بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی در خردادماه امسال به ۶/۲۷ درصد رسید

بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران اعلام كرد: حجم نقدينگي كشور در خردادماه ۸۴ نسبت به مدت مشابه سال
گذشته ۶/۲۷ درصد افزايش يافت.

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از آمار بانك مركزي، حجم نقدينگي از رقم ۵۵۲ تريليون و ۱۲۴ ميليون ريال
در خرداد ماه ۸۳ به رقم ۷۰۴ تريليون و ۴۲۹ ميليون ريال در خرداد ماه سال جاري
افزايش يافت.
در اين گزارش آمده است: حجم نقدينگي در خردادماه ۸۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل خود
۳/۲۹ درصد رشد داشته است.
در اين گزارش حجم اسكناس و سكه دست مردم از رقم ۴۴ تريليون و ۷۷۲ ميليارد ريال در
اسفند ماه ۸۳ به رقم ۳۶ تريليون و ۳۴۳ ميليارد ريال در خرداد ماه ۸۴ رسيده است كه
نشان از كاهش ۸/۱۸ درصدي حجم اسكناس سكه دست مردم دارد.
اين گزارش حجم پول در گردش از رقم ۲۵۲ تريليون و ۶۴۵ ميليارد ريال در پايان سال ۸۳
به رقم ۲۳۸ تريليون و ۹۴۳ ميليارد ريال كاهش يافته است كه نشان از ۴/۵ درصد كاهش
حجم پول در گردش دارد.
همچنين حجم شبه پول از رقم ۴۳۳ تريليون و ۵۲ ميليارد ريال در پايان سال ۸۳ به رقم
۴۶۵ تريليون و ۴۸۶ ميليارد ريال افزايش يافته است كه ۵/۷ درصد رشد نشان مي‌دهد.