براساس گزارش بانک مرکزی بیشترین کاهش ارزش افزوده در سال 83 به بخش نفت تعلق داشت

در حالي كه بخش نفت در
سال 1382 بيش از 9/12 درصد ارزش افزوده ايجاد نموده بود، ميزان ارزش افزوده اين بخش
در سال 1383 به 6/2 درصد كاهش يافته است.

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از بانك مركزي، براساس قيمتهاي پايه سال 1376 در ميان بخشهاي اقتصادي
كشور، ساختمان تنها بخشي بوده است كه ارزش افزوده منفي توليد نموده است در سال 1383
بخش ساختمان و مسكن منفي 9/5 درصد ارزش منفي توليد نموده است.
براساس همين گزارش، بيشترين ارزش افزوده ايجاد شده با 9/11 درصد متعلق به بخش معدن
بوده است و پس از آن بخش صنعت با 1/8 درصد بالاترين ارزش افزوده توليد شده را در
اختيار داشته است. همچنين بخش خدمات 8/4 درصد و بخش كشاورزي 2/2 درصد ارزش افزوده
داشته است.
در مجموع در سال 1383 به قيمت‌هاي پايه سال 1376 معادل 351 هزار و 634 ميليارد ريال
ارزش افزوده در بخشهاي غير نفتي ايجاد شده كه به طور متوسط از رشدي 1/5 درصدي حكايت
دارد.
در همين خصوص بيشترين ارزش افزوده توليد شده با 205 هزار و 913 ميليارد ريال متعلق
به بخش خدمات بوده است.