بانک جهانی430 میلیون دلار به بودجه 85 ایران کمک می‌کند

در لایحه بودجه سال 85 کل کشور،
اخذ تسهیلات 430 میلیون دلاری از بانک جهانی در سال آینده پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، درآمد عمومی ملی وصولی از محل تسهیلات بانک جهانی برای سال
آینده 3852 میلیارد ریال پیش بینی شده است.
بر اساس این گزارش، وصولی از محل تسهیلات سایر بانکها و منابع خارجی در بودجه سال
85 بیش از 1126 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
به گزارش فارس، وصولی از محل تسهیلات بانک جهانی در بودجه سال 84 کل کشور 2625
میلیارد ریال بوده است که این رقم در سال آینده با 46 درصد افزایش مواجه است.
در سال جاری همچنین 500 میلیارد ریال از سایر بانکها و منابع خارجی دریافت شده است.