تحولات بورس اوراق بهادار در روز سه شنبه 21/06/1385

شاخص کل بورس ، روز سه شنبه 21/6/1385 با افزایش 72/4 واحدی به رقم 9 هزار و
91/329 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با افزایش 35/3 واحدی به رقم 9 هزار و 82/102  واحد و شاخص
کل تالار فرعی با افزایش 85/8  واحدی به رقم 9 هزار و 51/412 واحد رسید.  شرکت سرمایه
گذاری بازنشستگی با
38/5 واحد
تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این شاخص داشت.
شاخص بازده نقدی و قیمت با افزایش 64/14 واحدی به رقم 28 هزار و 27/968  واحد
و شاخص صنعت با 32/5 واحد افزایش به رقم 7 هزار و 26/456 واحد رسید.

 

عنوان شاخص ارزش
معاملات
 حجم
معاملات
 امروز روز
گذشته
 تغییرات میلیارد
ریال
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 میلیون
سهم و حق تقدم
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 واحد درصد
کل9،329.919،325.194.720.05137.028.2-48.935.0-
اصلی9،102.829،099.473.350.04106.49.5-41.327.0-
فرعی9،412.519،403.668.850.0930.658.1-7.659.1-

 

5 سهم دارای بیشترین بازده قیمت در روز سه شنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 حق تقدم خدمات کشاورزی1443.993،753330
2 حق تقدم بانک اقتصادنوین143.93370277،188
3 حق تقدم توسعه صنایع بهشهر43.311259،365
4 داروسازی اسوه2082.0010،61027،189
5 تولید سموم علف کش2512.0012،80749،433

 

5 سهم دارای کمترین بازده قیمت در روز سه شنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 حق تقدم سیمان شرق(126)(4.00)3،0254،550
2حق تقدم کابل های مخابراتی
شهیدقندی
(10)(2.44)400307،245
3 ذغال سنگ نگین طبس(380)(2.00)18،63412،581
4 داده پردازی ایران(84)(1.99)4،13080،144
5 کابل باختر(109)(1.99)5،3802،400

 

 

 

جزییات نرخ بهره بین بانکی (LIBOR ) مطابق جدول ذیل می باشد :

ردیف عنوان نرخ
هفته گذشته(درصد)
 نرخ
ماه گذشته (درصد)
 نرخ
یک سال گذشته (درصد)
1  نرخ
LIBOR
یک ماهه
5.335.373.70
2 نرخ LIBOR سه
ماهه
5.405.453.79
3 نرخ LIBOR شش ماهه5.455.503.91
4 نرخ LIBOR یک ساله5.405.573.96

 

جزییات ارزش معاملات (میلیارد ریال) و حجم معاملات در جداول ذیل ارایه شده است:

 نوع
معامله
 ارزش درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
 درصد
 خرد114.983.911.5-9.1-
 بلوک22.116.10.3-1.3-
 عمده41.9-
 جمع کل137.010053.7-

 

جزییات حجم معاملات :

 نوع
معامله
حجم درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
میلیون سهم درصد
 خرد43.087.913.3-23.6-
 بلوک5.912.13.0-33.7-
 عمده10.0-
 جمع کل48.910026.3-

   

موثرترین شرکت ها در تغییرات شاخص کل و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است
:

نام شرکت مقدار تاثیر بر شاخص کل قیمت درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل پوشش حجم مبنا (درصد)
میانگین پایانی میانگین پایانی
 تاثیرات مثبت
 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری5.382،0192،0192.02.0176.0
 سرمایه گذاری بانک ملی ایران2.042،4042،3802.00.948.3
 سرمایه گذاری مسکن1.983،5213،5212.02.0103.6
 خدمات انفورماتیک1.5210،84510،8452.02.0105.0
 سرمایه گذاری پتروشیمی1.521،5311،5311.91.9147.6
 سرمایه گذاری ساختمان ایران1.142،3222،3222.02.0100.0
 تاثیرات منفی
 سایپا11.17-3،7033،7032.0-2.0-131.2
 صنعتی دریایی ایران1.68-3،0773،0772.0-2.0-132.1
 سرمایه گذاری ملی ایران1.67-1،0071،0071.9-1.9-144.7

 

نقل و انتقال های مهم روز :

نام شرکت معاملات بلوک درصد
از حجم کل نماد
 تعداد حجم ارزش (میلیارد ریال)
 مهرکام پارس22،956،1214.838.2
 سیمان تهران21،200،0008.184.2
 تولید تجهیزات سنگین هپکو1380،0000.723.3
 سایپا1290،0001015.0
 تولی پرس1509،1265.350.1
 فولاد کاویان1200،0000.470.2
 گروه صنعتی سدید1363،0001.660.8

 

روز سه شنبه نماد معاملاتی شرکت آلومتک پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره ، بازگشایی شد.

همچنین در این روز نماد معاملاتی شرکتهای عمران و توسعه فارس ، سخت آژند و مقره
سازی ایران پس از تعدیل پیش بینی سود ، پتروشیمی شیراز به دلیل برگزاری مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره و سرمایه گذاری سپه به
دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تغییر سال مالی ، متوقف بودند.

 

برخی آمار شرکت های بورسی مربوط به روز سه شنبه 21/6/1385 در جدول ذیل ارایه شده
است :

عنوان نام شرکت مقدار
 بیشترین بازدهی روزانه (درصد) حق تقدم خدمات کشاورزی3.99
کمترین بازدهی روزانه(درصد) حق تقدم سیمان شرق(4.00)
بیشترین سهام معامله شده (عدد) مهرکام پارس7،748،409
پر طرفدارترین سهم(نفر) سرمایه گذاری بازنشستگی214
پرمعامله ترین سهم(دفعه) سایپا1،145
بیشترین ارزش معامله(میلیون ریال) سایپا21،481

 

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ، روز سه شنبه 21/ 6 / 1385 بدون
تغییر قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته
در قیمت 2،358 ریال ثابت ماند. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

ردیف نام شرکت قیمت(ریال) افزایش(کاهش)-ریال مقدار نوسان
(درصد)
 تعداد سهام
مورد معامله
1 پتروشیمی اراک10،66730.0310،666
2 توسعه ملی71010.14322،830
3 صدرا3,077(62)(0.21)993،454
4 سیمان شمال12،371000
5 سیمان کرمان16،507000
6 ایران ترانسفو8،027000
7 سیمان اردبیل24،467000
8 توسعه صنایع بهشهر1،20010.0558،494
9 گروه صنعتی بارز2،600000