تحولات بورس اوراق بهادار از ۲۱/۸/۸۴ لغایت ۲۵/۸/۸۴

 

 


شاخص کل در هفته گذشته(
۲۱/۸/۱۳۸۴ لغایت ۲۵/۸/۱۳۸۴ ) باکاهش  (92/11) واحدی  مواجه شد و به رقم 9 هزار و
۰۱/۸۰۶  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز در این هفته با افت (88/17) واحدی  به
رقم ۷۹/ ۹،۴۸۸ واحد و شاخص کل تالار فرعی با رشد ۹۲/۱۲  واحدی به رقم 98/10،135
واحد رسید. شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش (۵۴/۳۱) واحدی به رقم ۴۰/۲۷،۲۰۵ واحد
رسید.

 

شرحقيمت

(کل)

قيمت

(تابلو اصلي )

قيمت

(تابلو فرعي)

قيمت

(مالي)

قيمت

(صنعت)

بازده نقدي


(کل)

قيمت و بازده

نقدي (کل)

۵۰ شرکت فعالتر
ميانگين موزون
ميانگين ساده(ريال)
هفته
جاري
۰۱/۹.۸۰۶۷۹/۹.۴۸۸۹۸/۱۰.۱۳۵۷۶/۲۴.۵۱۸۰۲/۷.۵۸۷۲۴/۴.۵۸۶۴۰/۲۷.۲۰۵۰۱/۷۲۲۰۲/۱۶.۷۴۳
هفته
گذشته
۹۳/۹.۸۱۷۶۷/۹.۵۰۶۰۶/۱۰.۱۲۳۰۴/۲۴.۳۳۴۷۶/۷.۶۰۴۹۸/۴.۵۸۵۹۴/۲۷.۲۳۶۳۵/۷۲۲۵۷/۱۶.۷۸۶
تغيير۹۲/۱۱-۸۸/۱۷-۹۲/۱۲۷۲/۱۸۴۷۴/۱۷-۲۶/۰۵۴/۳۱-۳۴/۰-۵۵/۴۳-

 


در این هفته   شاخص صنعت با افت (74/17) واحدی به رقم 02/7،587 
واحد تنزل یافت. شاخص صنعت ماشین آلات ودستگاههای برقی با کاهش (۶۱۹ ) واحدی
بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت. شایان ذکر است این شاخص
در روز چهارشنبه با رشد ۱۱ واحدی روبرو شد.


 جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) ، تعداد کل خریداران و
دفعات معاملات انجام شده  در این هفته در جدول ذیل ارایه شده است :

 


شرح

هفته جاري

هفته گذشته

درصد تغيير
ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم
(ريال )

۹۶۱.۷۴۰.۲۲۳.۷۲۷

۸۰۸.۰۹۳.۳۸۱.۹۱۷
۰۱/۱۹

تعداد سهام و حق تقدم معامله شده
۱۸۴.۰۷۵.۷۵۷۱۶۱.۴۴۸.۹۷۰۰۱/۱۴

تعداد کل خريداران
۱۳.۳۳۳۱۴.۰۲۲۷۸/۱۶-

تعداد دفعات معامله
۲۶.۱۵۴۳۰.۹۱۲۳۹/۱۵-

 


جزييات معاملات انجام شده بر روي اوراق مشارکت به شرح جدول زير است :

 

تعداد برگه

نرخ پايه (ريال)

ارزش معاملات (ميليارد ريال )
۱۷۷.۹۶۳۱.۰۰۰.۰۰۰۱۷۷.۹۶۴.۵۴۷.۱۲۰

 


در هفته جاری معاملات در ۵ روز کاری انجام شد. از ابتدای سال
۱۳۸۴ تا پایان این هفته بورس اوراق بهادار تهران ۱۶۲ روز فعالیت داشت و ارزش کل
معاملات طی این مدت بالغ بر ۱/۴۱،۸۰۴ میلیارد ریال سهام و ۱/۱،۸۶۵ میلیارد ریال
اوراق مشارکت است.


عرضه سهام توسط شرکتهای دولتی به شرح زیر است :

 


عرضه کننده

نام شرکت عرضه شده
حجمارزش(ريال)

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران 

 سيمان هرمزگان
۵۰.۰۰۰۱.۱۸۱.۸۰۰.۰۰۰
سازمان خصوصي سازي  گروه بهمن۵۰.۰۰۰
۱۰۸.۴۸۰.۰۰۰

 لاميران
۱۰۴.۳۹۸۱۱۹.۲۲۲.۵۱۶

شرکت ملي صنايع پتروشيمي

 پتروشيمي شيراز
۵۲.۸۵۴۵۵.۴۹۹.۵۵۴
جمع کل۲۵۷.۲۵۲۱.۴۶۴.۹۹۲.۰۷۰

 


برخي آمار شرکتهاي بورسي مربوط به هفته گذشته در جدول ذيل ارايه
شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بيشترين بازدهي
هفتگي(درصد)
   کارتن
ایران
۲۱/۱۶
کمترين بازدهي
هفتگي(درصد)
  تولید سموم
علف کش
(۳۲/۲۲)
بيشترين سهام
معامله شده هفته (عدد)

 
داروپخش
۳۷.۹۵۵.۰۷۱
پر طرفدارترين
سهم هفته(نفر)
  بانک پارسيان۹۱۹
پرمعامله ترين سهم
هفته ( دفعه)
  بانک
پارسيان
۱.۴۲۲
بيشترين ارزش
معامله اين هفته (ميليون ريال)
 
داروپخش
۳۰۵.۲۵۳

 


قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان هفته  به
 3،172 ریال رسید که نسبت به هفته گذشته تغییر قیمتی نداشته است. در جدول ذیل
قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران به همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت به هفته گذشته آورده شده است :

  


رديف

نام شرکت

قيمت


(ريال)


افزايش(کاهش)


ريال


مقدار نوسان

(درصد)


تعداد سهام مورد معامله
۱
 پتروشيمي اراک

۹.۷
۰۰
(۶۳)(۶۵/۰)۱۹۸.۹۶۵
۲
 توسعه ملي
۹۰۳(۵)(۵۵/۱)۳۸۵.۴۲۵
۳
 صدرا

۴.۳
۳۷
(۳)(۰۷/۹)۱.۳۴۲.۸۹۵
۴
 سيمان شمال

۲۳.۵۲۸
۰۰۰
۵
 سيمان کرمان

۱۹.۷۳۴
۰۰۰
۶
 ايران ترانسفو
۷.۸۹۸(۲۷۸)(۴/۳)۳۴۳.۵۳۸
۷
 سيمان اردبيل

۲۸.۱۰۱
۰۰۰
۸
 توسعه صنايع بهشهر

۱.۸۵
۳
(۱)(۰۵/۰)۷۲۲.۱۸۰
۹
 لاستيک کرمان

۲.۵
۵۵
۰۰۰