تجارت و ارز به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن ۵ الی ۱۱ نوامبر ۲۰۰۵

 

 

جدول تجارت و ارز به
نقل از اکونومیست ( چاپ لندن ، ۵ الی ۱۱ نوامبر  2005).

تجارت و ارز


کشور

تراز بازرگانی

(میلیارد ریال )


حساب جاری

 

 

 


نرخ ارز*

           


ارزش واحد پول ملی

درصد مازاد یا

کسری (-)بودجه

 نسبت به برآورد

 محصول

 ناخالص داخلی

سال ۲۰۰۵


۱۲ ماه اخیر

(میلیارد ریال)


نظرسنجی درباره پیش بینی
به نسبت

محصول ناخالص داخلی
(درصد)

 

 

۲
نوامبر

 


سال

گذشته


۱۲ ماه اخیر

۲۰۰۵

۲۰۰۶

به یک دلار امریکا

به پوند

به یورو

به ۱۰۰ ین

۲ نوامبر

سال گذشته

استرالیا
۱/۱۶-۱/۴۳۸/۴-۴/۴-۸/۱۱۶۴/۱۱۳۳۵۳۲۳۹۶۳۱۵/۱۹/۰+

اتریش
۲/۱-۳/۰-۴/۰-۶/۰-۱/۱۰۴۹/۱۰۳۸۳/۰۷۸۴۷/۱۷۱۰/۲-

بلژیک
۳/۱۶+۲/۹+۸/۲+۷/۲+۷/۱۰۴۴/۱۰۴۸۳/۰۷۸۴۷/۱۷۱۵/۰-

بریتانیا
۶/۱۱۵۵/۲۳۴/۲-۵/۲-۴/۹۹۳۹۵۶۵۴۶۸/۰۴۸۹/۲-

کانادا
۴۵/۶+۳/۱۶+۶/۱+۵/۱+۹/۱۲۲۳/۱۱۸۱۸/۱۲۱۱۰۴۲۰۱۲/۱+

دانمارک
۹/۹+۷/۹+۹/۲+۷/۲+۱/۱۰۶۵/۱۰۶۱۹۸۱۰/۱۱۴۶/۷۳۰۸/۱+

فرانسه
۱/۲۷-۹/۲۵۸/۰-۸/۰-۳/۱۰۷۹/۱۰۶۸۳/۰۷۸۴۷/۱۷۱۰/۳-

آلمان
۲/۲۰۰+۴/۱۱۰+۷/۳+۵/۳+۱/۱۰۵۷/۱۰۴۸۳/۰۷۸۴۷/۱۷۱۵/۳-

ایتالیا
۸/۸۵/۲۸-۴/۱-۵/۱-۸/۷۶۶/۷۶۸۳/۰۷۸۴۷/۱۷۱۴/۴-

ژاپن
۹/۱۰۴+۷/۱۶۳+۴/۳+۳/۳+۱۲۳/۸۸۱۱۷۱۰۶۲۰۷۱۴۱۱/۶-

هلند
۳/۴۰+۳/۲۸+۷/۳+۶/۳+۲/۱۰۴۸/۱۰۳۸۳/۰۷۸۴۷/۱۷۱۲/۲-

اسپانیا
۹/۹۲-۹/۷۵-۱/۶-۰/۶-۴/۷۷۲/۷۷۸۳/۰۷۸۴۷/۱۷۱۵/۰+

سوئد
۳/۲۱+۹/۲۷+۱/۷+۶/۶+۰۳۹/۹۹۹۸۰۸۲۴۶۳۸۳/۶۸/۰+

سوییس
۲/۷+۴/۵۱+۴/۱۱+۹/۱۰+۳/۱۰۷۵/۱۰۸۲۸۲۰۲۷۵۴۰۹۰/۱-

آمریکا
۴/۷۳۷۷/۷۴۹-۵/۶-۶/۶-۸/۸۶۸/۸۲۷۷۲۱۸۶۱/۴-

منطقه یورو
۴/۹۴+۰/۶+۲/۰+۲/۰+۲/۱۱۶۷/۱۱۷۸۳/۰۷۸۴۷/۱۷۱۸/۲-

*شاخص موزون تجارت (۱۰۰=۲۰۰۰)