تجارت و ارز به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن۲۲ الی ۲۸ اکتبر ۲۰۰۵

 

 

جدول تجارت و ارز به
نقل از اکونومیست ( چاپ لندن ،۲۲ الی ۲۸ اکتبر  2005).

تجارت و ارز


کشور

تراز بازرگانی

(میلیارد ریال )


حساب جاری

 

 

 


نرخ ارز*

           


ارزش واحد پول ملی

درصد مازاد یا

کسری (-)بودجه

 نسبت به برآورد

 محصول

 ناخالص داخلی

سال ۲۰۰۵


۱۲ ماه اخیر

(میلیارد ریال)


نظرسنجی درباره پیش بینی
به نسبت

محصول ناخالص داخلی
(درصد)

 

 


۱۹
اکتبر

 


سال

گذشته


۱۲ ماه اخیر

۲۰۰۵

۲۰۰۶

به یک دلار امریکا

به پوند

به یورو

به ۱۰۰ ین

۱۹ اکتبر

سال گذشته

استرالیا
۴/۱۶-۱/۴۳۸/۴-۴/۴-۹/۱۱۷۱/۱۱۲۳۳/۱۳۶/۱۳۵/۲۶۰/۱۱۵/۱۹/۰+

اتریش
۴/۱-nil۴/۰-۶/۰-۱/۱۰۴۹/۱۰۳۸۳/۰۷۹/۰۴۷/۱۷۲/۰۰/۲-

بلژیک
۳/۱۶+۲/۹+۸/۲+۷/۲+۷/۱۰۴۴/۱۰۴۸۳/۰۷۹/۰۴۷/۱۷۲/۰۵/۰-

بریتانیا
۶/۱۱۵۵/۲۳۴/۲-۵/۲-۰/۹۹۷/۹۸۵۷/۰۵۵/۰۶۸/۰۴۹/۰۹/۲-

کانادا
۴۵/۶+۳/۱۶+۶/۱+۵/۱+۴/۱۲۳۷/۱۱۵۱۸/۱۲۴/۱۰۷/۲۴۱/۱۰۲/۱۲/۱+

دانمارک
۹/۹+۷/۹+۹/۲+۷/۲+۸/۱۰۵۴/۱۰۶۲۳/۶۹۰/۵۰/۱۱۴۶/۷۳۹/۵۸/۱+

فرانسه
۱/۲۷-۹/۲۵۸/۰-۸/۰-۳/۱۰۷۹/۱۰۶۸۳/۰۷۹/۰۴۷/۱۷۲/۰۰/۳-

آلمان
۲/۲۰۰+۴/۱۱۰+۷/۳+۵/۳+۱/۱۰۵۷/۱۰۴۸۳/۰۷۹/۰۴۷/۱۷۲/۰۵/۳-

ایتالیا
۸/۸۴/۲۵۴/۱-۵/۱-۸/۷۶۶/۷۶۸۳/۰۷۹/۰۴۷/۱۷۲/۰۴/۴-

ژاپن
۹/۱۰۴+۷/۱۶۳+۴/۳+۳/۳+۲/۸۳۳/۸۷۱۱۶۱۰۸۲۰۴۱۳۸۱/۶-

هلند
۳/۴۰+۳/۲۸+۷/۳+۶/۳+۲/۱۰۴۸/۱۰۳۸۳/۰۷۹/۰۴۷/۱۷۲/۰۲/۲-

اسپانیا
۶/۹۰۲/۷۵-۱/۶-۰/۶-۴/۷۷۲/۷۷۸۳/۰۷۹/۰۴۷/۱۷۲/۰۵/۰+

سوئد
۴/۲۱+۹/۲۷+۱/۷+۶/۶+۶/۹۴۹/۹۹۸۹/۷۱۹/۷۹/۱۳۴۶/۹۸۳/۶۸/۰+

سوییس
۰/۷+۴/۵۱+۴/۱۱+۹/۱۰+۳/۱۰۶۹/۱۰۷۳۰/۱۲۲/۱۲۸/۲۵۵/۱۱۲/۱۰/۱-

آمریکا
۴/۷۳۷۷/۷۴۹-۵/۶-۶/۶-۶/۸۶۴/۸۴۷۶/۱۲۰/۱۸۷/۰۱/۴-

منطقه یورو
۳/۵۴+۳/۱۰+۲/۰+۲/۰+۶/۱۱۵۵/۱۱۷۸۳/۰۷۹/۰۴۷/۱۷۲/۰۸/۲-

*شاخص موزون تجارت (۱۰۰=۲۰۰۰)