براساس گزارش بانک مرکزی بیشترین کاهش ارزش افزوده در سال ۸۳ به بخش نفت تعلق داشت

در حالي كه بخش نفت در
سال ۱۳۸۲ بيش از ۹/۱۲ درصد ارزش افزوده ايجاد نموده بود، ميزان ارزش افزوده اين بخش
در سال ۱۳۸۳ به ۶/۲ درصد كاهش يافته است.

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از بانك مركزي، براساس قيمتهاي پايه سال ۱۳۷۶ در ميان بخشهاي اقتصادي
كشور، ساختمان تنها بخشي بوده است كه ارزش افزوده منفي توليد نموده است در سال ۱۳۸۳
بخش ساختمان و مسكن منفي ۹/۵ درصد ارزش منفي توليد نموده است.
براساس همين گزارش، بيشترين ارزش افزوده ايجاد شده با ۹/۱۱ درصد متعلق به بخش معدن
بوده است و پس از آن بخش صنعت با ۱/۸ درصد بالاترين ارزش افزوده توليد شده را در
اختيار داشته است. همچنين بخش خدمات ۸/۴ درصد و بخش كشاورزي ۲/۲ درصد ارزش افزوده
داشته است.
در مجموع در سال ۱۳۸۳ به قيمت‌هاي پايه سال ۱۳۷۶ معادل ۳۵۱ هزار و ۶۳۴ ميليارد ريال
ارزش افزوده در بخشهاي غير نفتي ايجاد شده كه به طور متوسط از رشدي ۱/۵ درصدي حكايت
دارد.
در همين خصوص بيشترين ارزش افزوده توليد شده با ۲۰۵ هزار و ۹۱۳ ميليارد ريال متعلق
به بخش خدمات بوده است.