تازه‌ترین گزارش درباره رشد اقتصاد جهان

هر سه ماه يك بار
مجله اقتصادي اكونوميست نظرسنجي از تعدادي از تحليلگران درباره وضعيت رشد اقتصادي
به عمل مي‌آورد.

 به گزارش روزنامه
دنیای اقتصاد ، نظرسنجي اين فصل اكونوميست درباره رشد و موازنه تجاري در 25اقتصاد
نوظهور مي‌باشد.

 پيش‌بيني كنندگان
اكونوميست در مقايسه با ماه فوريه خيلي خوش‌بين بوده‌اند و پيش‌بيني كرده‌اند كه در
14كشور توليد ناخالص داخلي افزايش خواهد داشت و فقط در 6كشور كاهش پيدا مي‌كند.
آنها به طور خالص در مورد آرژانتين خوش‌بين بوده‌اند و پيش‌بيني رشد

6.7درصدي
براي اين كشور كرده‌اند. سه ماه قبل آنها انتظار داشتند كه آرژانتين فقط

5.3درصد
افزايش خواهد شد.

 اين نظرسنجي براي
چين رشد
8.7درصدي
را پيش بيني كرده است. اين در حالي است كه سازمان توسعه و همكاري اقتصادي در
برآوردهاي شش ماه خود اعلام كرد سرعت رشد اقتصادي آمريكا كاهش خواهد يافت و افزايش
بهاي كالاهاي مصرفي سرعت خواهد گرفت كه اين مساله افزايش نرخ بهره را در كوتاه مدت
ايجاب مي‌كند.

 به گزارش خبرگزاري
فرانسه از پاريس به گفته سازمان توسعه و همكاري اقتصادي ميانگين سالانه رشد اقتصادي
آمريكا كه در سال2004،
4.4درصد
بود احتمالا در سال2005 در سطح
3.6درصد
خواهد بود و در سال آينده نيز به
3.3درصد
كاهش خواهد يافت.

 هر چند كه براي
جلوگيري از فشارهاي تورمي نرخ بهره در كوتاه مدت بايد افزايش يابد نرخ‌هاي بهره
بلند مدت نيز بايد افزايش يابد تا موجب توقف افزايش بهاي كالاهاي غير منقول و حتي
كاهش بهاي آنها شود.