تحولات بورس اوراق بهادار در روز سه شنبه ۱۵/۹/۸۴

 

     شاخص کل بورس، روز سه شنبه
۱۵/۹/۱۳۸۴ برخلاف روز قبل با کاهش همراه بود و با (۸۵/۲۶) واحد افت به رقم ۱۰ هزار
و ۱۱ /۴۲۶ واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی نیز با کاهش(۷۳/۲۲) واحدی به رقم ۱۰ هزار و ۰۸/۱۷۷ واحد و شاخص
کل تالار فرعی با کاهش(۷۴/۴۰) واحدی به رقم ۱۰ هزار و ۱۵/۴۲۵ واحد رسید. شرکت سیمان
فارس و خوزستان با (۲۳/۵) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت
این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با کاهش (۳/۷۳) واحدی به ۲۹ هزار و
۵۹/۲۶۹ واحد رسید.
 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل۱۱/۱۰.۴۲۶۹۶/۱۰.۴۵۲۸۵/۲۶-۲۶/۰-۰/۱۶۶۸/۸۸-۶/۴۷۸/۸۷-
اصلی۰۸/۱۰.۱۷۷۸۱/۱۰.۱۹۹۷۳/۲۲-۲۲/۰-۲/۱۳۵۴/۹۰-۹/۳۳۷/۹۰-
فرعی۱۵/۱۰.۴۲۵۸۹/۱۰.۴۶۵۷۴/۴۰-۳۹/۰-۸/۳۰۹/۶۰-۷/۱۳۱/۵۲-

 

شاخص صنعت روز سه شنبه با افت (۵/۱۳) واحدی به
هشت هزار و ۶۶/۶۸ واحد رسید. شاخص صنعت فرآورده های نفتی ، کک وسوخت هسته ای با
رشد ۴۸۶ واحدی (از۲۴،۳۷۳ واحد به ۲۴،۸۵۹ واحد رسید) بیشترین رشد را میان صنایع
مختلف بورسی به خود اختصاص داد که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت ۷۷/۴ درصدی
سهام شرکت نفت پارس بود.
شاخص صنعت ماشین آلات ودستگاههای برقی با افت (۲۷۷) واحدی ( از ۳۷،۷۹۲ واحد به
۳۷،۵۱۶ واحد رسید) بیشترین افت را میان شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده
ترین دلیل آن کاهش قیمت (۲۶/۳) درصدی سهام شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی بود
است.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:
 

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد۱۶۱۰/۹۷۳/۲۵۵-۳/۶۱-

بلوک
۰/۵۰/۳۳/۶-۷/۵۵-

عمده

۱/۱.۰۵۷-

جمع کل
۰/۱۶۶۱۰۰۷/۱.۳۱۸-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد۵/۴۵۶/۹۵۲/۵۸-۱/۵۶-

بلوک
۱/۲۴/۴۱/۱-۴/۳۴-

عمده
۸/۲۸۴-

جمع کل
۶/۴۷۱۰۰۱/۳۴۴-

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت
به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
۵.۹۱۵۱.۰۰۰.۰۰۰۹/۵

 


نماد شرکت قند لرستان روز سه شنبه
پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ، بازگشایی شد.
همچنین در این روز نماد شرکت صنایع آذر آب به دلیل تعدیل پیش بینی سود ، متوقف
بود.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :

 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
    تاثیرات
منفی
 سیمان فارس و خوزستان ۲۳/۵-
۶.۷۷۵

۶.۹۵۸

۶/۳-

۰/۱-
۱/۲۷
 سایپا ۹۰/۴-
۳.۵۷۹

۳.۶۷۳

۴/۳-

۹/۰-
۷/۲۴
 سیمان هرمزگان ۶۷/۴-
۲۲.۴۵۵

۲۲.۴۵۵

۰/۵-

۰/۵-
 سرمایه گذاری پتروشیمی

۵۴/۳-

۳.۴۱۰

۳.۴۸۵

۰/۴-

۹/۱-

۷/۴۶
 پتروشیمی اصفهان
۹۱/۲-

۷.۶۰۱

۷.۶۰۱

۲/۴-

۲/۴-

۴/۳۳۲
    تاثیرات
مثبت
 سیمان تهران
۷۳/۴

۱۱.۹۵۶

۱۱.۷۲۴
۰/۵۰/۳
۴/۵۹
 پتروشیمی شیراز

۵۴/۴

۱.۲۹۰

۱.۲۹۰
۰/۵۰/۵
۷/۱۰۴
 توسعه صنایع بهشهر ۰۸/۴
۲.۳۱۱

۲.۳۱۱

۸/۴

۸/۴
۸/۴۸۸

 

  نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
 سرمایه گذاری مسکن ۱
۲۳۰.۰۰۰

۸/۰

۲/۴۵
 سرمایه گذاری بیمه ۱
۵۸۰.۰۰۰

۸/۰

۶/۲۷
 بانک کارآفرین
۱

۲۸۶.۵۹۹

۸/۰

۹/۴۸
 حق تقدم نوسازی ساختمان تهران
۲
۹۸۸.۳۰۳

۵/۲

۴/۹۶

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز سه شنبه ۱۵/۹/۱۳۸۴ در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  حق تقدم
لوله و ماشین سازی
 
۰۳/۶
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  حق تقدم
کمباین ایران
(۹۲/۸)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  توسعه
صنایع بهشهر
۵.۱۶۲.۵۹۰
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 
توسعه صنایع بهشهر
۵۸۸
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
 
توسعه صنایع بهشهر
۱.۲۳۰
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  سیمان
سپاهان
۱۴.۵۲۷

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز سه شنبه ۱۵/ ۹ /۱۳۸۴ به ۳،۲۳۲
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۵ ریال افزایش قیمت داشت.
جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک
ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته را نشان
می دهد.
 

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

۱ پتروشیمی اراک
۱۱.۰۵۷
(۶)
(۰۵/۰)

۹۱.۶۵۲

۲

 توسعه ملی
۹۴۰
۱

۱۱/۰

۱۶۷.۸۳۹
۳ صدرا۴.۵۵۰
(۱۴)

(۳۱/۰)

۵۰۳.۵۹۱
۴ سیمان شمال

۲۴.۲۷۱
(۱)
(۰۰/۰)

۱.۰۱۲
۵ سیمان کرمان
۲۰.۲۲۹

(۷۱)

(۳۵/۰)

۲۸.۷۸۸
۶ ایران ترانسفو
۸.۰۹۳
(۶)
(۰۷/۰)

۳.۳۳۶

۷

 سیمان اردبیل

۲۶.۴۴۰

۱

۰۰/۰

۲۶۷
۸ توسعه صنایع بهشهر
۲.۳۱۱
۱۰۶
۸۱/۴

۵.۱۶۲.۵۹۰
۹ لاستیک کرمان
۲.۸۴۰

۳۲

۱۴/۱

۸۲.۸۶۰