بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 7/41 درصد اعلام شد

بر اساس نتایج طرح
آمارگیری نیروی کار در فصل بهار سال 1384 نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) در کل
کشور 7/41، درصد در بین مردان 0/65 درصد و در بین زنان 8/17 درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از روابط عمومی مرکز آمار ایران این شاخص در مناطق شهری و روستایی به
ترتیب 6/39 درصد و 9/45 درصد بوده است.
همچنین نتایج نشان می دهد که در بین استان های کشور استان گیلان با 4/48 درصد و
استان های بوشهر و هرمزگان با 7/33 درصد به ترتیب بالاترین و پایین ترین نرخ مشارکت
اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین نتایج طرح حاکی از آن است که نرخ بیکاری در کل کشور در فصل بهار سال 84 به
میزان 9*11 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان و زنان به ترتیب 3/10 درصد و 0/18
درصد و در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 6/14 درصد و 2/7 درصد بوده است. در بین
استان های کشور استان آذربایجان شرقی با 6/5 درصد پایین ترین و استان کرمان با 4/16
درصد بالاترین نرخ بیکاری را داشته‌اند