تحولات بورس اوراق بهادار از ۲۸/۸/۸۴ لغایت ۲/۹/۸۴

 


شاخص کل در هفته گذشته ( ۲۸/۸/۱۳۸۴ لغایت
۲/۹/۱۳۸۴ ) با افزایش ۸۸/۵ واحدی مواجه شد و به رقم ۹ هزار و ۸۹/۸۱۱ واحد رسید ،
شاخص کل تالار اصلی نیز در این هفته با رشد ۲۱/۱ واحدی به رقم ۹۹/ ۹،۴۸۹ واحد و
شاخص کل تالار فرعی با رشد ۹۲/۲۳ واحدی به رقم ۹۱/۱۰،۱۵۹ واحد افزایش یافتند. شاخص
بازده نقدی و قیمت با افزایش ۰۸/۳۶ واحدی به رقم ۴۸/۲۷،۲۴۱ واحد رسید.

 

شرحقيمت

(کل)

قيمت

(تابلو اصلي )

قيمت

(تابلو فرعي)

قيمت

(مالي)

قيمت

(صنعت)

بازده نقدي


(کل)

قيمت و بازده

نقدي (کل)

۵۰ شرکت فعالتر
ميانگين موزون
ميانگين ساده(ريال)
هفته
جاري
۸۹/۹.۸۱۱۹۹/۹.۴۸۹۹۱/۱۰.۱۵۹۴۹/۲۴.۷۱۱۵۱/۷.۵۸۴۵۷/۴.۵۸۹۴۸/۲۷.۲۴۱۹۱/۷۲۴۱۰/۱۶.۹۱۰
هفته
گذشته
۰۱/۹.۸۰۶۷۸/۹.۴۸۸۹۹/۱۰.۱۳۵۷۷/۲۴.۵۱۸۰۴/۷.۵۸۷۲۴/۴.۵۸۶۴۰/۲۷.۲۰۵۰۲/۷۲۲۰۲/۱۶.۷۴۳
تغيير۸۸/۵۲۱/۱۹۲/۲۳۷۲/۱۹۲۵۱/۲-۳۳/۳۰۸/۳۶۸۹/۲۰۸/۱۶۷

 


در این هفته شاخص صنعت با افت (۵۱/۲) واحدی
به رقم ۵۱/۷،۵۸۴ واحد تنزل یافت. شاخص صنعت واسطه گریهای مالی با افزایش ۲۰۶
واحدی ( از ۲۴،۵۰۵ واحد به ۲۴،۷۱۱ واحد رسید) بیشترین رشد را در بین شاخصهای
صنایع مختلف بورسی داشت. شایان ذکر است این شاخص در روز چهارشنبه با رشد۲۱۴
واحدی روبرو شد.


 جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) ، تعداد کل خریداران و
دفعات معاملات انجام شده  در این هفته در جدول ذیل ارایه شده است :

 


شرح

هفته جاري

هفته گذشته

درصد تغيير
ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم
(ريال )

۶۱۳.۱۱۷.۵۴۱.۱۷۱

۹۶۱.۷۴۰.۲۲۳.۷۲۷
۲۵/۳۶-

تعداد سهام و حق تقدم معامله شده
۲۹۳.۲۱۶.۰۵۱۱۸۴.۰۷۵.۷۵۷۲۹/۵۹

تعداد کل خريداران
۱۲.۰۹۸۱۳.۳۳۳۲۶/۹-

تعداد دفعات معامله
۲۶.۵۹۲۲۶.۱۵۴۶۷/۱

 


جزييات معاملات انجام شده بر روي اوراق مشارکت به شرح جدول زير است :

 

تعداد برگه

نرخ پايه (ريال)

ارزش معاملات (ميليارد ريال )
۱۰۲.۶۰۷۱.۰۰۰.۰۰۰۶/۱۰۲

 


در هفته جاری معاملات در ۵ روز کاری انجام
شد. از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان این هفته بورس اوراق بهادار تهران ۱۶۷ روز
فعالیت داشت و ارزش کل معاملات طی این مدت بالغ بر ۲/۴۲،۴۱۷ میلیارد ریال سهام
و ۷/۱،۹۶۷ میلیارد ریال اوراق مشارکت است.


عرضه سهام توسط شرکتهای دولتی به شرح زیر است :


عرضه کننده

نام شرکت عرضه شده
حجمارزش(ريال)
سازمان خصوصي سازي   گروه بهمن۵۰.۰۰۰
۱۰۸.۴۴۰.۰۰۰

  سرما آفرین
۷.۴۷۲۱۱.۰۷۱.۴۰۰

شرکت مادر تخصصی خدمات
کشاورزی

  تولید سموم علف کش
۵.۰۰۰۴۶.۷۱۰.۰۰۰

جمع کل

۶۲.۴۷۲۱۶۶.۲۲۱.۴۰۰

 


برخي آمار شرکتهاي بورسي مربوط به هفته گذشته در جدول ذيل ارايه
شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بيشترين بازدهي
هفتگي(درصد)
   حق
تقدم سرمایه گذاری بهمن
۹۲/۱۹۴
کمترين بازدهي
هفتگي(درصد)
   قند
پیرانشهر
(۱۶/۶۶)
بيشترين سهام
معامله شده هفته (عدد)

  حق تقدم
سرمایه گذاری بهمن
۹۹.۰۰۰.۰۰۰
پر طرفدارترين
سهم هفته(نفر)
  حق
تقدم سرمایه گذاری بهمن
۱.۳۲۴
پرمعامله ترين سهم
هفته ( دفعه)
  حق تقدم
سرمایه گذاری بهمن
۲.۲۲۳
بيشترين ارزش
معامله اين هفته (ميليون ريال)
 
ایران خودرو
۱۳۷.۸۸۷


قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران
در پایان هفته به ۳،۱۷۲ ریال رسید که نسبت به هفته گذشته تغییر قیمتی نداشته
است. در جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه
گذاری بانک ملی ایران به همراه میزان رشد ( افت) آنها نسبت به هفته گذشته آورده
شده است :

  


رديف

نام شرکت

قيمت


(ريال)


افزايش(کاهش)


ريال


مقدار نوسان

(درصد)


تعداد سهام مورد معامله
۱
 پتروشيمي اراک

۹.
۶۴۵
(۵۵)(۵۷/۰)۲۳۲.۸۰۵
۲
 توسعه ملي
۸۹۹(۴)(۴۴/۰)۴۷۶.۷۶۳
۳
 صدرا

۴.۳
۳۷
۰۰۱.۱۰۲.۳۶۵
۴
 سيمان شمال

۲۳.۵۲۸
۰۰۰
۵
 سيمان کرمان

۱۹.۷۳۴
۰۰۰
۶
 ايران ترانسفو
۷.۸۹۵(۳)(۰۴/۰)۲.۵۸۹
۷
 سيمان اردبيل

۲۸.۱۰۱
۰۰۰
۸
 توسعه صنايع بهشهر

۱.۸۵
۳
۰۰۱.۳۳۴.۲۳۳
۹
 لاستيک کرمان

۲.۵۴۶
۰۰۰