برنامه های «وبانک» برای شرکت های زیرمجموعه

بورس 24: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در خصوص شرکت های زیر گروه خود از جمله سیدکو، وبشهر ، بارز و … برنامه های بازار گردانی و بعضا فروش در دستور کار دارد.
فرهاد حنیفی، مدیر عامل سرمایه گذاری گروه توسعه ملی درخصوص پذیرش سهام شفادارو یکی از شرکت های زیر مجموعه “وبانک” به خبرنگار بورس 24 گفت: پذیرش شفادارو برای ورود به بازار سرمایه در دستور کار قرار دارد و در حال پیگیری است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک - دکتر فرهاد حنیفی
وی ادامه داد: همچنین در خصوص انتقال داخلی بین گروه های درون بانک ملی قرار شده، به بعد از کشف قیمت موکول گردد.
حنیفی با اشاره به نحوه حمایت از سیدکو در خصوص برنامه های سهامدار عمده برای این سهم اذعان داشت: به محص ثبت صندوق بازارگردانی گروه توسعه ملی در اداره ثبت شرکت ها، بازارسازی سهام سیدکو را در چارچوب این ساختار و در ابعاد گسترده تری ادامه خواهد یافت.
مدیر عامل “وبانک” افزود: امیدواریم تا چند روز آینده مجوز نهایی بازارسازی توسط صندوق بازارگردانی صادر گردد.
از این مقام مسئول درخصوص فروش سهام “وبشهر” و بارز پرسیدیم که تصریح کرد: در بحث فروش توسعه صنایع بهشهر ، دو سه شرکت متقاضی خرید هستند و در حال مذاکره هستیم. البته نتیجه این مذاکره هنوز مشخص نیست.
حنیفی ادامه داد: در مورد سهام بارز هنوز مراجعه ای نداشته ایم و خودمان به چند شرکت و سازمان مختلف پیشنهاداتی ارائه کرده ایم که منتظر جواب هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که ماجرای بلوک سینا فرآیند در این ترانسفو به کجا رسید و آیا فروش مجددی از سوی سازمان خصوصی سازی در دستور کار است؟ گفت: در خصوص این موضوع اطلاعی ندارم و چیزی نشنیده ام. از آنجایی که آینده پویا مالک قانونی 28درصد آن است و چون طی دومرحله مزایده اتفاقی نیفتاد سازمان خصوصی سازی ممکن است شرکت مذکور را به مالک حقیقی برگرداند.