵.۵۴۹
۹ لاستیک کرمان
۲.۸۴۸

۰

۰

۰