تجارت و ارز به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن 3 الی 5 دسامبر 2005

 

 

جدول تجارت و ارز به
نقل از اکونومیست ( چاپ لندن ، 3 الی 5 دسامبر  2005).

تجارت و ارز


کشور

تراز بازرگانی

(میلیارد ریال )


حساب جاری

 

 

 


نرخ ارز*

           


ارزش واحد پول ملی

درصد مازاد یا

کسری (-)بودجه

 نسبت به برآورد

 محصول

 ناخالص داخلی

سال 2005


12 ماه اخیر

(میلیارد ریال)


نظرسنجی درباره پیش بینی
به نسبت

محصول ناخالص داخلی
(درصد)

 

 


30
نوامبر

 


سال

گذشته


12 ماه اخیر

2005

2006

به یک دلار امریکا

به پوند

به یورو

به 100 ین

30 نوامبر

سال گذشته

استرالیا
1/16-5/43-7/4-3/5-3/1186/11335/129/134/259/113/10/1+

اتریش
9/1-2/0+2/0-3/0-0/1041/10485/075/047/171/00/2-

بلژیک
4/15+2/9+4/2+4/2+5/1046/10485/075/047/171/0nil

بریتانیا
7/116-6/43-2/2-4/2-4/987/10058/052/068/048/01/3-

کانادا
8/48+3/16+6/1+5/1+7/1242/12017/118/102/238/198/03/1+

دانمارک
4/10+0/11+8/2+5/2+0/1066/10632/658/59/1045/728/58/2+

فرانسه
7/27-4/28-0/1-8/0-0/1072/10785/075/047/171/02/3-

آلمان
9/203+6/113+7/3+5/3+8/1049/10485/075/047/171/09/3-

ایتالیا
4/10-8/27-3/1-4/1-6/767/7685/075/047/171/03/4-

ژاپن
2/102+1/111+3/3+3/3+0/814/891201032071415/6-

هلند
8/39+3/44+6/3+6/3+9/1031/10485/075/047/171/06/1-

اسپانیا
9/93-0/79-6/6-6/6-3/773/7785/075/047/171/03/0+

سوئد
8/20+2/24+1/7+5/6+9/938/10108/872/60/1453/975/62/1+

سوییس
1/7+4/51+3/12+7/11+5/1066/10932/114/128/255/110/16/1-

آمریکا
2/753-7/749-5/6-6/6-2/881/8073/118/184/07/3-

منطقه یورو
3/47+4/1+1/0-1/0+4/1157/11885/075/047/171/09/2-

*شاخص موزون تجارت (100=2000)