بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور ۷/۴۱ درصد اعلام شد

بر اساس نتایج طرح
آمارگیری نیروی کار در فصل بهار سال ۱۳۸۴ نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) در کل
کشور ۷/۴۱، درصد در بین مردان ۰/۶۵ درصد و در بین زنان ۸/۱۷ درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از روابط عمومی مرکز آمار ایران این شاخص در مناطق شهری و روستایی به
ترتیب ۶/۳۹ درصد و ۹/۴۵ درصد بوده است.
همچنین نتایج نشان می دهد که در بین استان های کشور استان گیلان با ۴/۴۸ درصد و
استان های بوشهر و هرمزگان با ۷/۳۳ درصد به ترتیب بالاترین و پایین ترین نرخ مشارکت
اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین نتایج طرح حاکی از آن است که نرخ بیکاری در کل کشور در فصل بهار سال ۸۴ به
میزان ۹*۱۱ درصد بوده است. این شاخص در بین مردان و زنان به ترتیب ۳/۱۰ درصد و ۰/۱۸
درصد و در مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۶/۱۴ درصد و ۲/۷ درصد بوده است. در بین
استان های کشور استان آذربایجان شرقی با ۶/۵ درصد پایین ترین و استان کرمان با ۴/۱۶
درصد بالاترین نرخ بیکاری را داشته‌اند