تا سال ۲۰۲۵ ایران با چهار رده تنزل هشتمین تولید کنننده نفت در جهان می شود

مركز مطالعات بين
المللي و استراتژيك «سي.اس.آي.اس» پيش بيني كرد: ايران كه در حال حاضر چهارمين كشور
بزرگ توليد كننده نفت در جهان است، در سال ۲۰۲۵ ميلادي با چهار رده تنزل به هشتمين
كشور توليد كننده نفت در جهان تبديل مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري
فارس، مركز مطالعات بين المللي و استراتژيك «سي.اس.آي.اس» در تازه ترين گزارش خود
اعلام كرد: ظرفيت توليد نفت ايران در سال ۲۰۱۰ ميلادي در سطح كنوني ۴ ميليون بشكه
در روز حفظ خواهد شد و اين رقم در سال ۲۰۱۵ ميلادي به ۳/۴ ميليون بشكه در روز
افزايش خواهد يافت.
بنابراين گزارش، ظرفيت توليد نفت ايران در سالهاي ۲۰۲۰ و ۲۰۲۵ ميلادي به ترتيب به
۷/۴ ميليون بشكه و ۹/۴ ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت.
در حال حاضر كشورهاي عربستان سعودي، روسيه و آمريكا به ترتيب در رده هاي اول تا سوم
بزرگترين توليد كننده نفت در جهان قرار دارند و ايران جايگاه چهارم را در اختيار
خود دارد.
اين در حالي است كه مركز مطالعات بين المللي و استراتژيك پيش بيني كرد، طي ۲۰ سال
آينده ظرفيت توليد نفت كشورهاي عراق، كويت، امارات و ونزوئلا از ايران بيشتر شود و
هر يك از اين كشورها در سال ۲۰۲۵ به ترتيب روزانه ۶/۶ ميليون بشكه، ۵ ميليون بشكه،
۲/۵ ميليون بشكه و ۶/۵ ميليون بشكه نفت توليد كنند و ظرفيت توليد نفت كانادا نيز در
سال ۲۰۲۵ ميلادي با ايران برابر شده و به ۹/۴ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.
اين گزارش حاكي است: تا سال ۲۰۲۵ ميلادي ظرفيت توليد نفت كشورهاي عربستان سعودي به
۵/۲۲ ميليون بشكه، روسيه ۳/۱۷ ميليون بشكه و آمريكا ۶/۸ ميليون بشكه افزايش يابد.

بنابراين گزارش، تا سال ۲۰۲۵ ميلادي ، ظرفيت توليد نفت كشورهاي حوزه خليج فارس به
۴۵ ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت و توليد روزانه اوپك نيز از ۳۰ ميليون
بشكه فعلي به ۵/۶۱ ميليون بشكه در روز تا سال ۲۰۲۵ ميلادي افزايش خواهد يافت.
مركز مطالعات بين المللي و استراتژيك پيش بيني كرد، توليد روزانه نفت در جهان در
سال ۲۰۲۵ ميلادي به ۱۲۶ ميليون بشكه در روز افزايش يابد.
عربستان سعودي با توليد روزانه ده ميليون و ۶۰ هزار بشكه در روز بزرگترين توليد
كننده نفت جهان است و كشورهاي روسيه با توليد ۱۴/۹ ميليون بشكه در روز و آمريكا با
۷۴/۸ ميليون بشكه در روز رتبه‌هاي دوم و سوم جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
كشورهاي مكزيك ، چين و نروژ نيز در حال حاضر به ترتيب روزانه ۸۷/۳ ميليون بشكه
،۵۸/۳ ميليون بشكه و ۳/۳ ميليون بشكه نفت توليد مي‌كنند و رتبه‌هاي پنجم تا هفتم
جهان را دارند.
بر اساس اين گزارش ، كانادا، ونزوئلا و امارات متحده عربي نيز با توليد روزانه ۱۵/۳
ميليون بشكه، ۸۴/۲ مليون بشكه و ۸/۲ ميليون بشكه در رتبه‌هاي هشتم تا دهم قرار
دادند.