تحولات بورس اوراق بهادار در دو شنبه 01/12/84

 

شاخص کل بورس ، روز دوشنبه 1/12/1384 مانند روز
معاملاتی گذشته با افزایش همراه بود و با 86/0 واحد افزایش به رقم 9 هزار و 20/869
واحد رسید.
شاخص کل تالار اصلی با کاهش (27/0) واحدی به رقم 9 هزار و 42/586 واحد و شاخص کل
تالار فرعی با افزایش 28/5 واحدی به رقم 10 هزار و 66/55 واحد رسید. شاخص بازده
نقدی و قیمت با افزایش 4/2 واحدی به رقم 27 هزار و 29/734 واحد رسید.
 


عنوان

شاخص

 ارزش معاملات

حجم معاملات

 امروز

روز گذشته

تغییرات

میلیارد ریال

درصد تغییر نسبت


 به روز قبل


میلیون سهم و

حق تقدم


 درصد تغییر نسبت

به روز قبل


واحد

درصد
کل20/9.86934/9.86886/001/04/530/7-6/128/6
اصلی
42
/9.586

69/9.
586

27/0-


9/40

0/21-

7/9

0/3-
فرعی66/10.05538/10.05028/505/05/122/1239/21/61

 شاخص صنعت ، روز دوشنبه با (01/0) واحد
کاهش به رقم 7 هزار و 11/657 واحد رسید. شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با رشد 19
واحدی ( از24،127 واحد به 24،146 واحد رسید ) بیشترین رشد را در بین صنایع
مختلف بورسی داشت که عمده ترین دلیل آن افزایش قیمت 97/1 درصدی سهام شرکت رایان
سایپا بود.
شاخص صنعت انتشار ، چاپ و تکثیر با افت (46) واحدی ( از 11،449 واحد به 11،403
واحد رسید) بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت که عمده ترین
دلیل آن کاهش قیمت (40/0) درصدی سهام شرکت افست بود.

جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) و حجم معاملات در جدول ذیل ارایه شده است
:
 


نوع معامله

ارزش

درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل
 میلیارد
ریال
د
رصد
خرد
1/46

3/86

3/11-

7/19-

بلوک
3/7
7/13
3/7

عمده0/30-


جمع کل

4/53
100
0/4-

0/7-

 


نوع معامله
حجم
درصد از کل

تغییر نسبت به روز قبل

میلیون سهم
د
رصد
خرد
1/11

1/88

7/0-

3/59-

بلوک
5/1
9/11

5/1


عمده

جمع کل

6/12
1008/08/6

جزییات معاملات انجام شده بر
روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
1111.000.000
10/0


روز دوشنبه نماد شرکتهای شیشه همدان و شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان پس از
افزایش سرمایه ، بازگشایی شدند.
همچنین در این روز نماد شرکتهای فرآورده های تزریقی ایران و البرز دارو به دلیل
تعدیل پیش بینی سود، متوقف بودند.

شرکتهای مؤثر بر تغییرات شاخص و میزان این تغییرات در جدول ذیل آمده است :
 


نام شرکت

مقدار تاثیر
بر

 شاخص کل


قیمت

درصد تغییر به قیمت پایانی روز قبل

پوشش حجم

 مبنا(درصد)


میانگین

پایانی

میانگین

پایانی
  کالسیمین 05/1-
19.407

19.406

9/1-

9/1-
5/259

نقل وانتقالهای مهم روز :

 


نام شرکت
معاملات بلوک
درصد از حجم

کل نماد

تعدادحجمارزش(میلیارد ریال)
  سایپا 1796.000
1/3

4/56
  پتروشیمی اصفهان
1200.000
2/1

3/70
  معدنی و صنعتی چادرملو
1500.000
1/3

7/76

معاملات عمده :

 


نام شرکت

خریدار

فروشنده

تعداد سهام

معامله شده

میلیون سهم


درصد از


کل سهام

منتشره


قیمت

معامله

عمده


ارزش کل

میلیارد ریال


قیمت پایانی

امروز

کارگزار
مشتریکارگزار
مشتری
 دشت
مرغاب
  بانک ملی ایران  حقیقی
  بانک ملی ایران   کشت و صنعت گرگان 21.368.61323/7111.3101/2425.243


برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به روز دوشنبه1/12/1384 در جدول ذیل ارایه شده
است :

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
روزانه(درصد)
  آزمایش 00/2
کمترین بازدهی
روزانه(درصد)
 
پگاه اصفهان
(97/28)
بیشترین سهام
معامله شده (عدد)
  سایپا1.569.093
پر طرفدارترین
سهم(نفر)
  داده
پردازی ایران
149
پرمعامله ترین سهم
( دفعه)
 
داده پردازی ایران
328
بیشترین ارزش
معامله(میلیون ریال)
 
باما
6.863
بیشترین تقاضا
(میلیون ریال)
 
سرمایه
گذاری غدیر
13.038
بیشترین عرضه
(میلیون ریال)
  سرمایه
گذاری غدیر
17.302

قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در
پایان روز دوشنبه 1/ 12 /1384 به 3،257 ریال رسید که نسبت به روز معاملاتی
گذشته تغییر قیمتی نداشته است (نماد شرکت متوقف می باشد). در جدول ذیل قیمت
سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به
همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به روز معاملاتی گذشته آورده شده است :

ردیف
نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان


(درصد)

تعداد سهام

مورد معامله

1 پتروشیمی اراک10.655(17)
(16/0)

46.833

2

 توسعه ملی
936 0 0
0
3 صدرا4.2795
12/0

128.129
4 سیمان شمال
22.735
0

0

0
5 سیمان کرمان20.020 0
0

0
6 ایران ترانسفو
8.
920
000

7

 سیمان اردبیل

26.440

0

0

0
8 توسعه صنایع بهشهر2.149000
9 لاستیک کرمان
3.214

0

0

0