تازه‌ترین گزارش درباره رشد اقتصاد جهان

هر سه ماه يك بار
مجله اقتصادي اكونوميست نظرسنجي از تعدادي از تحليلگران درباره وضعيت رشد اقتصادي
به عمل مي‌آورد.

 به گزارش روزنامه
دنیای اقتصاد ، نظرسنجي اين فصل اكونوميست درباره رشد و موازنه تجاري در ۲۵اقتصاد
نوظهور مي‌باشد.

 پيش‌بيني كنندگان
اكونوميست در مقايسه با ماه فوريه خيلي خوش‌بين بوده‌اند و پيش‌بيني كرده‌اند كه در
۱۴كشور توليد ناخالص داخلي افزايش خواهد داشت و فقط در ۶كشور كاهش پيدا مي‌كند.
آنها به طور خالص در مورد آرژانتين خوش‌بين بوده‌اند و پيش‌بيني رشد

۶.۷درصدي
براي اين كشور كرده‌اند. سه ماه قبل آنها انتظار داشتند كه آرژانتين فقط

۵.۳درصد
افزايش خواهد شد.

 اين نظرسنجي براي
چين رشد
۸.۷درصدي
را پيش بيني كرده است. اين در حالي است كه سازمان توسعه و همكاري اقتصادي در
برآوردهاي شش ماه خود اعلام كرد سرعت رشد اقتصادي آمريكا كاهش خواهد يافت و افزايش
بهاي كالاهاي مصرفي سرعت خواهد گرفت كه اين مساله افزايش نرخ بهره را در كوتاه مدت
ايجاب مي‌كند.

 به گزارش خبرگزاري
فرانسه از پاريس به گفته سازمان توسعه و همكاري اقتصادي ميانگين سالانه رشد اقتصادي
آمريكا كه در سال۲۰۰۴،
۴.۴درصد
بود احتمالا در سال۲۰۰۵ در سطح
۳.۶درصد
خواهد بود و در سال آينده نيز به
۳.۳درصد
كاهش خواهد يافت.

 هر چند كه براي
جلوگيري از فشارهاي تورمي نرخ بهره در كوتاه مدت بايد افزايش يابد نرخ‌هاي بهره
بلند مدت نيز بايد افزايش يابد تا موجب توقف افزايش بهاي كالاهاي غير منقول و حتي
كاهش بهاي آنها شود.