تا سال 2025 ایران با چهار رده تنزل هشتمین تولید کنننده نفت در جهان می شود

مركز مطالعات بين
المللي و استراتژيك «سي.اس.آي.اس» پيش بيني كرد: ايران كه در حال حاضر چهارمين كشور
بزرگ توليد كننده نفت در جهان است، در سال 2025 ميلادي با چهار رده تنزل به هشتمين
كشور توليد كننده نفت در جهان تبديل مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري
فارس، مركز مطالعات بين المللي و استراتژيك «سي.اس.آي.اس» در تازه ترين گزارش خود
اعلام كرد: ظرفيت توليد نفت ايران در سال 2010 ميلادي در سطح كنوني 4 ميليون بشكه
در روز حفظ خواهد شد و اين رقم در سال 2015 ميلادي به 3/4 ميليون بشكه در روز
افزايش خواهد يافت.
بنابراين گزارش، ظرفيت توليد نفت ايران در سالهاي 2020 و 2025 ميلادي به ترتيب به
7/4 ميليون بشكه و 9/4 ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت.
در حال حاضر كشورهاي عربستان سعودي، روسيه و آمريكا به ترتيب در رده هاي اول تا سوم
بزرگترين توليد كننده نفت در جهان قرار دارند و ايران جايگاه چهارم را در اختيار
خود دارد.
اين در حالي است كه مركز مطالعات بين المللي و استراتژيك پيش بيني كرد، طي 20 سال
آينده ظرفيت توليد نفت كشورهاي عراق، كويت، امارات و ونزوئلا از ايران بيشتر شود و
هر يك از اين كشورها در سال 2025 به ترتيب روزانه 6/6 ميليون بشكه، 5 ميليون بشكه،
2/5 ميليون بشكه و 6/5 ميليون بشكه نفت توليد كنند و ظرفيت توليد نفت كانادا نيز در
سال 2025 ميلادي با ايران برابر شده و به 9/4 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.
اين گزارش حاكي است: تا سال 2025 ميلادي ظرفيت توليد نفت كشورهاي عربستان سعودي به
5/22 ميليون بشكه، روسيه 3/17 ميليون بشكه و آمريكا 6/8 ميليون بشكه افزايش يابد.

بنابراين گزارش، تا سال 2025 ميلادي ، ظرفيت توليد نفت كشورهاي حوزه خليج فارس به
45 ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت و توليد روزانه اوپك نيز از 30 ميليون
بشكه فعلي به 5/61 ميليون بشكه در روز تا سال 2025 ميلادي افزايش خواهد يافت.
مركز مطالعات بين المللي و استراتژيك پيش بيني كرد، توليد روزانه نفت در جهان در
سال 2025 ميلادي به 126 ميليون بشكه در روز افزايش يابد.
عربستان سعودي با توليد روزانه ده ميليون و 60 هزار بشكه در روز بزرگترين توليد
كننده نفت جهان است و كشورهاي روسيه با توليد 14/9 ميليون بشكه در روز و آمريكا با
74/8 ميليون بشكه در روز رتبه‌هاي دوم و سوم جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
كشورهاي مكزيك ، چين و نروژ نيز در حال حاضر به ترتيب روزانه 87/3 ميليون بشكه
،58/3 ميليون بشكه و 3/3 ميليون بشكه نفت توليد مي‌كنند و رتبه‌هاي پنجم تا هفتم
جهان را دارند.
بر اساس اين گزارش ، كانادا، ونزوئلا و امارات متحده عربي نيز با توليد روزانه 15/3
ميليون بشكه، 84/2 مليون بشكه و 8/2 ميليون بشكه در رتبه‌هاي هشتم تا دهم قرار
دادند.