بهره‌برداری طرح‌های صدرا در سال آینده

شرکت صنعتی دریایی ایران طرح‌های قطب صنعتی بوشهر با برآورد سرمایه‌گذاری به مبلغ 550‌میلیارد ریال و 59‌درصد پیشرفت کار و ساخت بارج لوله‌گذار با برآورد سرمایه‌گذاری به مبلغ 250میلیارد ریال و 92درصد پیشرفت کار را در دست اجرا دارد که در سال 84 به بهره‌برداری می‌رسد.
بنابر اطلاعیه سازمان بورس اوراق بهادار تهران، این شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم خود را برای سال مالی منتهی به پایان 83 با سرمایه 940 هزارمیلیون ریال مبلغ یک هزار و 77 ریال به طور خالص اعلام کرد که در 9 ماهه 78درصد آن را محقق کرده است.
همچنین پیش‌بینی عملکرد صنعتی دریایی ایران برای سال مالی مذکور نسبت به عملکرد واقعی سال مالی قبل از 32درصد افزایش فروش، 21درصد افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته، 83‌درصد افزایش سود عملیاتی و 78درصد افزایش سود پس از کسر مالیات برخوردار خواهد بود.(دنیای اقتصاد 19/12/83)