تجارت و ارز به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن22 الی 28 اکتبر 2005

 

 

جدول تجارت و ارز به
نقل از اکونومیست ( چاپ لندن ،22 الی 28 اکتبر  2005).

تجارت و ارز


کشور

تراز بازرگانی

(میلیارد ریال )


حساب جاری

 

 

 


نرخ ارز*

           


ارزش واحد پول ملی

درصد مازاد یا

کسری (-)بودجه

 نسبت به برآورد

 محصول

 ناخالص داخلی

سال 2005


12 ماه اخیر

(میلیارد ریال)


نظرسنجی درباره پیش بینی
به نسبت

محصول ناخالص داخلی
(درصد)

 

 


19
اکتبر

 


سال

گذشته


12 ماه اخیر

2005

2006

به یک دلار امریکا

به پوند

به یورو

به 100 ین

19 اکتبر

سال گذشته

استرالیا
4/16-1/438/4-4/4-9/1171/11233/136/135/260/115/19/0+

اتریش
4/1-nil4/0-6/0-1/1049/10383/079/047/172/00/2-

بلژیک
3/16+2/9+8/2+7/2+7/1044/10483/079/047/172/05/0-

بریتانیا
6/1155/234/2-5/2-0/997/9857/055/068/049/09/2-

کانادا
45/6+3/16+6/1+5/1+4/1237/11518/124/107/241/102/12/1+

دانمارک
9/9+7/9+9/2+7/2+8/1054/10623/690/50/1146/739/58/1+

فرانسه
1/27-9/258/0-8/0-3/1079/10683/079/047/172/00/3-

آلمان
2/200+4/110+7/3+5/3+1/1057/10483/079/047/172/05/3-

ایتالیا
8/84/254/1-5/1-8/766/7683/079/047/172/04/4-

ژاپن
9/104+7/163+4/3+3/3+2/833/871161082041381/6-

هلند
3/40+3/28+7/3+6/3+2/1048/10383/079/047/172/02/2-

اسپانیا
6/902/75-1/6-0/6-4/772/7783/079/047/172/05/0+

سوئد
4/21+9/27+1/7+6/6+6/949/9989/719/79/1346/983/68/0+

سوییس
0/7+4/51+4/11+9/10+3/1069/10730/122/128/255/112/10/1-

آمریکا
4/7377/749-5/6-6/6-6/864/8476/120/187/01/4-

منطقه یورو
3/54+3/10+2/0+2/0+6/1155/11783/079/047/172/08/2-

*شاخص موزون تجارت (100=2000)