بدهی داخلی دولت ایران در سال جاری میلادی ۲۴درصد کاهش یافت

 صندوق
بین المللی پول اعلام کرد: دیون داخلی دولت ایران در سال ۲۰۰۵ با ۲۴ درصد کاهش نسبت
به سال قبل به ۳/۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از صندوق بین المللی پول، دیون داخلی دولت ایران در سال ۲۰۰۴ معادل ۵/۹
درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود که این رقم در سال ۲۰۰۵ با کاهش ۲۴درصدی به
۳/۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید.
بر اساس این گزارش دولت ایران از نظر بدهی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی در
میان ۲۴ کشور آس
یای
مرکزی و خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه ۱۲ قرار گرفته است.
در این منطقه دولت لبنان با بدهی داخلی ۷۸ درصدی خود به عنوان بدهکارترین دولت
منطقه به نهادهای داخلی خود شناخته شده است و پس از آن کشورهای مصر و مراکش با
ارقام ۷۶ و ۵۵ درصدی به ترتیب در مراتب بعدی قرار دارند.
جمهوری آذربایجان کمترین بدهی داخلی را در میان کشورهای منطقه در سال ۲۰۰۵ دارا
بوده است. بدهی داخلی دولت آذربایجان در این سال معادل ۳/۰ درصد کل تولید ناخالص
داخلی این کشور بوده است.
بر اساس این گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است بدهی داخلی دولت ایران
در سال ۲۰۰۶ به ۹/۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران برسد که نسبت به سال ۲۰۰۵ بیش از
۲۰ درصد کاهش خواهد داشت.