تجارت و ارز به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن 5 الی 11 نوامبر 2005

 

 

جدول تجارت و ارز به
نقل از اکونومیست ( چاپ لندن ، 5 الی 11 نوامبر  2005).

تجارت و ارز


کشور

تراز بازرگانی

(میلیارد ریال )


حساب جاری

 

 

 


نرخ ارز*

           


ارزش واحد پول ملی

درصد مازاد یا

کسری (-)بودجه

 نسبت به برآورد

 محصول

 ناخالص داخلی

سال 2005


12 ماه اخیر

(میلیارد ریال)


نظرسنجی درباره پیش بینی
به نسبت

محصول ناخالص داخلی
(درصد)

 

 

2
نوامبر

 


سال

گذشته


12 ماه اخیر

2005

2006

به یک دلار امریکا

به پوند

به یورو

به 100 ین

2 نوامبر

سال گذشته

استرالیا
1/16-1/438/4-4/4-8/1164/11335/132/139/263/115/19/0+

اتریش
2/1-3/0-4/0-6/0-1/1049/10383/078/047/171/00/2-

بلژیک
3/16+2/9+8/2+7/2+7/1044/10483/078/047/171/05/0-

بریتانیا
6/1155/234/2-5/2-4/993/9956/054/068/048/09/2-

کانادا
45/6+3/16+6/1+5/1+9/1223/11818/121/110/242/101/12/1+

دانمارک
9/9+7/9+9/2+7/2+1/1065/10619/681/50/1146/730/58/1+

فرانسه
1/27-9/258/0-8/0-3/1079/10683/078/047/171/00/3-

آلمان
2/200+4/110+7/3+5/3+1/1057/10483/078/047/171/05/3-

ایتالیا
8/85/28-4/1-5/1-8/766/7683/078/047/171/04/4-

ژاپن
9/104+7/163+4/3+3/3+1/823/881171062071411/6-

هلند
3/40+3/28+7/3+6/3+2/1048/10383/078/047/171/02/2-

اسپانیا
9/92-9/75-1/6-0/6-4/772/7783/078/047/171/05/0+

سوئد
3/21+9/27+1/7+6/6+0/939/9998/708/72/1463/983/68/0+

سوییس
2/7+4/51+4/11+9/10+3/1075/10828/120/127/254/109/10/1-

آمریکا
4/7377/749-5/6-6/6-8/868/8277/121/186/01/4-

منطقه یورو
4/94+0/6+2/0+2/0+2/1167/11783/078/047/171/08/2-

*شاخص موزون تجارت (100=2000)