تجارت و ارز به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن۸ الی ۱۴ اکتبر ۲۰۰۵

 

 

جدول تجارت و ارز به
نقل از اکونوميست ( چاپ لندن ،۸
الی ۱۴ اکتبر  2005).

تجارت و ارز

کشور
تراز بازرگانی

(میلیارد ریال )


حساب جاری

 

 

 


نرخ ارز*

           


ارزش واحد پول ملی

درصد مازاد یا

کسری (-)بودجه

 نسبت به برآورد

 محصول

 ناخالص داخلی

سال ۲۰۰۵


۱۲ ماه اخیر

(میلیارد ریال)

نظرسنجی درباره پیش بینی
به نسبت

محصول ناخالص داخلی
(درصد)

 

 

۵
اکتبر

 


سال

گذشته


۱۲ ماه اخیر

۲۰۰۵
۲۰۰۶به یک
دلار امریکا

به پوند

به یورو

به ۱۰۰ ین

۵اکتبر

سال گذشته
استرالیا ۴/۱۶-۱/۴۳۸/۴-۴/۴-۵/۱۱۸۱/۱۱۲۳۲/۱۳۸/۱۳۳/۲۵۸/۱۱۶/۱۹/۰+
اتریش۴/۱-nil۴/۰-۶/۰-۹/۱۰۳۰/۱۰۴۸۴/۰۸۱/۰۴۷/۱۷۳/۰۰/۲-
بلژیک۴/۱۵+۲/۹+۸/۲+۷/۲+۴/۱۰۴۴/۱۰۴۸۴/۰۸۱/۰۴۷/۱۷۳/۰۵/۰-
بریتانیا۳/۱۱۴-۵/۲۳۴/۲-۵/۲-۰/۹۹۷/۹۸۵۷/۰۵۶/۰۶۸/۰۵۰/۰۹/۲-
کانادا
۵/۴۶+۳/۱۶+۶/۱+۵/۱+۸/۱۲۲۸/۱۱۴۱۸/۱۲۶/۱۰۸/۲۴۱/۱۰۴/۱۲/۱+
دانمارک۸/۹+۵/۱۱+۹/۲+۷/۲+۵/۱۰۵۱/۱۰۶۲۴/۶۰۵/۶۰/۱۱۴۶/۷۴۸/۵۸/۱+
فرانسه
۸/۲۷-۱/۲۴-۸/۰-۸/۰-۹/۱۰۶۰/۱۰۷۸۴/۰۸۱/۰۴۷/۱۷۳/۰۰/۳-
آلمان۸/۱۹۸+۵/۱۱۰+۷/۳+۵/۳+۶/۱۰۴۷/۱۰۴۸۴/۰۸۱/۰۴۷/۱۷۳/۰۵/۳-
ایتالیا۰/۷۰/۲۶-۴/۱-۵/۱-۵/۷۶۶/۷۶۸۴/۰۸۱/۰۴۷/۱۷۳/۰۴/۴-
ژاپن۴/۱۱۰+۸/۱۶۵+۴/۳+۳/۳+۶/۸۴۹/۸۵۱۱۴۱۱۱۲۰۱۱۳۶۱/۶-
هلند۰/۴۰+۳/۲۸+۷/۳+۶/۳+۹/۱۰۳۹/۱۰۳۸۴/۰۸۱/۰۴۷/۱۷۳/۰۲/۲-
اسپانیا۶/۹۰۲/۷۵-۱/۶-۰/۶-۲/۷۷۲/۷۷۸۴/۰۸۱/۰۴۷/۱۷۳/۰۵/۰+
سوئد۴/۲۱+۹/۲۷+۱/۷+۶/۶+۱/۹۶۹/۹۹۷۸/۷۳۴/۷۷/۱۳۳۰/۹۸۳/۶۸/۰+
سوییس۰/۷+۴/۵۱+۴/۱۱+۹/۱۰+۳/۱۰۶۵/۱۰۶۳۰/۱۲۶/۱۲۸/۲۵۵/۱۱۴/۱۰/۱-
آمریکا۷/۷۳۰-۷/۷۴۹-۵/۶-۶/۶-۴/۸۶۳/۸۶۷۶/۱۲۰/۱۸۸/۰۱/۴-
منطقه یورو۳/۵۴+۳/۱۰+۲/۰+۲/۰+۰/۱۱۵۷/۱۱۶۸۴/۰۸۱/۰۴۷/۱۷۳/۰۸/۲-

*شاخص موزون تجارت (۱۰۰=۲۰۰۰)