بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی در خردادماه امسال به 6/27 درصد رسید

بانك مركزي جمهوري
اسلامي ايران اعلام كرد: حجم نقدينگي كشور در خردادماه 84 نسبت به مدت مشابه سال
گذشته 6/27 درصد افزايش يافت.

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از آمار بانك مركزي، حجم نقدينگي از رقم 552 تريليون و 124 ميليون ريال
در خرداد ماه 83 به رقم 704 تريليون و 429 ميليون ريال در خرداد ماه سال جاري
افزايش يافت.
در اين گزارش آمده است: حجم نقدينگي در خردادماه 83 نسبت به مدت مشابه سال قبل خود
3/29 درصد رشد داشته است.
در اين گزارش حجم اسكناس و سكه دست مردم از رقم 44 تريليون و 772 ميليارد ريال در
اسفند ماه 83 به رقم 36 تريليون و 343 ميليارد ريال در خرداد ماه 84 رسيده است كه
نشان از كاهش 8/18 درصدي حجم اسكناس سكه دست مردم دارد.
اين گزارش حجم پول در گردش از رقم 252 تريليون و 645 ميليارد ريال در پايان سال 83
به رقم 238 تريليون و 943 ميليارد ريال كاهش يافته است كه نشان از 4/5 درصد كاهش
حجم پول در گردش دارد.
همچنين حجم شبه پول از رقم 433 تريليون و 52 ميليارد ريال در پايان سال 83 به رقم
465 تريليون و 486 ميليارد ريال افزايش يافته است كه 5/7 درصد رشد نشان مي‌دهد.