تحولات بورس اوراق بهادار در روز سه شنبه 06/10/84

 

 شاخص کل بورس ، روز سه شنبه 06/10/1384 مانند روز
معاملاتی گذشته با کاهش همراه بود و با (92/32) واحد کاهش به رقم 10 هزار و 49 /267
واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی نیز با کاهش (04/37) واحدی به رقم 9 هزار و 28/981 واحد و شاخص
کل تالار فرعی با کاهش(38/13) واحدی به رقم 10 هزار و 81/429 واحد رسیدشرکت سیمان
سپاهان با (49/6) واحد تأثیر منفی بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در افت این شاخص
داشت. شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با کاهش (5/92) واحدی به رقم 28 هزار و 08/845
واحد رسید.

 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل49/10.26741/10.30092/32-32/0-0/2338/3-1/581/2
اصلی
28
/9.981

33/10.
018

04/37-

37/0-

7/210

1/6-

8/41

2/121
فرعی81/10.42919/10.44338/13-13/0-3/226/243/161/57-

 

شاخص صنعت ، روز سه شنبه با کاهش (91/24) واحدی
به رقم 7 هزار و 27/963 واحد رسید. شاخص صنعت محصولات کاغذی با رشد 10 واحدی (
از1،582 واحد به 1،592 واحد رسید) بیشترین رشد را در بین صنایع مختلف بورسی
داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 79/2 درصدی سهام شرکت کارتن ایران بود.
شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با افت (97 ) واحدی ( از 25،290 واحد به 25،193
واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین
دلیل آن کاهش قیمت (62/1) درصدی سهام شرکت بانک پارسیان بود.
 

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم
معاملات در جدول ذیل ارایه شده است :

 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد
2/75

3/32

7/19-

8/20-

بلوک

8/157

7/67

4/10
1/7

عمده

جمع کل

0/233
100
3/9-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد
6/27

5/47

5/5-

6/16-

بلوک

5/30

5/52

7/6

2/28

عمده

جمع کل

1/58
1002/1

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت
به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
3381.000.0003/0


 روز سه شنبه نماد شرکتهای پلاستیران
پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و افزایش سرمایه و شرکت ایران یاسا تایر
و رابر پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه وتفویض اختیار افزایش سرمایه به
هیأت مدیره ، بازگشایی شدند.
همچنین در این روز نماد شرکتهای صنعتی جنرال به دلیل تعدیل پیش بینی سود ونماد
شرکتهای فنر سازی خاور و سرمایه گذاری صنعت و معدن به دلیل برگزاری مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره ، متوقف بودند.
 


شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این
تغییرات در جدول ذیل آمده است :
 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
  سیمان سپاهان 49/6-10.71210.7119/4-9/4- 2/101
  ایران خودرو   54/3-
3.062

3.102

9/1-

9/0-
3/39
  سیمان تهران 

99/2-

12.976

13.443

0/5-

6/1-

3/31
  سیمان شرق
75/2-

10.628

10.737

0/5-

0/4-

4/80
 پتروشیمی اراک
27/1-

10.455

10.938

9/4-

5/0-

6/10

 

 نقل وانتقالات مهم
روز:

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
  سایپا 2
5.744.306
9/204/87
  موتور سازان تراکتورسازی ایران
1
100.000

3/0

4/30
  ایران خودرو 2
6.397.751

6/19

9/81
  پتروشیمی خارک 1
220.000

6/2

7/87
  حق تقدم طیف ایران
12
3.000.000

03/0

0/100
  داروپخش 1
14.700.000

9/112

0/100
  سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر 1
200.000

7/0

0/43
  سرمایه گذاری غدیر   1
169.000

7/0

9/13

برخی آمار
شرکتهای بورسی مربوط به روز سه شنبه 06/10/1384 در جدول ذیل ارایه شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
حق تقدم صنایع رنگ و رزین طیف سایپا
33/233
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
  حق تقدم
کمباین سازی ایرن
(56/6)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  داروپخش
14.700.110
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
 
آزمایش
313
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
 
آزمایش
721
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
داروپخش
113.044
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
12.434
بیشترین عرضه
(میلیون ریال )
  سرمایه
گذاری غدیر
7.214

 

قیمت سهام
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان روز سه شنبه 06/ 10 /1384 به 3،253
ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده
است :

 

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک10.938
(58)

(53/0)

63.852

2

 توسعه ملی
946
(
1)

(11/0)

56.991
3 صدرا4.53000
271.535
4 سیمان شمال
22.795(3)
(01/0)
712
5 سیمان کرمان20.225
(4)

(02/0)

358
6 ایران ترانسفو
8.
944
000

7

 سیمان اردبیل

26.439
0
0

0
8 توسعه صنایع بهشهر
2.320
(20)
(85/0)

201.081
9 لاستیک کرمان3.216
0

0

0