با افزایش قیمت نفت و تا پایان امسال درآمدهای نفتی ایران به ۴۸ میلیارد دلار می‌رسد

با توجه با افزايش
قيمت نفت درآمدهاي نفتي كشور به حدود ۴۸ ميليارد دلار خواهد رسيد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، در سه ماهه نخست امسال با لحاظ كردن ميانگين قيمت هر بشكه نفت ايران به ميزان
۴۶ دلار و ۷۰ سنت، ايران در حدود ۱۰ ميليارد و ۳۵۰ ميليون دلار درآمد از محل نفت
كسب كرده است كه به نوعي ۷۰ درصد درآمد مصوب در بودجه از نفت تامين شده است.
در اين سه ماهه ايران به طور متوسط حدود ۵/۲ ميليون بشكه صادرات نفت داشته است.
در مدت باقي مانده از سال يعني ۲۷۲ روز و با احتساب توليد نفت از ميدانهاي سروش و
نوروز (۱۹۰ هزار بشكه در روز) و دارخوين (۵۰ هزار بشكه در روز) ايران در اين مدت
حداقل مي‌تواند دو ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه نفت صادر كند.
توليد نفت ايران حدود چهار ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه است.
طبق گزارش سازمانهاي مربوطه از جمله شركت ملي نفت ايران، اگر ميانگين هر بشكه قيمت
نفت ايران را براي پايان سال ۵۲ دلار در نظر بگيريم ايران در كل مي‌تواند ۳۸
ميليارد و ۱۸۸ ميليون دلار درآمد كسب كند كه البته به عقيده برخي كارشناسان اين
ميزان بيش از اين افزايش خواهد يافت.
ايران با احتساب صادرات روزانه دو ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه نفت خام در روز در كل در
مدت باقي ‌مانده از سال مي‌تواند حدود ۷۴۱ ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه نفت صادر كند.

چنانچه ميزان درآمد سه ماهه نخست امسال و پيش‌بيني براي مدت باقي‌مانده از سال را
جمع كنيم ايران مي تواند با ميانگين ۵۲ دلار در هر بشكه، ۴۸ ميليارد و ۵۳۸ ميليون
دلار درآمد نفتي كسب كند.
از اين ميزان حدود ۱۴ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار سهم پيش‌بيني بودجه از درآمدهاي
نفتي است كه تا پايان تابستان تمامي، آن تامين خواهد شد.
با توجه به اين تفاسير ايران مي‌تواند بيش از ۳۴ ميليارد دلار و ۵۰۰ ميليون دلار
مازاد درآمد نفتي كسب كند.