تجارت و ارز – نشریه اکونومیست ، چاپ لندن۳ سپتامبر ۲۰۰۵

 

جدول تجارت و ارز به
نقل از اکونوميست ( چاپ لندن ،
۳
سپتامبر
 2005).

تجارت و ارز

کشور
تراز بازرگانی

(میلیارد ریال )


حساب جاری
 


نرخ ارز*

           


ارزش واحد پول ملی

درصد مازاد یا

کسری (-)بودجه

 نسبت به برآورد

 محصول

 ناخالص داخلی

سال ۲۰۰۵


۱۲ ماه اخیر

(میلیارد ریال)

نظرسنجی درباره پیش بینی


به نسبت

محصول ناخالص داخلی
(درصد)

 

 


۳۱ اوت

۲۰۰۵


سال

گذشته


۱۲ ماه اخیر

۲۰۰۵
۲۰۰۶به یک
دلار امریکا

به پوند

به یورو

به ۱۰۰ ین

۳۱ اوت

سال گذشته
استرالیا۵/۱۶-۱۳۹/۵-۶/۵-۵/۱۱۵۰/۱۰۹۳۳۴۲۳۹۶۴۲۰۹/۰+
اتریش۵/۱-nil۳/۰-۳/۰-۷/۱۰۳۸/۱۰۳۸۱/۰۸۲/۰۴۶۷۳/۰۰/۲-
بلژیک۱/۱۵+۲/۱۲+۹/۲+۸/۲+۱/۱۰۴۲/۱۰۴۸۱/۰۸۲/۰۴۶۷۳/۰۵/۰-
بریتانیا۲/۱۱۱-۰/۴۴-۵/۲-۶/۲-۲/۹۹۲/۱۰۰۵۶/۰۵۶۶۸۵۰/۰۹/۲-
کانادا
۲/۴۶+۳/۱۶+۳/۱+۲/۱+۴/۱۲۱۴/۱۱۰۱۹۳۱۱۴۴۶۷۰/۱۲/۱+
دانمارک۹/۹+۸/۱۰+۰/۲+۸/۱+۹/۱۰۵۹/۱۰۵۰۶۱۱۹/۱۰۴۶/۷۴۶۸/۱+
فرانسه
۴/۲۶-۶/۲۲۷/۰-۵/۰-۶/۱۰۶۸/۱۰۶۸۱/۰۸۲/۰۴۶۷۳/۰۰/۳-
آلمان۵/۱۹۸+۵/۱۰۸+۷/۳+۵/۳+۳/۱۰۴۵/۱۰۴۸۱/۰۸۲/۰۴۶۷۳/۰۵/۳-
ایتالیا۸/۶-۷۳۴/۱-۵/۱-۴/۷۶۵/۷۶۸۱/۰۸۲/۰۴۶۷۳/۰۴/۴-
ژاپن۲/۱۱۳+۰/۱۶۶+۵/۳+۴/۳+۷/۸۵۷/۸۷۱۱۱۱۰۹۲۰۰۱۳۷۱/۶-
هلند۹/۴۰+۳/۲۸+۷/۳+۶/۳+۵/۱۰۳۶/۱۰۳۸۱/۰۸۲/۰۴۶۷۳/۰۲/۲-
اسپانیا۴/۸۹-۶/۷۲۴/۵-۵/۵-۰/۷۷۱/۷۷۸۱/۰۸۲/۰۴۶۷۳/۰۵/۰+
سوئد۲/۲۲+۹۷+۷/۵+۲/۵+۲/۹۶۵۸۵۹۵۰۷/۱۳۳۴/۹۸۴۸/۰+
سوییس۱/۷+۲/۴۰+۲/۱۱+۸/۱۰+۹/۱۰۶۳/۱۰۷۲۶/۱۲۶/۱۲۶/۲۵۵۱۳۰/۱-
آمریکا۴/۷۲۳-۰/۷۱۷-۳/۶-۲/۶-۹/۸۴۰/۸۷۸۰/۱۲۳۹۰۱/۴-
منطقه یورو۵/۶۱+۱/۱۶+۴/۰+۴/۰+۳/۱۱۶۳/۱۱۵۸۱/۰۸۲/۰۴۶۷۳/۰۸/۲-

*شاخص موزون تجارت (۱۰۰=۲۰۰۰)