تجارت و ارز به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ،۲۴ الی۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵

 

 

جدول تجارت و ارز به
نقل از اکونوميست ( چاپ لندن ،۲۴ الی ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵).

تجارت و ارز

کشور
تراز بازرگانی

(میلیارد ریال )


حساب جاری

 

 

 


نرخ ارز*

           


ارزش واحد پول ملی

درصد مازاد یا

کسری (-)بودجه

 نسبت به برآورد

 محصول

 ناخالص داخلی

سال ۲۰۰۵


۱۲ ماه اخیر

(میلیارد ریال)

نظرسنجی درباره پیش بینی
به نسبت

محصول ناخالص داخلی
(درصد)

 

 


۲۱ سپتامبر

 


سال

گذشته


۱۲ ماه اخیر

۲۰۰۵
۲۰۰۶به یک
دلار امریکا

به پوند

به یورو

به ۱۰۰ ین

۲۱سپتامبر

سال گذشته
استرالیا ۵/۱۶-۱/۴۳۹/۵-۵/۵-۹/۱۱۸۵/۱۰۹۳۰/۱۴۲/۱۳۵/۲۵۸/۱۱۷/۱۹/۰+
اتریش۵/۱-nil۴/۰-۳/۰-۹/۱۰۳۰/۱۰۴۸۲/۰۸۲/۰۴۸/۱۷۴/۰۰/۲-
بلژیک۴/۱۵+۲/۱۲+۸/۲+۷/۲+۴/۱۰۴۴/۱۰۴۸۲/۰۸۲/۰۴۸/۱۷۴/۰۵/۰-
بریتانیا۳/۱۱۴-۰/۴۴-۴/۲-۵/۲-۲/۱۰۰۸/۹۹۵۵/۰۵۶/۰۶۷/۰۵۰/۰۹/۲-
کانادا
۵/۴۶+۳/۱۶+۴/۱+۲/۱+۷/۱۲۳۶/۱۱۲۱۷/۱۲۸/۱۱۲/۲۴۳/۱۰۵/۱۲/۱+
دانمارک۸/۹+۵/۱۱+۱/۲+۹/۱+۶/۱۰۵۰/۱۰۶۱۰/۶۰۸/۶۱/۱۱۴۶/۷۴۹/۵۸/۱+
فرانسه
۸/۲۷-۱/۲۴-۷/۰-۵/۰-۹/۱۰۶۰/۱۰۷۸۲/۰۸۲/۰۴۸/۱۷۴/۰۰/۳-
آلمان+۸/۱۹۸۵/۱۱۰+۶/۳+۴/۳+۶/۱۰۴۷/۱۰۴۸۲/۰۸۲/۰۴۸/۱۷۴/۰۵/۳-
ایتالیا۱/۶-۰/۲۶-۳/۱-۵/۱-۵/۷۶۶/۷۶۸۲/۰۸۲/۰۴۸/۱۷۴/۰۴/۴-
ژاپن۴/۱۱۰+۸/۱۶۵+۴/۳+۳/۳+۷/۸۵۵/۸۶۱۱۱۱۱۱۲۰۲۱۳۶۱/۶-
هلند۰/۴۰+۳/۲۸+۷/۳+۶/۳+۹/۱۰۳۹/۱۰۳۸۲/۰۸۲/۰۴۸/۱۷۴/۰۲/۲-
اسپانیا۴/۸۹-۲/۷۵-۴/۵-۵/۵-۲/۷۷۲/۷۷۸۲/۰۸۲/۰۴۸/۱۷۴/۰۵/۰+
سوئد۲/۲۲+۹/۲۷+۷/۶+۲/۶+۸/۹۵۶/۹۹۶۴/۷۴۰/۷۹/۱۳۳۵/۹۸۷/۶۸/۰+
سوییس۰/۷+۲/۴۰+۴/۱۱+۰/۱۱+۳/۱۰۶۹/۱۰۶۲۷/۱۲۶/۱۳۰/۲۵۵/۱۱۴/۱۰/۱-
آمریکا۷/۷۳۰-۷/۷۴۹-۳/۶-۳/۶-۶/۸۴۶/۸۶۸۱/۱۲۲/۱۹۰/۰۱/۴-
منطقه یورو۵/۶۱+۳/۱۰+۳/۰+۲/۰+۵/۱۱۵۰/۱۱۶۸۲/۰۸۲/۰۴۸/۱۷۴/۰۸/۲-

*شاخص موزون تجارت (۱۰۰=۱۹۹۰)