تحولات بورس اوراق بهادار از ۱۴/۸/۸۴ لغایت ۱۸/۸/۸۴

 

 


شاخص کل در هفته گذشته( ۱۴/۸/۱۳۸۴ لغایت ۱۸/۸/۱۳۸۴ ) باکاهش  (60/46) واحدی  مواجه
شد و به رقم ۹ هزار و ۹۳/۸۱۷  واحد رسید ، شاخص کل تالار اصلی نیز در این هفته با
افت (۳۰/۵۱) واحدی  به رقم 67/ 9،506 واحد و شاخص کل تالار فرعی با افت (49/23)
 واحدی به رقم 06/10،123  واحد تنزل یافتند. شاخص بازده نقدی و قیمت با کاهش
(۵۸/۱۲۲) واحدی به رقم ۹۵/۲۷،۲۳۶ واحد رسید.

 

شرحقيمت

(کل)

قيمت

(تابلو اصلي )

قيمت

(تابلو فرعي)

قيمت

(مالي)

قيمت

(صنعت)

بازده نقدي


(کل)

قيمت و بازده

نقدي (کل)

۵۰ شرکت فعالتر
ميانگين موزون
ميانگين ساده(ريال)
هفته
جاري
۹۳/۹.۸۱۷۶۷/۹.۵۰۶۰۶/۱۰.۱۲۳۰۴/۲۴.۳۳۴۷۶/۷.۶۰۴۹۸/۴.۵۸۵۹۵/۲۷.۲۳۶۳۵/۷۲۲۵۷/۱۶.۷۸۶
هفته
گذشته
۵۳/۹.۸۶۴۹۷/۹.۵۵۷۵۵/۱۰.۱۴۶۸۰/۲۴.۰۵۷۴۱/۷.۶۵۶۸۶/۴.۵۸۴۵۳/۲۷.۳۵۹۵۵/۷۲۵۹۴/۱۶.۹۲۴
تغيير۶۰/۴۶-۳۰/۵۱-۴۹/۲۳-۲۴/۲۷۶۶۵/۵۱-۱۲/۱۵۸/۱۲۲-۲۰/۳-۳۷/۱۳۸-

 


در این هفته شاخص صنعت با افت (۶۵/۵۱) واحدی به رقم ۷۶/۷،۶۰۴ 
واحد تنزل یافت. شاخص صنعت ماشین آلات ودستگاههای برقی با کاهش (۱۴۵ ) واحدی
بیشترین افت را در بین شاخصهای صنایع مختلف بورسی داشت. شایان ذکر است این شاخص
در روز چهارشنبه با افت (۶)  واحدی روبرو شد.


 جزییات ارزش معاملات ( میلیارد ریال) ، تعداد کل خریداران و
دفعات معاملات انجام شده  در این هفته در جدول ذیل ارایه شده است :

 


شرح

هفته جاري

هفته گذشته

درصد تغيير
ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم
(ريال )

۸۰۸.۹۳.۳۸۱.۹۱۷

۵۸۴.۹۶۹.۲۴۸.۰۶۵
۱۴/۳۸

تعداد سهام و حق تقدم معامله شده
۱۶۱.۴۴۸.۹۷۰۲۹۴.۵۶۵.۳۵۲۱۹/۴۵-

تعداد کل خريداران
۱۶.۰۲۲۱۴.۸۱۴۱۵/۸

تعداد دفعات معامله
۳۰.۹۱۲۳۵.۶۶۳۳۲/۱۳-

 


جزييات معاملات انجام شده بر روي اوراق مشارکت به شرح جدول زير است :

 

تعداد برگه

نرخ پايه (ريال)

ارزش معاملات (ميليارد ريال )
۴۰.۸۳۲۱.۰۰۰.۰۰۰۴۰.۸۳۲.۴۰۸.۵۰۰


در هفته جاری معاملات در ۵ روز کاری انجام شد. از ابتدای سال
۱۳۸۴ تا پایان این هفته بورس اوراق بهادار تهران ۱۵۷ روز فعالیت داشت و ارزش کل
معاملات طی این مدت بالغ بر ۲/۴۰،۸۴۲ میلیارد ریال سهام و ۱،۶۸۷ میلیارد ریال
اوراق مشارکت است.


 


عرضه سهام توسط شرکتهای دولتی به شرح زیر است :

 


عرضه کننده

نام شرکت عرضه شده
حجمارزش(ريال)

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران 

 سيمان هرمزگان
۴۰.۱۵۵۹۴۹.۱۰۳.۷۳۵
سازمان خصوصي سازي  گروه بهمن۵۰.۰۰۰
۱۰۸.۳۱۰.۰۰۰
 صنایع
رنگین ایران
۴۰۵۰.۴۰۰

 لاميران
۱۶۴.۴۵۰۱۸۷.۸۰۱.۹۰۰

شرکت ملي صنايع پتروشيمي

 پتروشيمي شيراز
۲.۸۳۱.۰۲۸۲.۹۲۸.۹۶۲.۰۷۴
جمع کل۳.۰۸۵.۶۷۳۴.۱۷۴.۱۲۸.۱۰۹

 


برخي آمار شرکتهاي بورسي مربوط به هفته گذشته در جدول ذيل ارايه
شده است:

 

عنوان

نام شرکت

مقدار

بيشترين بازدهي
هفتگي(درصد)
 حق تقدم
معادن و فلزات
۷۴/۱۱
کمترين بازدهي
هفتگي(درصد)
  صنعتی رنگین(۶۸/۵۸)
بيشترين سهام
معامله شده هفته (عدد)

  سرمایه
گذاری غدیر
۱۲.۸۷۸.۲۱۱
پر طرفدارترين
سهم هفته(نفر)
 بانک پارسيان۱.۳۴۶
پرمعامله ترين سهم
هفته ( دفعه)
  فرومولیبدن
کرمان
۲.۲۲۶
بيشترين ارزش
معامله اين هفته (ميليون ريال)
  سیمان دورود۱۳۷.۰۷۹

 


قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در پایان هفته  به
 3،176 ریال رسید که نسبت به هفته گذشته (141) ریال کاهش قیمت داشته است. در
جدول ذیل قیمت سهام شرکتهای بورسی عمده موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری بانک
ملی ایران به همراه  میزان رشد ( افت) آنها نسبت به هفته گذشته آورده شده است :

  


رديف

نام شرکت

قيمت


(ريال)


افزايش(کاهش)


ريال


مقدار نوسان

(درصد)


تعداد سهام مورد معامله
۱
 پتروشيمي اراک

۹.۷۶۳
(۸۵)(۸۶/۰)۱۴۴.۱۵۲
۲
 توسعه ملي
۹۰۸(۱۰)(۰۹/۱)۳۹۲.۶۸۶
۳
 صدرا

۴.۳۳۴
(۴۴۶)(۳۳/۹)۲.۸۱۱.۴۰۲
۴
 سيمان شمال

۲۳.۵۲۸
۰۰۰
۵
 سيمان کرمان

۱۹.۷۳۴
۰۰۰
۶
 ايران ترانسفو

۸.۱۷۶
۰۰۰
۷
 سيمان اردبيل

۲۸.۱۰۱
۰۰۰
۸
 توسعه صنايع بهشهر

۱.۸۵۴
(۱۳)(۷/۰)۹۴۲.۹۰۹
۹
 لاستيک کرمان

۲.۵
۴۶
(۹)(۳۵/۰)۲۲.۳۷۲