بورس تهران از نظر افزایش سرمایه بین 17 بازار بورس آسیا و اقیانوسیه دهم شد

سرمایه بازار بورس
تهران در ماه نوامبر 2005 (آبان – آذر) با دو درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 75/35
میلیارد دلار رسید و بدین ترتیب این بازار از نظر افزایش سرمایه در میان 17 بازار
بورس آسیا- اقیانوسیه رتبه دهم را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از فدراسیون جهانی بورس، سرمایه بازار بورس تهران در ماه نوامبر 2005
(آبان – آذر) با دو درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 75/35 میلیارد دلار رسید.
سرمایه بورس تهران در ماه اکتبر 03/35 میلیارد دلار اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش در میان 17 بازار سهام آسیا- اقیانوسیه، بازار بورس تهران از نظر
افزایش سرمایه در ماه نوامبر 2005 نسبت به ماه قبل رتبه دهم را به دست آورده است.

بازار بورس کره در این ماه با رشد 21 درصدی در سرمایه خود مواجه شد و بدین ترتیب
رتبه نخست از این نظر را در میان بورس های آسیا و اقیانوسیه کسب کرد.
پس از بورس کره بازار بورس بمبئی با رشد 9 درصدی و بورس تایوان با رشد 8 درصدی به
ترتیب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
بازار بورس کولومبو نیز با کاهش 9 درصدی در سرمایه خود بیشترین کاهش سرمایه را در
میان بورس های آسیا و اقیانوسیه در ماه نوامبر 2005 داشته است.
بر اساس این گزارش علی‌رغم رشد 2 درصدی سرمایه بورس تهران در ماه نوامبر نسبت به
ماه قبل، سرمایه بورس تهران در این ماه به میزان 5/21 درصد کمتر از ماه نوامبر سال
2004 می‌باشد.