تحولات بورس اوراق بهادار در روز سه شنبه ۱/۹/۸۴

 

در روز سه شنبه
۱/۹/۱۳۸۴ شاخص کل برخلاف روز قبل با افزایش مواجه شد ، شاخص کل با افزایش ۸/۰ واحدی
به رقم ۹ هزار و ۴۳ /۷۸۹ واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز باکاهش (./۲) واحدی به
رقم ۲۸/ ۹،۴۶۸ واحد رسید و شاخص کل تالار فرعی با افزایش ۵/۱۱ واحدی به رقم
۶/۱۰،۱۳۶ واحد رسید.شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با افزایش۳/۳ واحدی به رقم۰۷/
۲۷،۱۶۳ واحد رسید.

در روز سه شنبه شاخص صنعت با افت (۰۲/۰) واحدی به رقم ۳۹/۷،۵۷۳ واحد رسید. شاخص
صنعت فرآورده های نفتی ،کک وسوخت هسته ای با افت (۴۶) واحدی ( از ۲۱،۹۳۰ واحد به
۲۱،۸۸۴ واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده
ترین دلیل آن کاهش قیمت ( ۴۸/۱) درصدی سهام شرکت نفت بهران بود ، شاخص صنعت واسطه
گریهای مالی با رشد ۱۸ واحدی بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده
ترین دلیل آن افزایش قیمت ۱۱/۱ درصدی سهام شرکت بانک پارسیان بود.
 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز سه شنبه ۱/۹/۱۳۸۴ در جدول ذیل ارایه شده است:

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  باما۷۵/۱۱
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  قند
پیرانشهر
(۱۸/۶۶)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  ایران
خودرو
۱.۸۳۸.۹۹۰
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  بانک پارسیان۳۲۸
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  بانک پارسیان۴۷۲
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
ایران خودرو
 
۵.۶۴۶
بیشترین تقاضا(میلیون
ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
۱۲.۸۹۱
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری
ساختمان
۱۸.۶۵۳

 


قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز سه شنبه ۱/ ۹ /۱۳۸۴
به ۳،۱۷۲ ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در
جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک
ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده
شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

۱ پتروشیمی اراک۹.۶۴۷(۱۶)(۱۷/۰)
۴۹.۴۰۷

۲

 توسعه ملی

۸۹۹

(۱)

(۱۱)

۱۰۸.۰۷۱
۳ صدرا۴.۳۳۷۰۰
۱۸۵.۴۷۳
۴ سیمان شمال
۲۳.۵۲۸۰۰۰
۵ سیمان کرمان۱۹.۷۳۴۰۰۰
۶ ایران ترانسفو۷.۸۹۶۰۰۰

۷

 سیمان اردبیل

۲۸.۱۰۱

۰

۰
۰
۸ توسعه صنایع بهشهر۱.۸۴۷۰۰
۴۶.۲۷۲
۹ لاستیک کرمان۲.۵۵۵۰۰۰