برنامه سه ماهه بورس برای تصویب به شورای بورس ارائه می‌شود

   
به گزارش ایران بورس ، برنامة سه ماهة
بورس که پيش از اين به تصويب کميتة ريسک رسيده بود به اطلاع مديران عامل شرکت‌های
کارگزاری و شرکت‌های سرمايه‌گذاری رسانده شد. طی جلسه‌ای که بعدازظهر روز یکشنبه
 با حضور مديران سازمان بورس و مديران عامل شرکت‌های سرمايه‌گذاری و شرکت‌های
کارگزاری برگزار شد برنامة سه‌ماهة بورس به اطلاع حاضران رسانده شد.

اين برنامه که پيش از
اين نيز طی جلسه مقدماتی با مديران عامل شرکت‌های سرمايه‌گذاری و کارگزاران بررسی
شده بود با هدف غلبه بر تنش‌های کوتاه‌مدت و ايجاد آرامش در بازار طی دورة گذار سه
ماهة آتی تدوين شده است.


در اين برنامه، شيوه‌های بسط عرضه، تحديد تقاضا، نظارت بر بازار،
مقابله با شايعات در بازار و روش‌های مطلوب اطلاع‌رسانی در دورة گذار کنونی تدوين
شده است. بر اساس تصميم اتخاذ شده در نشست عصر گذشته، اين برنامه به منظور تصويب
نهايی به شورای بورس ارائه می‌شود.