تحولات بورس اوراق بهادار در روز سه شنبه ۱۷/۸/۸۴

 

   

در روز سه شنبه 
۱۷/۸/۱۳۸۴ شاخص کل همانند روز قبل با کاهش مواجه شد ، شاخص کل با کاهش (۴۴/۲۴)
واحدی  به رقم ۹ هزار و ۵۹/۸۴۲  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز با افت (۹۶/۲۴)
واحدی  به رقم ۴۹/ ۹،۵۳۱ واحد رسید و شاخص کل تالار فرعی با کاهش (۰۱/۲۰)  واحدی به
رقم ۷۶/۱۰.۱۴۴ واحد رسید. شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)  با (۳۸/۳ ) واحد تأثیر
منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این شاخص داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت
نیز با کاهش (۹/۶۲)  واحدی به رقم ۲۴/ ۲۷،۳۰۵ واحد رسید.


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل۵۹/۹.۸۴۲۰۳/۹.۸۶۷۴۴/۲۴-۲۵/۰-۹/۲۲۳۱/۱۸-۸/۳۷۶/۳
اصلی۴۹/۹.۵۳۱۴۵/۹.۵۵۶۹۶/۲۴-۲۶/۰-۹/۱۷۵۸/۸۹۷/۳۰۳/۴۸
فرعی۷۶/۱۰.۱۴۴۷۷/۱۰.۱۶۴۰۱/۲۰-۲۰/۰-۰/۴۸۵/۷۳-۱/۷۱/۵۵-

 

در
روز سه شنبه شاخص صنعت با افت (۴/۱۷)  واحدی به رقم ۰۰/۷،۶۲۶  واحد رسید. شاخص
صنعت واسطه گریهای مالی با افت (۹۹) واحدی بیشترین کاهش را در بین شاخصهای
صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن کاهش  قیمت (۹۲/۰) درصدی سهام
شرکت بانک پارسیان  بود ، شاخص صنعت قند وشکر با افزایش ۱ واحدی بیشترین افزایش
را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت ۸۲/۰ درصدی
سهام شرکت قند بیستون بود.

 


جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد۵/۵۹۶/۲۶۳/۱۰-۸/۱۴-

بلوک
۱/۱۰۶۴/۴۷۶/۹۷-۹/۴۷-

عمده
۳/۵۸۰/۲۶۳/۵۸

جمع کل
۹/۲۲۳۱۰۰۶/۴۹-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد۳/۱۹۱/۵۱۷/۳-۱/۱۶-

بلوک
۴/۷۶/۱۹۱/۶-۲/۴۵-

عمده
۱/۱۱۳/۲۹۱/۱۱

جمع کل
۸/۳۷۱۰۰۳/۱

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
۱۰.۶۳۵۱.۰۰۰.۰۰۰۶/۱۰


در روز سه شنبه نماد شرکتهای سرمایه گذاری صنعت بیمه و معدنی
دماوند پس از تعدیل پیش بینی سود بازگشایی شدند.


همچنین در این روز نماد شرکت شهد ایران  به دلیل برگزاری مجمع
عمومی عادی سالیانه و شرکت بانک کارآفرین به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی به
طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره ، متوقف بود.


شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل
آمده است :


 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
 صنعتی دریایی ایران ۳۸/۳-۴.۴۷۵۴.۴۷۵۷/۲-۷/۲- ۹/۱۰۱
سرمایه گذاری بانک ملی ایران

۱۱/۳-
۳.۲۲۹۳.۲۷۱۳/۲-۹/۰-
۲/۴۳
 بانک پارسیان
۷۸/۲-
۲.۰۱۴۲.۰۵۰۶/۲-۹/۰-
۰/۳۴
سیمان غرب ۵۶/۲-۱۵.۱۰۵۱۵.۱۰۵۰/۵-۰/۵- ۲/۲۰۰

خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه

۷۰/۰-
۶.۸۲۰۶.۹۸۷۹/۳-۶/۱-
۶/۳۹

 


نقل وانتقالات مهم روز:

 


