تحولات بورس اوراق بهادار از ۷/۸/۸۴ لغایت ۱۱/۸/۸۴

 

   


شاخص کل در هفته گذشته( ۷/۸/۱۳۸۴ لغایت ۱۱/۸/۱۳۸۴ ) باکاهش  (50/150) واحدی  مواجه
شد و به رقم ۹ هزار و ۵۳/۸۴۶  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز در این هفته با
افت (۳۵/۱۴۳) واحدی  به رقم ۹۷/ ۹،۵۵۷ واحد و شاخص کل تالار فرعی با افت (۳۱/۱۶۵)
 واحدی به رقم ۵۵/۱۰،۱۴۶ واحد تنزل یافتند. شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش
(۴۱/۴۱۷) واحدی به رقم ۵۳/۲۷،۳۵۹ واحد رسید.

 

شرحقیمت

(کل)

قیمت

(تابلو اصلی )

قیمت

(تابلو فرعی)

قیمت

(مالی)

قیمت

(صنعت)

بازده نقدی


(کل)

قیمت و بازده

نقدی (کل)

۵۰ شرکت فعالتر
میانگین موزون
میانگین ساده(ریال)
هفته
جاری
۵۳/۹.۱۶۴۹۷/۹.۵۵۷۵۵/۱۰.۱۴۶۸۰/۲۴.۰۵۷۴۱/۷.۶۵۶۸۶/۴.۵۸۴۵۳/۲۷.۳۵۹۵۵/۷۲۵۹۴/۱۶.۹۲۴
هفته
گذشته
۰۳/۱۰.۰۱۵۳۲/۹.۷۰۱۸۶/۱۰.۳۱۱۸۰/۲۵.۲۸۹۶۶/۷.۷۳۸۸۶/۴.۵۸۴۹۴/۲۷.۷۷۶۶۹/۷۳۳۳۷/۱۷.۴۲۷
تغییر۵۰/۱۵۰-۳۵/۱۴۳-۳۱/۱۶۵-۹۹/۱.۲۳۱۲۶/۸۲-۴۱/۴۱۷-۱۴/۸-۴۳/۵۰۲-

 


در این هفته   شاخص صنعت با افت (۲۶/۸۲) واحدی به رقم ۴۱/۷،۶۵۶ 
واحد تنزل یافت. شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با کاهش (۹۸۸ ) واحدی بیشترین افت
را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت. شایان ذکر است این شاخص در روز
چهارشنبه با افت (۳۶۳) واحدی روبرو شد.

 


جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) ، تعداد کل خریداران و
دفعات معاملات انجام شده  در این هفته در جدول ذیل ارایه شده است :

 


شرح

هفته جاری

هفته گذشته

درصد تغییر
ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم
(ریال )

۵۸۴.۹۶۹.۲۴۸.۰۶۵

۲۸۵.۷۵۱.۰۷۱.۲۶۲
۷/۱۰۴

تعداد سهام و حق تقدم معامله شده
۲۹۴.۵۶۵.۳۵۲۸۸.۳۳۹.۸۶۳۶/۲۳۳

تعداد کل خریداران
۱۴.۸۱۴۱۴.۲۸۵۷/۳

تعداد دفعات معامله
۳۵.۶۶۳۲۵.۰۵۸۳/۴۲

 


جزییات معاملات انجام شده بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول زیر است :

 

تعداد برگه

نرخ پایه (ریال)

ارزش معاملات (میلیارد ریال )
۴۱.۴۴۸۱.۰۰۰.۰۰۰
۴/۴۱


در هفته جاری معاملات در ۵ روز کاری انجام شد. از ابتدای سال
۱۳۸۴ تا پایان این هفته بورس اوراق بهادار تهران ۱۵۲ روز فعالیت داشت و ارزش کل
معاملات طی این مدت بالغ بر ۳/۴۰،۰۳۴ میلیارد ریال سهام و ۲/۱،۶۴۶ میلیارد ریال
اوراق مشارکت است.


 


عرضه سهام توسط شرکتهای دولتی به شرح زیر است :


 


عرضه کننده

نام شرکت عرضه شده
حجمارزش(ریال)
سازمان خصوصی سازی  گروه بهمن
۲۰.۰۰۰

۴۳.۴۱۰.۰۰۰

 لامیران
۱۵۰.۰۰۰۱۷۲.۸۰۰.۰۰۰

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 

 سیمان هرمزگان
۲۰.۰۰۰۴۷۷.۴۶۰.۰۰۰

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 پتروشیمی شیراز
۶.۶۶۸.۹۷۲۶.۶۶۸.۹۷۲.۰۰۰
جمع کل۶.۵۸۵.۹۷۲۷.۳۶۲.۶۴۲.۰۰۰

 


برخی آمار شرکتهای بورسی مربوط به هفته گذشته در جدول ذیل ارایه
شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بیشترین بازدهی
هفتگی(درصد)
 حق تقدم
سولیران
۹۲/۱۵
کمترین بازدهی
هفتگی(درصد)
 تولید سموم
علف کش
(۳۲/۲۲)
بیشترین سهام
معامله شده هفته (عدد)

 حق تقدم بانک پارسیان۱۵۵.۳۲۱.۵۷۵
پر طرفدارترین
سهم هفته(نفر)
 بانک پارسیان۱.۳۵۱
پرمعامله ترین سهم
هفته ( دفعه)
 بانک پارسیان۲.۷۵۶
بیشترین ارزش
معامله این هفته (میلیون ریال)
 حق تقدم بانک پارسیان۱۵۶.۸۷۵

 


قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان هفته  به
 3،۳۱۷ ریال رسید که نسبت به هفته گذشته (۸) ریال کاهش قیمت داشته است. در جدول
ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت به هفته گذشته آورده شده است :

  


ردیف

نام شرکت

قیمت


(ریال)


افزایش(کاهش)


ریال


مقدار نوسان

(درصد)


تعداد سهام مورد معامله
۱
 پتروشیمی اراک

۹.۹۴۸
(۹۷)(۹۸/۰)۱۹۱.۲۰۱
۲
 توسعه ملی
۹۱۸(۲۱)(۲۵/۲)۱.۳۷۳.۴۱۴
۳
 صدرا

۴.۷۸۰
(۳۴)(۷۱/۰)۲.۴۳۸.۲۸۷
۴
 سیمان شمال

۲۳.۵۲۸
۰۰۰
۵
 سیمان کرمان

۱۹.۷۳۴
۰۰۰
۶
 ایران ترانسفو

۸.۱۷۶
۰۰۰
۷
 سیمان اردبیل

۲۸.۱۰۱
۰۰۰
۸
 توسعه صنایع بهشهر

۱.۸
۶۷
(۲۴)(۲۷/۱)۶۸۳.۳۲۴
۹
 لاستیک کرمان

۲.۵۵۵
۰۰۰