بخش خصوصی در ترکیب جدید شورای بورس نقش پررنگتری دارد

معاون کل وزارت امور اقتصادی و
دارایی گفت : در ترکیب جدید شورای بورس ، نقش و حضور بخش خصوصی پررنگتر از ترکیب
قبلی این شورا است.
طهماسب مظاهری در گفت و گو با خبرگزاری فارس اظهارداشت: براساس قانون جدید ترکیب
اعضای شورای بورس عبارت از وزرای اموراقتصادی و دارایی و بازرگانی، رئیس کل بانک
مرکزی، رؤسای اتاق‌های بازرگانی و صنایع معادن و تعاون، رئیس سازمان بورس (به عنوان
دبیر شورا و سخنگوی سازمان)، دادستان کل کشور یا معاون وی، یک از نفر طرف‌ کانونها،
سه نفر خبره‌ مالی (منحصرا از بخش خصوصی با مشورت تشکلهای حرفه ای بازار اوراق
بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و تصویب هیات وزیران) و یک نفر خبره نیز از بخش
خصوصی (به پیشنهاد وزیر ذیربط و تصویب هیات وزیران برای هر بورس کالایی) می باشند.

وی با اشاره به اساسنامه تنظیمی هیات مدیره بورس گفت: ‌اساسنامه‌ تنظیمی هیات مدیره
بورس یک متن پیشنهادی به شورای بورس است که باید بعد از تصویب این شورا و تایید
وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران برسد.
مظاهری در پاسخ به این سوال که شورای بورس کی تشکیل جلسه داده و در خصوص اساسنامه
جدید سازمان بورس تصمیم گیری خواهد کرد گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی امیدوار
است بتواند در مهلت 4 ماهه قانونی کلیه مقدمات لازم برای فعال شدن سازمان بورس و
همچنین تعیین تکلیف اموال و دارایی بین سازمان بورس و بورس های تخصصی را تکمیل و به
نتیجه برساند.