نام شرکت

معاملات بلوک

درصد از حجم

کل نماد


تعداد

حجم

ارزش(میلیارد ریال)
سیمان بهبهان۱
۳۰۰.۰۰۰

۷/۴

۲/۷۹
سیمان
تهران
۱
۴۵۸.۸۰۷
۷/۴
۲/۹۶
سیمان
شاهرود
۱
۲.۶۵۰.۰۰۰

۲/۶۲

۸/۹۹
سیمان
غرب
۲
۱.۹۹۹.۱۳۸

۲/۳۰

۱/۹۶

گلوکوزان
۱
۲۶۰.۰۰۰
۹/۰
۹/۹۹

لامیران
۱
۱۴۲.۰۰۰
۲/۰
۵/۸۹

توسعه صنایع بهشهر
۱
۲۵۰.۰۰۰
۵/۰
۹/۶۸

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
۲
۱.۳۰۰.۰۰۰
۸/۲
۹/۹۵

 


از روز سه شنبه سهام شرکت
سرمایه گذاری بیمه به مدت ۶۰ روز با این شرط که سهام خریداری شده یا فروخته شده
بیش از ۱۰،۰۰۰ سهم نباشد ، توسط کارگزاری بورس بیمه ایران بازارگردانی می شود.


معاملات عمده:

 

 


نام شرکت

خریدار

فروشنده


تعداد سهام معامله شده

میلیون سهمدرصد از کل

سهام منتشرهقیمت

معامله عمدهارزش کل

(میلیارد ریال)قیمت پایانی

امروز

کارگزارمشتریکارگزارمشتری

کنتورسازی ایران
سرمایه گذاری ملی ایرانحقوقیسرمایه گذاری ملی ایرانسرمایه گذاری ملی ایران۵/۴۱۸/۸۲.۵۰۰۳/۱۱۲.۳۰۸

کنتورسازی ایران

بانک صنعت و معدن
حقوقیبانک صنعت و معدنسرمایه گذاری صنعت و معدن۵/۴۱۸/۸۲.۵۴۱۴/۱۱۲.۳۰۸

شیرین دارو

کیمیا سهم
حقوقیکیمیا سهمسرمایه گذاری دارویی تامین۱/۲۴۱/۵۲۱۷.۰۰۰۶/۳۵۱۶.۱۴۸

 

برخی آمار شرکتهای
بورسی مربوط به روز سه شنبه ۱۷/۸/۱۳۸۴ در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
 حق تقدم 
سرمایه گذاری معادن و فلزات 
۷۴/۱۱
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
 سیمان شاهرود۲.۶۵۵.۰۱۰
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
  سیمان
شاهرود
۶۲.۲۸۵
بیشترین تقاضا(میلیون
ریال)
 سرمایه
گذاری غدیر
۷.۸۹۰
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
 سرمایه
گذاری
ساختمان
۱۵.۸۳۵

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز سه شنبه ۱۷/ ۸ /۱۳۸۴  به  3،۲۷۱
 ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته (۳۳) ریال کاهش قیمت داشته است. در ج
دول
ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده
است :

 


ردیف

نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)


تعداد سهام

مورد معامله

۱
 پتروشیمی اراک

۹.۷۸۰

(۱۲)

(۱۲/۰)

۲۴.۱۴۱
۲
 توسعه ملی
۹۰۹
(۲)

(۲۲)

۸۹.۵۹۶
۳
 صدرا

۴.۴۷۵

(۱۲۳)

(۶۸/۲)

۳۸۳.۱۷۲
۴
 سیمان شمال

۲۳.۵۲۸
۰۰۰
۵
 سیمان کرمان

۱۹.۷۳۴
۰۰۰
۶
 ایران ترانسفو

۸.۱۷۶
۰۰۰
۷
 سیمان اردبیل

۲۸.۱۰۱
۰۰۰
۸
 توسعه صنایع بهشهر

۱.۸۵۵
(۲)(۱۱/۰)
۳۶۳.۰۳۴
۹
 لاستیک کرمان

۲.۵۴۶
۰۰۰