تحولات بورس اوراق بهادار در روز دوشنبه 01/08/1385

شاخص کل بورس ، روز دوشنبه 1/8/1385 با افزایش 24.49
واحدی به رقم 9 هزار و 613.43  واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با افزایش 27.64  واحدی به رقم 9 هزار و 452.68  واحد
و شاخص کل تالار فرعی با افزایش 12.26 واحدی به  رقم 9
هزار و 458.57 واحد ثابت ماند.شرکت پتروشیمی خارک  با 8.52  واحد
تأثیر مثبت بر شاخص کل ، بیشترین تأثیر را در رشد این شاخص داشت.
شاخص بازده نقدی و قیمت با افزایش 75.9 واحدی به رقم 29 هزار و 688.76 واحد و شاخص صنعت با
21.3 واحد افزایش  به رقم 7 هزار و 702.79 واحد رسید.
 

عنوان شاخص ارزش
معاملات
 حجم
معاملات
 امروز روز
گذشته
 تغییرات میلیارد
ریال
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 میلیون
سهم و حق تقدم
 درصد
تغییر نسبت به روز قبل
 واحد درصد
کل9،613.439،558.9424.490.26221.67.840.042.3
اصلی9،452.659،425.0127.640.29201.717.336.960.4
فرعی9،458.579،446.3112.260.1319.940.9-3.139.2-


5 سهم دارای بیشترین بازده قیمت در روز دوشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 قند شیروان4،748377.726،005129،545
2 قند مرودشت82250.312،45654،040
3 نوسازی و ساختمان تهران58925.642،8866،546،381
4 توکا فولاد82713.796،8252،757،110
5ا قند پیرانشهر1042.324،58215،842

 

5 سهم دارای کمترین بازده قیمت در روز دوشنبه به شرح جدول ذیل می باشند:

ردیف نام شرکت  مقدار افزایش
قیمت (واحد)
 درصد افزایش
قیمت
 قیمت هر سهم
(ریال)
 تعداد سهام
معامله شده
1 ایران گچ(290)(5.54)4،94690،128
2 صنعتی نیرو محرکه(40)(2.00)1،961164،200
3 زامیاد(78)(1.99)3،8431،119،192
4 تایدواتر خاورمیانه(152)(1.99)7،5031،210،365
5 پارس خودرو(37)(1.98)1،8311،770،659

 

جزییات نرخ بهره بین بانکی (LIBOR ) مطابق جدول ذیل می باشد :

ردیف عنوان نرخ
هفته گذشته(درصد)
 نرخ
ماه گذشته (درصد)
 نرخ
یک سال گذشته (درصد)
1  نرخ
LIBOR
یک ماهه
5.325.324.06
2 نرخ LIBOR سه
ماهه
5.385.364.22
3 نرخ LIBOR شش ماهه5.435.364.39
4 نرخ LIBOR یک ساله5.405.314.68

   

جزییات ارزش معاملات (میلیارد ریال) و حجم معاملات در جداول ذیل ارایه شده است:

 نوع
معامله
 ارزش درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
 درصد
 خرد195.488.28.54.5
 بلوک26.211.87.540.1
 عمده
 جمع کل221.610016.0

 

جزییات حجم معاملات :

 نوع
معامله
حجم درصد
از کل
 تغییر
نسبت به روز قبل
میلیون سهم درصد
 خرد35.087.511.045.8
 بلوک5.012.50.922.0
 عمده
 جمع کل40.010011.9

   

 

موثرترین شرکت ها در تغییرات شاخص کل و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است
:

نام شرکت مقدار تاثیر بر شاخص کل قیمت درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل پوشش حجم مبنا (درصد)
میانگین پایانی میانگین پایانی
 تاثیرات مثبت
 پتروشیمی خارک8.5215،09815،0982.02.0406.0
 نوسازی و ساختمان تهران5.112،8862،88625.625.6
 سرمایه گذاری توکافولاد2.396،8256،82513.813.8
 قند شیروان قوچان و بجنورد1.916،0056،005377.7377.7
 سنگ آهن گل گهر1.5321،05921،7682.00.629.1
 پتروشیمی اصفهان1.448،4798،4792.02.0100.0
 ایران خودرو1.302،8262،7831.90.418.8
 پتروشیمی آبادان1.1412،64112،6402.02.0164.4
 تراکتورسازی ایران1.087،3847،3842.02.0997.4
 تاثیرات منفی
 زامیاد1.35-3،8433،8432.0-2.0-233.2
 پارس خودرو1.28-1،8311،8312.0-2.0-184.4

 

نقل و انتقال های مهم روز :

نام شرکت معاملات بلوک درصد
از حجم کل نماد
 تعداد حجم ارزش (میلیارد ریال)
 ایران خودرو32،624،2707.479.5
 سایپا2646،6722.337.2
 پتروشیمی خارک2577،3338.715.1
 تراکتورسازی ایران1705،3065.225.2
 سیمان فارس و خوزستان1200،0000.734.5
 نفت پارس1100،0001.568.3
 سرمایه گذاری پارس توشه1166،3070.345.2

 

معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت :

تعداد برگه نرخ پایه (ریال) ارزش معاملات (میلیارد ریال)
4931.000.0000.5

روز دوشنبه نماد معاملاتی شرکتهای قند شیروان ، شیشه همدان و ایران گچ پس از
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ، فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر ، نوش
مازندران و سرمایه گذاری توکا فولاد پس از تعدیل پیش بینی سود ، قند مرودشت ،
نوسازی و ساختمان تهران پس از اعلام پیش بینی سود، سیمان بهبهان پس از برگزاری مجمع
عمومی فوق العاده بازگشایی شدند.

همچنین نمائ معاملاتی شرکت قند نقش جهان به دلیل تعدیل پیش بینی سود و سولیران
به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور تغییر بازرس قانونی ،
متوقف گردیدند.

 

برخی آمار شرکت های بورسی مربوط به روز دوشنبه 1/8/1385 در جدول ذیل ارایه شده
است :

عنوان نام شرکت مقدار
 بیشترین بازدهی روزانه (درصد)  قند شیروان377.72
کمترین بازدهی روزانه(درصد)  ایران گچ(5.54)
بیشترین سهام معامله شده (عدد) نوسازی وساختمان تهران6،546،381
پر طرفدارترین سهم(نفر) نوسازی وساختمان تهران739
پرمعامله ترین سهم(دفعه) نوسازی وساختمان تهران1،086
بیشترین ارزش معامله(میلیون ریال) پتروشیمی خارک57،762

 

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ، روز دوشنبه 1/ 8 / 1385 بدون
تغییر قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته در قیمت 2،733 ریال ثابت ماند. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

ردیف نام شرکت قیمت(ریال) افزایش(کاهش)-ریال مقدار نوسان
(درصد)
 تعداد سهام
مورد معامله
1 پتروشیمی اراک12,14230.027،524
2 توسعه ملی728004،250
3 صدرا3،592(4)(0.11)43،363
4 سیمان شمال12،288000
5 سیمان کرمان16،038000
6 ایران ترانسفو8،026000
7 سیمان اردبیل24،467000
8 توسعه صنایع بهشهر1،2280038،266
9 گروه صنعتی بارز2،598000