با افزایش قیمت نفت و تا پایان امسال درآمدهای نفتی ایران به 48 میلیارد دلار می‌رسد

با توجه با افزايش
قيمت نفت درآمدهاي نفتي كشور به حدود 48 ميليارد دلار خواهد رسيد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، در سه ماهه نخست امسال با لحاظ كردن ميانگين قيمت هر بشكه نفت ايران به ميزان
46 دلار و 70 سنت، ايران در حدود 10 ميليارد و 350 ميليون دلار درآمد از محل نفت
كسب كرده است كه به نوعي 70 درصد درآمد مصوب در بودجه از نفت تامين شده است.
در اين سه ماهه ايران به طور متوسط حدود 5/2 ميليون بشكه صادرات نفت داشته است.
در مدت باقي مانده از سال يعني 272 روز و با احتساب توليد نفت از ميدانهاي سروش و
نوروز (190 هزار بشكه در روز) و دارخوين (50 هزار بشكه در روز) ايران در اين مدت
حداقل مي‌تواند دو ميليون و 700 هزار بشكه نفت صادر كند.
توليد نفت ايران حدود چهار ميليون و 200 هزار بشكه است.
طبق گزارش سازمانهاي مربوطه از جمله شركت ملي نفت ايران، اگر ميانگين هر بشكه قيمت
نفت ايران را براي پايان سال 52 دلار در نظر بگيريم ايران در كل مي‌تواند 38
ميليارد و 188 ميليون دلار درآمد كسب كند كه البته به عقيده برخي كارشناسان اين
ميزان بيش از اين افزايش خواهد يافت.
ايران با احتساب صادرات روزانه دو ميليون و 700 هزار بشكه نفت خام در روز در كل در
مدت باقي ‌مانده از سال مي‌تواند حدود 741 ميليون و 500 هزار بشكه نفت صادر كند.

چنانچه ميزان درآمد سه ماهه نخست امسال و پيش‌بيني براي مدت باقي‌مانده از سال را
جمع كنيم ايران مي تواند با ميانگين 52 دلار در هر بشكه، 48 ميليارد و 538 ميليون
دلار درآمد نفتي كسب كند.
از اين ميزان حدود 14 ميليارد و 100 ميليون دلار سهم پيش‌بيني بودجه از درآمدهاي
نفتي است كه تا پايان تابستان تمامي، آن تامين خواهد شد.
با توجه به اين تفاسير ايران مي‌تواند بيش از 34 ميليارد دلار و 500 ميليون دلار
مازاد درآمد نفتي كسب كند.