تحولات بورس اوراق بهادار در روز سه شنبه 04/11/84

 

   شاخص کل بورس ، روز سه شنبه 04/11/1384
مانند روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه بود و با (02/12) واحد کاهش به رقم 10 هزار
و 28/76 واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با کاهش (19/11) واحدی به رقم 9 هزار و 32/793 واحد و شاخص کل
تالار فرعی با کاهش (18/14) واحدی به رقم 10 هزار و 82/243 واحد رسید.. شرکت بانک
کارآفرین با (08/2) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این شاخص
داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش (8/33) واحدی به رقم 28 هزار و 50/309 واحد
رسید.
 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل28/10.07630/10.08802/12-12/0-3/771/56-9/228/53-
اصلی
32/9.793

51/9.
804

19/11-

11/0-

2/69

1/57-

3/19

3/57-
فرعی82/10.24300/10.2581814-14/0-1/83/45-6/32/18-

 

شاخص صنعت ، روز سه شنبه با کاهش (6/6) واحدی به
رقم 7 هزار و 97/821 واحد رسید. شاخص صنعت خدمات فنی و مهندسی با رشد 4 واحدی (
از89 واحد به 93 واحد رسید ) بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف بورسی داشت که
عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 32/4 درصدی سهام شرکت تکین کو بود.
شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با افت (98) واحدی ( از 24،647 واحد به 24،549
واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین
دلیل آن کاهش قیمت (08/4) درصدی سهام شرکت بانک کارآفرین بود.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد
1/55

3/71

6/1

0/3

بلوک

2/22

7/28

5/100-

9/81-

عمده

جمع کل

3/77
100
9/98-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد
3/16

2/71

1/1

2/7

بلوک
6/6
8/28

8/27-

8/80-

عمده

جمع کل

9/22
100
7/26-

جزییات معاملات انجام شده بر
روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
321.000.000
03/0


روز سه شنبه نماد شرکتهای کیمیدارو ، کارتن ایران ، گسترش صنایع انرژی آذرآب ،
داده پردازی ایران و سرما آفرین پس از تعدیل پیش بینی سود و الکتریک خودرو شرق
پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تفویض اختیار افزایش سرمایه به هیأت
مدیره ، بازگشایی شدند.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :

 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
    تاثیرات
منفی
 
بانک کارآفرین
08/2-
2.401

2.401

1/4-

1/4-
5/141
  سیمان سپاهان
50/1-
9.646

9.765

5/2-

3/1-
7/55
 
بانک اقتصاد نوین 
79/0-
2.712

2.712

0/5-

9/0-
8/18
  لیزینگ
ایران
75/0-
1.811

1.811

5/4-

5/4-
4/424
  سرمایه گذاری صندوق
بازنشستگی کشوری
70/0- 1.900 1.954 1/3- 3/0- 8/7
    تاثیرات
مثبت
  داده پردازی ایران
25/1

2.794

2.794

8/19

8/19

 نقل وانتقالات مهم
روز:


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
  سایپا 2
2.295.000

9/8

1/63
  ایران خودرو 2
2.880.000

9/8

9/79
  زامیاد 1
200.000

8/1

5/40
  سرمایه گذاری صنعت و معدن 1
1.000.000

0/2

5/75
 

بانک کارآفرین
1
233.310

6/0

7/22

 

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز سه شنبه 04/11/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
داده پردازی ایران
76/19
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
انرژی آذرآب
(37/16)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  سایپا3.650.421
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 
داده پردازی ایران
222
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
  داده
پردازی ایران
368
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
سایپا
14.193
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
 
سرمایه
گذاری غدیر
12.625
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
10.634

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در
پایان روز سه شنبه 04/ 11 /1384 به 3،257 ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی
گذشته 1 ریال افزایش قیمت داشته است. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده
موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت)
آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک10.625000

2

 توسعه ملی
937 0 0
0
3 صدرا4.52900
327.002
4 سیمان شمال
22.735
0

0

0
5 سیمان کرمان20.136 0
0

45
6 ایران ترانسفو
8.
920
000

7

 سیمان اردبیل

26.440
0
0

0
8 توسعه صنایع بهشهر2.149000
9 لاستیک کرمان
3.215

(1)

(03/0)

510