تحقق درآمدهای مالیاتی به ۸۴ درصد رسید


در هفت ماهه اول امسال، دولت از محل دریافت مالیات ۶۳ هزار و ۵۱۳ میلیارد ریال
درآمد داشت که نسبت به مدت رقم مصوب بودجه ای، ۸۴ درصد تحقق نشان می دهد.


به

گزارش
خبرگزاری"مهر"، درآمدهای مالیاتی دولت با رشدی معادل ۵۴ درصد

از ۴۱ هزار و ۳۸۹
میلیارد ریال در هفت ماهه اول سال ۱۳۸۳ به 63 هزار و ۵۱۳ میلیارد

ریال در هفت ماهه
اول امسال بالغ شده است
.


براساس این گزارش، درحالی در هفت ماهه اول امسال درآمد های مالیاتی دولت به

۶۳
هزار و ۵۱۳
میلیارد ریال رسیده که بر طبق رقم مصوبه بودجه ای، این مبلغ در این

مدت باید به ۷۵ هزار
و ۹۲۷ میلیارد ریال می رسید
.


بدین ترتیب میزان درآمدهای مالیاتی در هفت ماهه اول سال جاری نسبت به رقم مصوب

بودجه ای  84 درصد
تحقق داشته است
.


این گزارش می افزاید: میزان تحقق درآمدهای ناشی از مالیات های مستقیم و غیر

مستقیم در هفت ماهه
اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه ای به ترتیب ۸۵ و ۸۲

درصد بوده است.


این گزارش حاکیست، درآمدهای دولت از محل دریافت مالیات های مستقیم که شامل شرکت

های دولتی( بدون
شرکت ملی نفت) ، غیر دولتی، شرکت ملی نفت، مالیات بردرآمد و ثروت

است، در هفت ماهه
اول امسال در مجموع با ۷۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل

به 40 هزار و
۳۱۷ میلیارد ریال رسیده است
.


به گزارش مهر، برپایه این گزارش، درآمدهای دولت از محل دریافت مالیات های

غیرمستقیم که شامل
حقوق ورودی کالا، خودرو و کالا و خدمات است، از ۱۸ هزار و ۱۲۹

میلیارد ریال هفت
ماهه اول سال گذشته به ۲۳ هزار و ۱۹۶ میلیارد ریال در هفت ماهه

اول امسال افزایش
یافته است
.


این گزارش تصریح می کند: درآمدهای مالیاتی مربوط به حقوق ورودی خودرو نیز در هفت

ماهه اول نسبت به
رقم مصوب بودجه ای تنها ۴/۱۸ درصد تحقق نشان می دهد
.


دولت در این مدت از محل اخذ حقوق ورودی خودرو ۶۳۳ میلیارد ریال درآمد داشته است

که بر طبق رقم مصوب
بودجه ای این رقم باید به حدود ۳ هزار و ۴۴۲ میلیارد ریال می

رسد.