تحقق درآمدهای مالیاتی به 84 درصد رسید


در هفت ماهه اول امسال، دولت از محل دریافت مالیات 63 هزار و 513 میلیارد ریال
درآمد داشت که نسبت به مدت رقم مصوب بودجه ای، 84 درصد تحقق نشان می دهد.


به

گزارش
خبرگزاری"مهر"، درآمدهای مالیاتی دولت با رشدی معادل 54 درصد

از 41 هزار و 389
میلیارد ریال در هفت ماهه اول سال 1383 به 63 هزار و 513 میلیارد

ریال در هفت ماهه
اول امسال بالغ شده است
.


براساس این گزارش، درحالی در هفت ماهه اول امسال درآمد های مالیاتی دولت به

63
هزار و 513
میلیارد ریال رسیده که بر طبق رقم مصوبه بودجه ای، این مبلغ در این

مدت باید به 75 هزار
و 927 میلیارد ریال می رسید
.


بدین ترتیب میزان درآمدهای مالیاتی در هفت ماهه اول سال جاری نسبت به رقم مصوب

بودجه ای  84 درصد
تحقق داشته است
.


این گزارش می افزاید: میزان تحقق درآمدهای ناشی از مالیات های مستقیم و غیر

مستقیم در هفت ماهه
اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه ای به ترتیب 85 و 82

درصد بوده است.


این گزارش حاکیست، درآمدهای دولت از محل دریافت مالیات های مستقیم که شامل شرکت

های دولتی( بدون
شرکت ملی نفت) ، غیر دولتی، شرکت ملی نفت، مالیات بردرآمد و ثروت

است، در هفت ماهه
اول امسال در مجموع با 73 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل

به 40 هزار و
317 میلیارد ریال رسیده است
.


به گزارش مهر، برپایه این گزارش، درآمدهای دولت از محل دریافت مالیات های

غیرمستقیم که شامل
حقوق ورودی کالا، خودرو و کالا و خدمات است، از 18 هزار و 129

میلیارد ریال هفت
ماهه اول سال گذشته به 23 هزار و 196 میلیارد ریال در هفت ماهه

اول امسال افزایش
یافته است
.


این گزارش تصریح می کند: درآمدهای مالیاتی مربوط به حقوق ورودی خودرو نیز در هفت

ماهه اول نسبت به
رقم مصوب بودجه ای تنها 4/18 درصد تحقق نشان می دهد
.


دولت در این مدت از محل اخذ حقوق ورودی خودرو 633 میلیارد ریال درآمد داشته است

که بر طبق رقم مصوب
بودجه ای این رقم باید به حدود 3 هزار و 442 میلیارد ریال می

رسد.