برای سرمایه گذاری بانکها در صنعت کشتیرانی مانعی وجود ندارد

مديرعامل بانك ملي
ايران گفت: به دليل محدوديت بانكها در تأمين تسهيلات ارزي شاهد مشاركت حداقلي اين
موسسات در صنعت كشتيراني هستيم.

به گزارش شبكه
اطلاع رساني مانا ولي الله سيف، ضمن تأكيد بر اين كه براي مشاركت بانكها در سرمايه
گذاري صنعت كشتيراني و كشتي سازي مانعي وجود ندارد، درباره چرايي محدوديت اينگونه
سرمايه گذاري ها گفت:‌عزم و اراده بانكها در كنار امكانات حساب ذخيره ارزي شرايط
مشاركت بانكها را در صنعت كشتيراني فراهم كرده ست. اما چون بانك ها ما داراي منابع
ريالي بوده و براي تأمين تسهيلات مورد نياز ارزي با محدوديت هاي مواجه هستند كمتر
شاهد حضور اين موسسات در صنايع دريايي هستيم.
وي با بيان اين كه بانك ملي همواره از فرصت هاي سرمايه گذاري در اين بخش به خوبي
استفاده كرده است اضافه كرد: شناختي كه از نظام بانكي وجود دارد مويد اين مطلب است
كه سيستم بانكي كشور از امكان جذب نيروي متخصص و با تجربه برخوردار است. در واقع
اگر در گذشته نظام بانكي ما در سطح وسيع به سرمايه گذاري ها در اين بخش رغبتي نشان
نداده به دليل عدم وجود نيروي متخصص و نا‌آشنا به صنعت كشتيراني و كشتي سازي نيست،
بلكه اين مسئله ناشي از ماهيت نياز ارزي بوده است.
وي در ادامه با تأكيد بر اين كه تمايل سرمايه گذاري موسسات اعتباري در صنعت
كشتيراني اقدام بانك ملي در سرمايه گذاري ساخت ۱۶ فروند كشتي فله بر اقيانوس پيماي
پاناماكس را زمينه ساز حركت و رقابت ديگر بانكها در اين زمينه دانست و گفت: با توجه
به آنكه نظام بانكي ما در يك فضاي رقابتي فعاليت مي كند مسلما اين اقدام بانك ملي
زمينه حركت و مشاركت ساير بانكها را در صنايع دريايي كشور فراهم مي كند.