برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مقررات مالیاتی در وبانک

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مقررات مالیاتی در وبانک

دوره آموزشی آشنایی با مقررات مالیاتی در گروه توسعه ملی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی دوره آموزشی آشنایی با مقررات مالیاتی در این شرکت در روز یکشنبه مورخ ١۴٠١/٠٧/١٧برای کارشناسان و مدیران بخشهای حسابرسی داخلی و مالی–حسابداری برگزار شد.
این دوره آموزشی که به همت واحد آموزش برقرار شد، مورد استقبال و حضور کارشناسان و مدیران شرکت اصلی و شرکت های تابعه گروه توسعه ملی قرار گرفت.
این کارگاه آموزشی، اولین جلسه از سلسله کارگاههای آموزشی آتی مهارتافزایی و بهبود دانش در محیطکار گروه توسعه ملی بود.